Raads­vragen: Openbaar groen in Vreewijk op de tocht


Indiendatum: 14 mei 2021

Geacht college,

In afdoening van de motie over ‘Tijdelijke woningbouw biedt oplossingen’[1] van november 2018 heeft het college voorgesteld om tijdelijke woningbouw mogelijk te maken. Het afdoeningsvoorstel[2] van maart 2020 rept over twee locaties voor dergelijke tijdelijke woningen, in de gebieden Delfshaven en Hoogvliet. In nog eens vier gebieden worden locaties verkend, waaronder in de wijk Vreewijk in gebied Feijenoord.

Inmiddels is duidelijk welke locatie het college in Vreewijk op het oog heeft. Het betreft de zogenoemde ‘Geitenwei’, een perceel ingeklemd tussen Enk, Berkendaal, Smeetslandsedijk en Geitenkamp. De gemeente heeft momenteel plannen in de maak om op de Geitenwei veertig flexwoningen te plaatsen. In een video[3] op de website van mediaplatform Open Rotterdam wordt het plan verder toegelicht, afgewisseld met beelden van de situatie ter plaatse en interviews met omwonenden. Die zitten niet te wachten op verlies van het weinige openbare groen in de wijk. De Geitenwei is nu namelijk een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen tegenkomen, bijvoorbeeld in het maken van een ommetje of bij het uitlaten van de hond. Het is een plek, ook, die wat rust geeft in het drukke stadsleven van alledag.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam onderschrijft het belang van openbaar groen. Wij zijn om die reden niet blij met de keuze van het college om de Geitenwei te bestemmen voor tijdelijke woningbouw.

1. Waarom heeft u gekozen voor tijdelijke woningbouw op de Geitenwei en niet voor stenige locaties elders in de stad?

2. Heeft u reeds een definitieve beslissing genomen over de Geitenwei als bestemming voor tijdelijke woningbouw, of bent u nog bereid van gedachten te veranderen? Indien dat laatste, bent u bereid omwille van behoud van het weinige openbare groen in Vreewijk af te zien van tijdelijke woningbouw op deze plek?

3. Gaat u de herbestemming van openbaar groen in de wijk Vreewijk compenseren in het geval dat u besluit over het toestaan van tijdelijke woningbouw op de Geitenwei? Indien nee, waarom niet?

Vreewijk is een beschermd stadsgezicht. In 2012 heeft de wijk van de minister van Infrastructuur en Milieu die status verkregen. Dat gaat middels een besluit tot aanwijzing. In de toelichting[4] van de aanwijzing staat het volgende:

“Het rechtsgevolg van de aanwijzing is dat de gemeenteraad ter bescherming van een stads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan, als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, vast moet stellen. In die zin kan de aanwijzing tevens een stimulans betekenen voor een te voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid.”

Verder stelt de minister in haar besluit tot aanwijzing dat de vigerende bestemmingsplannen van destijds voldoende borging geven aan behoud van het historische karakter van Vreewijk als tuindorp. Het bestemmingsplan van destijds voor het plangebied van de Geitenwei is nu ook nog vigerend, te weten bestemmingsplan Vreewijk. In voornoemde afdoening van de motie ‘Tijdelijke woningbouw biedt oplossingen’ schrijft het college het volgende:

“De Wabo biedt de mogelijkheid om via de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 26 weken (bouwactiviteit die niet past binnen het bestemmingsplan met gegronde ruimtelijke onderbouwing voor onbepaalde tijdsduur voor bepaalde tijd) van het bestemmingsplan af te wijken. Via het bijbehorende Bor (besluit omgevingsrecht) kan snel worden ingespeeld op de vraag om tijdelijke huisvesting door tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan, ook wel ‘kruimelregeling’ genoemd. Art. 4:9 (Bor) biedt de mogelijkheid tot het toestaan van afwijkend gebruik voor bouwwerken en bij die bouwwerken behorend terrein, op voorwaarde dat het bouwvolume niet wordt vergroot (omvang gebouwde). Op deze wijze kan de reguliere procedure bij o.a. transformatie worden gemeden (8 weken).”

Hierbij geldt dat met ‘Wabo’ de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bedoeld.

4. Hoe verhoudt toevoeging van veertig flexwoningen zich tot de status van beschermd stadsgezicht van de wijk Vreewijk?

5. Wint u voor deze plannen advies in bij de Commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente Rotterdam? Indien nee, waarom niet? Indien ja, mogen wij dit advies inzien?

6. Wint u voor deze plannen tevens advies in bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, of bij een ander orgaan van het Rijk? Indien nee, waarom niet? Indien ja, mogen wij dit advies inzien?

7. Is gebruikmaking van de instrumenten om ontwikkelingen voor onbepaalde tijdsduur voor bepaalde tijd mogelijk te maken volgens u congruent met de aanwijzing van Vreewijk als beschermd stadsgezicht, die specifiek het planologisch kader aanhaalt als afdoende borging voor behoud van het historische karakter? Indien ja, wie ziet toe op (ongewenste) effecten van het gebruik van ruimtelijkeordeningsinstrumenten passend binnen het vigerende bestemmingsplan die u wenst in te zetten om tijdelijke woningbouw mogelijk te maken, zoals de kruimelregeling en afwijkend gebruik van bouwwerken en bijbehorend terrein?

Op dit moment heeft de Geitenwei in het vigerende bestemmingsplan ‘Vreewijk’ de bestemming ‘Groen’. Dit valt op te maken uit de verbeelding[5] van het bestemmingsplan. Het is dus geen locatie voor woningbouw.

8. Gaat u in geval van tijdelijke woningbouw op de Geitenwei dit oppervlakte aan groen compenseren binnen uw doelstelling om twintig hectare groen toe te voegen aan de stad? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7054774/1/18bb9390

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8512309/1/20bb1577

[3] https://openrotterdam.nl/groenstrook-in-vreewijk-moet-plaatsmaken-voor-piepkleine-tijdelijke-sociale-huurwoningen/

[4] https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Beschermde_Gezichten/BG1306/TOELICHTING_aanwijzing_1306.pdf

[5] https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.05990000598Vreewijk-/p_NL.IMRO.05990000598Vreewijk-.pdf

Indiendatum: 14 mei 2021
Antwoorddatum: 28 sep. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.