Raads­vragen: Post­kantoor aan de Cool­singel


Indiendatum: 5 nov. 2020

Geacht college,

Sinds 2016 is OMNAM Investment Group eigenaar van het oude postkantoor aan Coolsingel 42. In een brief[1] aan de Raad uit 2018 heeft het college een stand van zaken gegeven over de plannen die deze eigenaar heeft met het pand. In 2018 heeft de eigenaar haar plannen tevens toegelicht aan de Commissie voor Welstand en Monumenten, een adviescommissie van het college. Als meest in het oog springende bouwkundige aanpassing van het pand wordt de komst van een woontoren van tot wel 150 meter hoog voorgesteld.

1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het postkantoor?

De functieaanduiding van ‘Kantoor’ rust thans op het kadastraal perceel Coolsingel 42, blijkt uit het vigerende bestemmingsplan ‘Lijnbaankwartier-Coolsingel’. De bouwhoogte is gemaximeerd op veertig meter. Op een verkoopsite voor woningen[2] blijkt dat ontwikkelaar Ooms naar eigen zeggen reeds 300 van de voorziene 306 appartementen in voornoemde woontoren heeft verkocht.

2. Hoe kan het volgens u dat er reeds appartementen zijn verkocht op een kadastraal perceel waar de bouw niet mogelijk is volgens het vigerend bestemmingsplan?

3. Heeft u reeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het toestaan van een ‘binnenplanse afwijking’ van het bestemmingsplan, een collegebevoegdheid waarmee u in voornoemde raadsbrief schermt?

In voornoemd bestemmingsplan staat in de toelichting het volgende:

“Het nieuwe bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel heeft als uitgangspunt dat de mogelijkheden van het geldende plan zoveel mogelijk worden overgenomen. Daarom is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar alle locaties waar nog geen woningen aanwezig of vergund zijn, maar waar het bestemmingsplan deze wel mogelijk maakt (nieuwe geluidsgevoelige situaties). (…) Uit het geluidsonderzoek blijkt dat deze panden op meerdere gevels een geluidsbelasting hebben die hoger ligt dan de maximale hogere waarde van 63 dB. Omdat woningen die hier worden gerealiseerd aan meerdere zijden een dove gevel zullen moeten hebben en een geluidluwe gevel hier niet mogelijk is zullen deze woningen een slechte geluidskwaliteit hebben. Het is daarom lastig te motiveren dat er hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening en bovendien zijn woningen op deze locatie in strijd met het gemeentelijk beleid om het aantal geluidgehinderden terug te dringen.”

Wij nemen aan dat het college haar lesje heeft geleerd van de situatie aan het Stadhuisplein (toevalligerwijs vallend binnen hetzelfde bestemmingsplan), waar studentenwoningen en horeca-inrichtingen aan weerszijden onverenigbaar bleken – en blijken, gezien de uitspraak[3] van de Raad van State van 19 augustus jongstleden die wederom de wens van het college om de (holle) kreet van ‘rust en reuring’ in de binnenstad gestand te doen, een halt toeroept.

4. Klopt het dat het postkantoor een geluidsgevoelige situatie oplevert als op dit perceel woningen komen? Indien nee, waarom niet?

Het postkantoor is een markant gebouw dat in 2015 is opgeleverd en het bombardement op Rotterdam heeft overleefd. Wij vinden het onwenselijk dat er al die tijd weinig tot niets gebeurt in het pand en dat er tevens weinig tot geen onderhoud wordt gepleegd aan dit rijksmonument. Rotterdammers beschouwen het postkantoor nu als een gesloten bastion waar je omheen moet fietsen en wandelen, in plaats van dat het onderdeel is van het dagelijks leven. Wij vinden het tevens onwenselijk als blijkt dat eigenaars eigenlijk geen plannen hebben voor ontwikkeling van (monumentaal) vastgoed, maar speculeren op een verkoopprijs die hoger ligt dan de aankoopprijs. Overigens zeggen wij niet dat een dergelijke situatie hier aan de hand is.

5. Welke rol ziet u voor de gemeente Rotterdam weggelegd om de ingebruikname en publieke toegankelijkheid van het postkantoor te bespoedigen?

6. Welke rol ziet u voor de gemeente Rotterdam weggelegd om de eigenaar van het postkantoor ertoe te bewegen het postkantoor in goede staat te houden?

7. Rust er thans erfpacht op het kadastraal perceel Coolsingel 42? Indien ja, is het volgens u technisch en juridisch mogelijk om dwingende bepalingen op te nemen in de erfpachtregels over ingebruikname van het postkantoor en publieke toegankelijkheid van de plint?

8. Is het volgens u technisch en juridisch mogelijk om door middel van publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke instrumenten een anti-speculatiebeding van toepassing te laten verklaren voor bepaalde panden in de stad, inclusief panden die een rijksmonumentale status hebben zoals het postkantoor, met als doel het tegengaan van speculatie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke instrumenten?

Wij zijn het college erkentelijk als zij deze schriftelijke vragen kan beantwoorden voorafgaand aan de discussie over de Erfgoedverordening Rotterdam 2020[4], voorzien op 18 november 2020 in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB).

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6569871/1

[2] https://www.funda.nl/nieuwbouw/rotterdam/project-40266988-post-rotterdam-postkantoor-coolsingel/

[3] https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@122203/201803188-2-r3/

[4] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9018843/1/s20bb009816_2_48095_tds

Indiendatum: 5 nov. 2020
Antwoorddatum: 1 dec. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.