Raads­vragen: Overlast horeca op de Oudedijk


Indiendatum: 5 jan. 2022

Geacht college,

Voor de bewoners van adres Oudedijk 239b is er sinds jaren overlast door de vestiging van een horeca-inrichting op de begane grond (Oudedijk 239a). De bestemming ‘horeca’ in het vigerende bestemmingsplan Kralingen-West heeft een behoorlijke voorgeschiedenis. Voorheen zat er op de begane grond een winkel, maar de toenmalige uitbater had een exploitatievergunning voor horeca nodig om andersoortige bedrijfsactiviteiten te kunnen ondernemen. De gemeente Rotterdam heeft met sporadische horeca-activiteiten in het vooruitzicht een vergunning verleend. Alhoewel die vergunningverlening dus nooit was bedoeld voor het idee er een volwaardige horeca-inrichting van te maken, is dit wel gebeurd. Volgens de bewoners zijn (gebieds)ambtenaren alsmede de burgemeester goed op de hoogte van deze casus.

1. Bent u op de hoogte van de overlast die de bewoners van Oudedijk 239b ervaren sinds er op de begane grond van hun pand een horeca-inrichting is gevestigd?

Horeca-exploitatie in de ruimte onder Oudedijk 239b is de afgelopen jaren door diverse bedrijven ter hand genomen. De bewoners vrezen momenteel de komst van een pizzaketen, waarvoor reeds werkzaamheden worden verricht. Zij schrijven ons het volgende over de te verwachten horeca-inrichting:

De afvoer van de afzuiging komt recht onder de slaapkamer van ons kind uit. Onder het raamkozijn van de slaapkamer van ons andere kind komt er een verlicht reclamebord over de gehele breedte van de gevel en staan er straks bezorgers inclusief fietsen en mensen die komen afhalen op de stoep en ruiken we heel de dag pizza! De openingstijden: doordeweeks tot 00:30 en tot ’s nachts 2:00 u in het weekend mogen gewoon worden gehanteerd.“

In oktober 2020 heeft het college een exploitatievergunning verleend aan de uitbater van de horeca op Oudedijk 239a[1]. Op basis van de omschrijving van de te verwachten activiteiten, lijkt het hier behalve activiteit 1 uit de Horecanota 2017-2021[2] (horeca-exploitatie binnenruimte) ook te gaan om activiteit 5, te weten avondhoreca:

“avondhoreca: openingstijden binnen van 07.00 tot 01.00 uur op zondag t/m donderdag

openingstijden binnen van 07.00 tot 02.00 uur op vrijdag en zaterdag”.

2. Waarom heeft u een exploitatievergunning verleend voor horeca op adres Oudedijk 239a?

3. Is de exploitatievergunning op adres Oudedijk 239a bedoeld om activiteit 5 uit de Horecanota 2017-2021 mogelijk te maken, te weten avondhoreca met de genoemde openingstijden? Indien ja, was voorheen op dit adres ook al de zogenoemde activiteit 5 mogelijk?

4. Zijn er verschillen te bespeuren in de vergunde horeca-activiteiten voor adres Oudedijk 239a vanaf de looptijd van de huidige exploitatievergunning ten opzichte van de situatie ervoor? Indien ja, welke?

In het Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk 2019-2021[3] (geldig vanaf 28 juni 2019 tot en met het heden) staat over horeca op de Oudedijk het volgende:

“3.6.4 Oudedijk (vanaf de Vlietlaan tot aan de kruising Voorschoterlaan)

De Oudedijk is een belangrijke verkeersader die door vrijwel het hele gebied loopt. Er zijn meerdere winkels en horeca- inrichtingen aanwezig. Ook hebben zich de laatste 2 jaar verschillende nieuwe horeca inrichtingen gevestigd aan de Oudedijk. Verdere uitbreiding in deze buurt is niet wenselijk en ook andere verschijningsvormen van horeca, die in meer of mindere mate ook de verdere balans kunnen beïnvloeden, zijn niet toegestaan. Een verdere druk op het woon- en leefklimaat is niet wenselijk.”

5. Vindt u dat de komst van een pizzaketen op adres Oudedijk 239a een ‘andere verschijningsvorm van horeca’ inhoudt, met nieuwe openingstijden en andere verkeersbewegingen als gevolg van het afhalen en bezorgen van pizza’s?

Over bestaande horeca-inrichtingen staat vervolgens vermeld:

“Voor de straat genoemd in 3.6.4 geldt ontwikkelen met activiteit 1 binnen de bestaande bebouwing van het pand waarop een exploitatievergunning is verleend. De voorwaarden en reeds vergunde activiteiten blijven gelijk.”

6. Zijn de voorwaarden en reeds vergunde activiteiten gelijk gebleven tijdens de looptijd van het vigerende horecagebiedsplan?

Voornoemde bewoners van Oudedijk 239b vragen zich af of exploitatievergunningen geweigerd dan wel ingetrokken kunnen worden als er sprake is van ernstige verstoring van het woon- en leefklimaat.

7. Is dit mogelijk? Indien ja, in welke gevallen gaat u over tot dergelijke ingrepen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-363913.html

[2] https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/horecanota2017-2021.pdf

[3] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625419#d70581894e1490

Indiendatum: 5 jan. 2022
Antwoorddatum: 15 feb. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.