Raads­vragen: Goed misgegaan langs het Haven­spoorpad


Indiendatum: 20 okt. 2020

Geacht college,

Een bezorgde Rotterdammer heeft onze fractie foto’s toegestuurd van het Havenspoorpad, nadat er zeer recent publieke werkzaamheden aan de buitenruimte waren uitgevoerd. Het beeld is allesbehalve fraai. Naar verluidt heeft de aannemer in het beheer van de sloot langs het Havenspoorpad met zwaar materieel over de zachte berm gereden, waardoor het er nu zo uitziet als op bijgevoegde foto’s. Diepe bandensporen laten goed zien hoe hier met de kwetsbare stadsnatuur is omgesprongen.

1. Kent u de huidige situatie langs het Havenspoorpad? Indien ja, erkent u dat hier iets goed is misgegaan in het beheer van de buitenruimte? Indien ja, gaat de aannemer in het beheer van de sloot de schade aan de ondergrond herstellen?

2. Welke beheerafspraken gelden er thans tussen de gemeente Rotterdam en aannemers in het beheer van de buitenruimte langs, en ter hoogte van, het Havenspoorpad?

In de beantwoording1 van onze schriftelijke vragen over ‘Alles weggemaaid in het stadsnatuurreservaat’ uit juni 2020 schrijft het college in antwoord op onze vraag over de mogelijkheid tot het opleggen van een sanctie bij het schenden van afspraken over het beheer van de buitenruimte het volgende:

Het sanctioneren van de aannemer kan alleen als er niet conform het bestek en de bestektekeningen gewerkt wordt. Namens Stadsbeheer wordt directie gevoerd en worden fouten zoveel mogelijk voorkomen. Indien het mis gaat, zijn er bestekbepalingen en sanctiemogelijkheden om op terug te vallen.”

3. Stelt u dat de afspraken met de aannemer in het beheer van de sloot langs het Havenspoorpad zijn geschonden, dus dat er niet overeenkomstig bestek en bestektekeningen is gewerkt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat u gebruik maken van de mogelijkheid tot sanctioneren in het onderhavige geval?

4. Kunt u ons een overzicht doen toekomen van de sancties die u gedurende de looptijd van het huidige bestek reeds hebt opgelegd, inclusief de locaties/percelen waar niet overeenkomstig bestek en bestektekeningen is gewerkt? Indien nee, waarom niet?

Het gebruik van zwaar materieel op kwetsbare ondergrond kan in het bestek aan banden worden gelegd, teneinde bodemverdichting tegen te gaan. In de beantwoording2 van onze schriftelijke vragen over ‘Bijen en bodemverdichting’ uit maart 2016 schrijft het college in antwoord op onze vraag hieromtrent het volgende:

In de gehanteerde bestekken en de contracten met aannemers zijn standaardeisen opgenomen over de maximale bodembelasting door werktuigen en de bandenspanning van werktuigen bij de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen. Na afloop van de grondbewerkingen mag maximale verdichting ten hoogste 1,5 Mpa bedragen. Deze verdichtingsgraad veroorzaakt geen onomkeerbare nadelige bodemverdichting. De aannemer is verplicht het werk te onderbreken wanneer weers- of terreinomstandigheden risico geven op bodemverdichting.”

Met aannemers in het beheer van de buitenruimte worden er tevens afspraken gemaakt over het gebruik van rijplaten waar dat nodig is, teneinde bodemverdichting tegen te gaan. Het huidige bestek loopt sinds het voorjaar van 2020.

5. Heeft u in het huidige bestek regels of randvoorwaarden opgenomen over de maximale bodembelasting door werktuigen? Indien ja, hoe luiden deze regels of randvoorwaarden? Indien nee, waarom niet?

Het Havenspoorpad maakt met onder andere de IJsselmondse Randweg en de Kreekhuizenlaan al een hele tijd deel uit van een pilot voor het in de praktijk brengen van mozaïekmaaien, dat ertoe strekt gedurende een maaiseizoen altijd groenvakken te laten overstaan. Het idee is dat insecten ook tijdens het maaiseizoen kunnen migreren langs deze ecologische linten. Daarmee wordt ons inziens onderschreven dat er belangrijke natuurwaarden te bespeuren zijn langs het Havenspoorpad. In voornoemde beantwoording van onze schriftelijke vragen over ‘Bijen en bodemverdichting’ schrijft het college over locaties met belangrijke natuurwaarden het volgende:

Bij regulier onderhoud in gebieden met belangrijke natuurwaarden wordt geen zwaar materieel ingezet en gebeuren de meeste werkzaamheden met handkracht.”

6. Geldt de locatie langs, en ter hoogte van, het Havenspoorpad als een locatie met belangrijke natuurwaarden? Indien ja, hoe anders is het bestek voor deze locatie dan ten opzichte van locaties met minder belangrijke natuurwaarden? Indien ja, hoe verklaart u het recente gebruik van zwaar materieel?

De eerste resultaten van de pilot voor het mozaïekmaaien, uit 2016, bleken zeer bemoedigend. Uit de evaluatie bleek dat meer soorten hun volledige bloei en vruchtzetting konden voltooien, terwijl ook de nazomerbloei werd gestimuleerd. In de beantwoording3 van onze schriftelijke vragen over ‘Mozaïekmaaien’ uit mei 2017 geeft het college aan dat zij verder wil met de pilot. We zijn nu ruim drie jaar verder.

7. Kunt u ons de evaluaties van de pilot voor het mozaïekmaaien volgend op het eerste jaar doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

Een pilot is in principe bedoeld om te bekijken of iets in de praktijk werkt. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt de pilotfase van het mozaïekmaaien nu wel erg lang duren. Het wordt tijd dat het college een beslissing neemt over het al dan niet permanent invoeren van deze vorm van maaien langs het Havenspoorpad, andere locaties waar de pilot reeds is geweest en nieuwe locaties die gezien hun lintachtige karakter zeer geschikt zijn voor mozaïekmaaien.

8. Krijgt de pilot voor het mozaïekmaaien een permanent karakter? Indien ja, hoe gaat u dit borgen in het huidige bestek? Indien nog niet, hoeveel langer heeft u nog nodig om de effecten van het mozaïekmaaien in kaart te brengen? Indien nee, waarom niet?

9. Welke doelen heeft u momenteel verbonden aan de pilot voor het mozaïekmaaien? En welke doelen gaat u verbinden aan het mozaïekmaaien als/wanneer dit gestand wordt gedaan in regulier onderhoud?

10. Welke locaties acht u geschikt om het mozaïekmaaien onderdeel te maken van regulier onderhoud? Zijn dit behalve de locaties uit de pilot (zoals het Havenspoorpad) ook de ecologische verbindingen die u heeft benoemd in uw programma ‘Rotterdam gaat voor groen’?

11. Hoe maakt u afwegingen tussen enerzijds de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en anderzijds de kritieke opgaven waar Rotterdam voor staat met betrekking tot het vergroten van de biodiversiteit?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1 https://api.notubiz.nl/documents/8948825/1/file?version=2.0.0&open=browser&token=

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/3140452/6/16bb1402

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5379694/1/17bb4457

Indiendatum: 20 okt. 2020
Antwoorddatum: 17 nov. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.