Raads­vragen: Peda­go­gische waarde bezoek dierentuin


Indiendatum: mrt. 2020

Geacht college,

De gemeente Elsene in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België) heeft onlangs besloten dat scholen geen uitstapjes meer mogen maken naar de dierentuin, zo meldt de website van de Vlaamse omroep VRT [1]. Het gaat hier specifiek om scholen die onder het bevoegd gezag van de gemeente vallen. Volgens het gemeentebestuur heeft een bezoek aan de dierentuin geen pedagogische waarde. Het college van de gemeente Elsene stelt op voornoemde website onder meer het volgende:

“Als overheid organiseren we geen schoolbezoeken naar plekken waar dieren gevangen worden gehouden (…). "Wij zijn niet tegen het concept van dierentuinen, maar volgens ons zijn er andere manieren om niet-inheemse dieren te observeren.“


De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is het roerend eens met dit standpunt, daar waar het de pedagogische meerwaarde van een bezoek aan de dierentuin betreft.

1. Wat vindt u van het standpunt van het college van de gemeente Elsene over de pedagogische waarde van een bezoek aan de dierentuin?

2. Deelt u voornoemd standpunt? Indien nee, waarom niet?

De gemeente Rotterdam geeft jaarlijks subsidie aan Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, die voor Diergaarde Blijdorp met deze subsidie natuur- en milieueducatie (NME) verzorgt. Met de subsidie wordt beoogd een bezoek van Rotterdamse leerlingen aan de diergaarde mogelijk te maken. In de gemeentebegroting van dit jaar gaat hem om een subsidie van €851.000. Uit het jaarverslag [2] van de diergaarde over 2018 – op moment van schrijven de meest recente editie – blijkt dat er met diverse NME-activiteiten en lespakketten ruim zestienduizend leerlingen van Rotterdamse scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn bereikt. Het kwalitatieve bereik van de NME-activiteiten laat zich evenwel lastiger meten, erkent ook de diergaarde. In voornoemd jaarverslag staat de volgende passage:

“KWALITATIEF

De kwaliteit van een product is per definitie lastiger toetsbaar dan kwantitatieve output, helemaal waar langetermijneffecten worden nagestreefd, zoals bij Natuur- en Milieu Educatie het geval is. Desalniettemin streeft Blijdorp naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van haar educatie en heeft hierover ook afspraken gemaakt met de Gemeente Rotterdam.“


3. Welke afspraken heeft u gemaakt met Diergaarde Blijdorp over de kwaliteit van de NME-activiteiten? En bent u bereid deze afspraken te delen met de Raad?

4. Op welke wijze gaat u na of deze afspraken worden nagekomen?

In Rotterdam kennen we in tegenstelling tot de situatie in Elsene geen gemeentescholen. De gemeente Rotterdam heeft om die reden geen mogelijkheid uitstapjes van Rotterdamse scholen naar de dierentuin te verbieden. Wel kan de gemeente de subsidie aan Diergaarde Blijdorp stopzetten. Tevens kan deze subsidie vervolgens voor alternatieve NME-activiteiten worden aangewend die wél pedagogische waarde hebben. Overigens geeft het college van de gemeente Elsene bij monde van de burgemeester een aardig schot voor de boeg, namelijk: “Er zijn genoeg alternatieven, zoals een kinderboerderij.” Wij delen deze opvatting, met dien verstande dat de kinderboerderijen zich houden aan de bepalingen van het Kinderboerderijenbesluit3. Ook valt te denken aan natuurexcursies.

5. Bent u bereid de huidige subsidie aan Diergaarde Blijdorp stop te zetten en in te zetten voor alternatieve NME-activiteiten? Indien nee, waarom niet? Indien ja, aan welke activiteiten denkt u zoal?

1 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/02/elsene-verbiedt-zoobezoek-aan-gemeentescholen-geen-pedagogisch/

2 https://www.diergaardeblijdorp.nl/wp-content/uploads/2019/06/Jaarverslag-2018.pdf

3 https://www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl/sites/diervriendelijkekinderboerderijen.nl/files/field/attachment/kinderboerderijenbesluit-juni-2016-dev.pdf

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 19 mei 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Vislood gevaar voor de gezondheid van mens en dier

Lees verder

Raadsvragen: Een lokale munt voor een inclusieve en duurzame economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer