Raads­vragen: Lega­li­seren illegale situatie aan het Char­loisse Hoofd


Geacht college,

Op 21 september jongstleden is een omgevingsvergunning verleend aan een indiener – de exploitant van een uitspanning gevestigd in de plint van appartementencomplex Hoge Maas aan het Charloisse Hoofd. Met deze vergunning wordt een illegaal bouwwerk gelegaliseerd (zie foto's). Het bouwwerk betreft vaste terrasafscheidingen. Het college stelt in de beschikking1 onder andere het volgende:

Charloisse Hoofd 47, 3087CA, de permanente uitschuifbare terras-afscheidingen (staalframe, inclusief transparant glas) te legaliseren.“

1. Waarom heeft u deze omgevingsvergunning verleend?

Bewoners van het appartementencomplex hebben in gezamenlijkheid op 17 oktober jongstleden een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente over de verleende omgevingsvergunning. Zij betogen dat vaste terrasafscheidingen niet zijn toegestaan en buigen zich op het oordeel van een bouwinspecteur verbonden aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam. De terrasafscheidingen zijn met 210 centimeter ook hoger dan is toegestaan. De bewoners hebben door de terrasafscheidingen te kampen met geluidshinder en hebben dit eveneens vermeld in hun bezwaarschrift. Geluidsbelasting in dit geval houdt verband met de hoogte van terrasafscheidingen en leidt volgens de bewoners tot een ontoelaatbaar volume.

2. Klopt het dat een bouwinspecteur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam heeft geconstateerd dat de terrasafscheidingen niet in overeenstemming zijn met de bestaande regelgeving, met name over het verankeren van afscheidingen in de grond en de maximale hoogte van de afscheidingen? Indien ja, hoe heeft u het oordeel van de bouwinspecteur verwerkt in uw beslissing een vergunning te verlenen aan de indiener?

3. Is het verband tussen geluidsbelasting en de (ontoelaatbare) hoogte van de terrasafscheidingen onderzocht door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid uw reactie op het bezwaarschrift van de bewoners te delen met de Raad? Indien nee, waarom niet?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt het onwenselijk dat illegale situaties en praktijken middels een vergunning achteraf kunnen worden gelegaliseerd. Dit betekent namelijk dat veroorzakers en initiatiefnemers van deze situaties dan wel praktijken de gemeente voor een voldongen feit kunnen stellen als zij zonder inachtneming van de regels hun illegale activiteiten voortzetten in de hoop op goedkeuring achteraf. Wij zijn benieuwd hoe vaak dit gebeurt. Het oogluikend toestaan, gedogen of zelfs expliciet legaliseren van illegale situaties schaadt het vertrouwensbeginsel, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid in het kader van behoorlijk bestuur van de overheid. Deze beginselen worden nota bene door het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken2 van de Rijksoverheid genoemd als algemene rechtsbeginselen waarmee rechtmatig overheidshandelen wordt geborgd. Het legaliseren van illegale situaties schaadt wat ons betreft de rechtmatigheid van overheidshandelen.

5. Gebeurt het vaker dat u illegale situaties legaliseert middels een vergunning? Indien ja, wat zijn uw overwegingen om een illegale situatie al dan niet te legaliseren?

6. Hoe verhoudt het legaliseren van illegale situaties zich tot het vertrouwensbeginsel, hetgeen inhoudt dat gerechtvaardigde verwachtingen over toekomstige rechtsposities door de overheid bescherming genieten?

7. Hoe verhoudt het legaliseren van illegale situaties zich tot het legaliteitsbeginsel, hetgeen inhoudt dat het optreden van de overheid dat ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer van burgers in overeenstemming moet zijn met de wet?

8. Hoe verhoudt het legaliseren van illegale situaties zich tot het rechtszekerheidsbeginsel, hetgeen inhoudt dat de positie van burgers in haar relatie tot de overheid voldoende zeker moet zijn?

9. Vindt u net als wij dat het legaliseren van illegale situaties de rechtmatigheid van overheidshandelen schaadt? Indien nee, waarom niet?

Het legaliseren van illegale situaties wordt hoogstwaarschijnlijk per geval bekeken. Dit houdt in dat indieners van een vergunning afhankelijk zijn van het oordeelsvermogen van overheidsfunctionarissen. Dit schaadt het gelijkheidsbeginsel, hetgeen verlangt dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

10. Hoe verhoudt het legaliseren van illegale situaties zich tot het gelijkheidsbeginsel?

11. Hoe springt u om met klachten of bezwaarschriften waarin door burgers of ondernemers wordt betoogd dat zij door de overheid anders zijn behandeld dan in andere gevallen?

De bewoners van Hoge Maas hebben opgemerkt dat er sinds de plaatsing van de terrasafscheidingen veel minder foeragerende vleermuizen te bespeuren zijn dan voorheen. Zij vermoeden dat de terrasafscheidingen er wat mee te maken hebben.

12. Weet u of de terrasafscheidingen in de onderhavige casus nadelig zijn voor foeragerende vleermuizen? Indien ja, waarom?

13. Hoe wordt in het verlenen van (omgevings)vergunningen rekening gehouden met vleermuizen?

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-201507.pdf

2 https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-beste-instrument/62/623-algemene