Raads­vragen: Opvolging aanbe­ve­lingen Zorg­consul over meldpunt verwarde personen


Indiendatum: 22 aug. 2022

Geacht college,

“Om versnippering in de hulpverlening aan personen met verward gedrag zo goed als mogelijk te voorkomen, acht de Zorgconsul het zinvol om na te gaan of een (gedeeltelijke) bundeling van interne en externe meldpunten meerwaarde biedt ten opzichte van de situatie zoals eerder in dit onderzoek geschetst. Naar mening van de Zorgconsul valt door bundeling winst te behalen en wordt de kans dat een cliënt sneller passende zorg krijgt vergroot.”

Zo luidt de laatste alinea van de conclusie van de Zorgconsul van de gemeente Rotterdam uit het onderzoeksrapport[1] van november 2019 over een incident met een verward persoon, naar aanleiding van een casus aan de Kralingse Kerklaan van eind 2018. Wij zien dit als een conclusie die de opmaat zou moeten vormen voor een betere informatiepositie van de gemeente ten aanzien van verward gedrag dat zich voordoet in de stad, met als doel hulpverlening te verbeteren. Voor dit doel heeft de gemeente Rotterdam een advies- en meldpunt voor mensen met verward gedrag[2] in het leven geroepen, sinds een aantal jaar van kracht.

1. Hoeveel meldingen zijn er respectievelijk binnen gekomen bij het advies- en meldpunt voor mensen met verward gedrag sinds het uitkomen van het laatste onderzoeksrapport, in de jaren 2019, 2020 en 2021?

2. Ziet u een toename of afname van het gebruik van het advies- en meldpunt en kunt u hier een verklaring voor geven?

De Zorgconsul schrijft in voornoemd onderzoeksrapport het volgende:

“Het Meldpunt wordt op dit moment bemand door 3 personen (2,4 FTE). De medewerkers van het Meldpunt zijn HBO geschoold en hebben naast jarenlange ervaring binnen de gemeente op het gebied van zorg- en hulpverlening ook gerichte (interne) cursussen gevolgd om de functie bij het Meldpunt te kunnen uitvoeren.”

3. Heeft het advies- en meldpunt gedurende de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 nog steeds de beschikking over HBO-geschoolde medewerkers voor ten minste 2,4 FTE? Indien nee, waarom niet?

Momenteel wordt er door de gemeente ook gecommuniceerd over VraagWijzer, Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond en 14010. In aanvulling daarop schrijft de Zorgconsul over het kunnen melden van verward gedrag door burgers het volgende:

“Het Meldpunt is niet het enige punt waar meldingen over personen met verward gedrag binnenkomen. Meldingen komen ook binnen bij politie, huisartsen, woningbouwcorporaties en GGZ-instellingen.”

4. Zijn middels al deze formele en informele kanalen in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 nog altijd meldingen binnengekomen over personen met verward gedrag? Indien ja, weet u hoeveel dit zijn?

5. Hoe komen deze meldingen (uiteindelijk) terecht bij de gemeente Rotterdam?

De aanbevelingen van de Zorgconsul in voornoemd onderzoeksrapport waren:

I

“lnformatiedeling:

Draag als gemeente – al dan niet samen met het Rijk – zorg voor de totstandkoming van formele afspraken over informatiedeling en samenwerking, die (tevens) mogelijk maken dat:

- op ‘dat’ niveau kan worden gecheckt of iemand (landelijk) bekend is in systemen (politie, GGZ)

- er in voorkomende gevallen een veiligheidscheck kan plaatsvinden alvorens een huisbezoek gaat plaatsvinden

- eenvoudig(er) achterhaald kan worden wie de huisarts van iemand is.”

6. Is de ‘check’ over bekendheid in systemen reeds geborgd in de werkinstructie van het advies- en meldpunt voor personen met verward gedrag? Indien nee, waarom niet?

7. Wordt er in voorkomende gevallen een veiligheidscheck of triage uitgevoerd en is dit eveneens geborgd in een dergelijke werkinstructie? Indien nee, waarom niet?

8. Hoe achterhaalt u op dit moment wie de huisarts is van iemand waarover bij een advies- en meldpunt een melding is binnengekomen?

II

“Verwijzing naar/ inzet van Crisisdienst.

Ga als gemeente na of het mogelijk is om de wijkcoaches senior met taakaccent (O)GGZ en de GGZ--specialisten binnen de wijkteams als erkende verwijzers naar de Crisisdienst aan te wijzen.

Evalueer jaarlijks, of de werkwijze die door het wijkteam gevolgd moet worden om bij de afhandeling van een melding tot inzet van de politie en/ of de Crisisdienst te komen voldoet.”

9. Kunt u aangeven of en hoe dit mogelijk gemaakt is?

10. Wordt er jaarlijks geëvalueerd? Indien ja, kunt u de evaluaties met de Raad delen? Indien nee, waarom niet? Indien nee, bent u bereid jaarlijks te evalueren en deze evaluaties met de Raad te delen?

III

“De werkinstructie:

Actualiseer de huidige werkinstructie en neem daarin ook op:

- een duidelijke taakverdeling tussen Meldpunt, wijkteam en team Vangnet en Advies.

- terugkoppeling door het wijkteam aan het Meldpunt over de opvolging van een melding

- periodiek overleg tussen Meldpunt, wijkteam en team Vangnet en Advies in het kader van deskundigheidsbevordering en eventuele systeemverbeteringen.”

11. Is de werkinstructie geactualiseerd op basis van de aanbeveling van de Zorgconsul? Indien nee, waarom niet?

IV

“Duidelijkheid taken, verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden wijkteam.

Draag er als gemeente zorg voor dat duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van een wijkteam stopt als het gaat om zorg- en hulpverlening aan personen met verward gedrag/ personen met GGZ-problematiek.”

12. Is hier kaderstellend beleid op gemaakt? Indien ja, kunt u dit delen met de Raad? Indien nee, waarom niet? Indien nee, wanneer verwacht u dit?

V

“Positionering Meldpunt.

Breng het Meldpunt - mede gezien nieuwe wetgeving op het gebied van verplichte

GGZ zorg —– onder bij de afdeling Vangnet en Advies van de directie PGW&Z van MO.”

13. Is dit ten uitvoer gebracht? Indien nee, waarom niet?

Het college heeft meermaals getracht een zogenoemd domeinoverstijgend onderzoek aan te vragen naar aanleiding van de casus Kralingse Kerklaan bij instanties die zich hiervoor mogelijk voor lenen, zoals Toezicht Sociaal Domein (landelijk) en Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (lokaal; uitvoerende instantie: GGD). De wet biedt geen mogelijkheid om de casus Kralingse Kerklaan hier onderdeel van uit te laten maken, omdat een mandaat voor een dergelijk onderzoek ontbreekt. Daarnaast heeft de Zorgconsul de casus al onderzocht. Wel hebben genoemde instanties het college het aanbod gedaan een “breder onderzoek uit te voeren naar de werkwijze rond de problematiek van verwarde personen”, zoals valt op te maken uit een brief[3] van medio vorig jaar van de Nationale Ombudsman die door de gemeente was aangeschreven nadat het verzoek tot domeinoverstijgend onderzoek werd afgewezen. In die brief staat ook het volgende: “U heeft vooralsnog geen gebruik gemaakt van dit aanbod (…)”.

14. Is het aanbod van Toezicht Sociaal Domein en Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond voor een leeronderzoek naar de werkwijze rond de problematiek van verwarde personen nog altijd geldig? Indien ja, bent u bereid het aanbod van deze instanties te accepteren? Indien ja, kunt u de Raad hiervan op de hoogte stellen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/9db9293a-575b-4abc-84b2-3e436eaf72bb?documentId=45abda6a-e839-4303-acba-5966f0a020f0

[2] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meldpunt-verwarde-personen/#:~:text=Bel%20dan%20het%20Advies%2D%20en,%3A%20010%20%2D%20267%2007%2000.

[3] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/123b0328-b14d-4ab9-b586-f4e5fdc02e8e?documentId=3227dc2b-576b-433d-9fc9-0716f87098bc

Indiendatum: 22 aug. 2022
Antwoorddatum: 29 nov. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Problemen door langdurige droogte

Lees verder

Raadsvragen: Stijf onderaan in de Nationale Monitor voor Duurzame Gemeenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer