Raads­vragen: Onthef­fin­gen­beleid Rotterdam


Indiendatum: 8 jun. 2021

Geacht college,

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van ontheffingen op landelijke wet- en regelgeving in de uitvoering van haar beleid. Zo weten wij dat de gemeente ontheffingen aanvraagt op de Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden, die namens gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland dergelijke aanvragen in behandeling neemt. Een overzicht van verleende ontheffingen (en andere besluiten) wordt gepubliceerd op de website[1] van deze omgevingsdienst. De Wet natuurbescherming is ervoor bedoeld soorten te beschermen en een gunstige staat van instandhouding te bestendigen.

1. Hoe ziet het proces van een ontheffingsaanvraag op de Wet natuurbescherming eruit? Heeft u bijvoorbeeld tussentijds contact met de Omgevingsdienst Haaglanden waarin de aanvraag nader wordt gespecificeerd, of wordt er bijvoorbeeld met deze instantie gediscussieerd over de noodzaak tot het aanvragen van een ontheffing?

2. Kunt u ons een overzicht doet toekomen van de aanvragen die de gemeente Rotterdam in de jaren 2017 en verder heeft ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden voor het verkrijgen van ontheffing op de Wet natuurbescherming? Indien nee, waarom niet?

3. Voor welke soorten waarvoor de Wet natuurbescherming bescherming biedt middels gebodsbepalingen heeft u in dit tijdvak ontheffingen aangevraagd?

4. Hoeveel aanvragen voor een ontheffing op de Wet natuurbescherming zijn door de Omgevingsdienst Haaglanden in dit tijdvak geweigerd?

5. Stuurt u op zo min mogelijk aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming, teneinde de wettelijke bescherming van soorten zo veel mogelijk in stand te houden? Indien nee, waarom niet?

6. Wordt er in de clusters, met name de clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, een integrale visie gehanteerd over de maximale omvang van het aantal ontheffingen die sommige soorten kunnen verdragen? Indien nee, waarom niet?

Er zijn ook organisaties die voor het uitvoeren van hun activiteiten binnen de gemeente Rotterdam bij de Omgevingsdienst Haaglanden een ontheffing op de Wet natuurbescherming aanvragen. Vaak verhoudt de gemeente Rotterdam zich tot deze organisaties in privaatrechtelijke zin, bijvoorbeeld in de realisering van gebiedsontwikkeling waarvoor een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar is gesloten of een grondexploitatie voor is opgesteld.

7. Komt het volgens u vaak voor dat organisaties waarmee u zich voor bepaalde activiteiten in privaatrechtelijke zin verhoudt, voor het uitvoeren van die activiteiten ontheffingen op de Wet natuurbescherming aanvragen? Indien ja, stuurt u op zo weinig mogelijk aanvragen van ontheffing, bijvoorbeeld door gebruikmaking van bepalingen in overeenkomsten of grondexploitaties?

8. Houdt u zelf een administratie bij van de ontheffingen op de Wet natuurbescherming die de gemeente dan wel organisaties actief in Rotterdam met succes hebben aangevraagd, teneinde een idee te krijgen van het effect van al deze aanvragen op soorten? Indien nee, waarom niet?

Er worden ook ontheffingen aangevraagd op de Wet geluidhinder. De gemeente kan ertoe besluiten hogere waarden vast te stellen voor geluidsgevoelige objecten, om zo een voorkeursgrens op te rekken van toelaatbare geluidsbelasting, bijvoorbeeld bij verlening van een omgevingsvergunning. Tot slot kan de Raad met vaststelling van een bestemmingsplan ook een besluit hogere waarden nemen, die vervolgens door de gemeente in uitvoering wordt genomen.

9. Mag de gemeente Rotterdam zonder toetsende instantie (zoals een omgevingsdienst) ertoe besluiten hogere waarden vast te stellen? Indien nee, welke toetsende instantie neemt aanvragen voor een verzoek tot het toestaan van hogere geluidswaarden in behandeling?

10. Hoeveel besluiten hogere waarden heeft de gemeente Rotterdam in de jaren 2017 en verder genomen? En waar kunnen we een overzicht aantreffen van de besluiten hogere waarden die zijn genomen?

In stukken van het college treffen wij weleens aan dat er wordt gesproken van het ‘Ontheffingenbeleid Rotterdam’. Dat doet vermoeden dat er een beleidskader aan ten grondslag ligt, vervat in een document, dat de keuzes en afwegingen schetst waaronder in bepaalde situaties wordt overgegaan tot het aanvragen van een ontheffing. Zo is er bijvoorbeeld in het raadsvoorstel[2] tot vaststelling van het bestemmingsplan Rotterdam Central District gewag gemaakt van het Ontheffingenbeleid Rotterdam. Wij kennen dit beleid evenwel niet en we kunnen het ook nergens vinden.

11. Wat wordt bedoeld met het ‘Ontheffingenbeleid Rotterdam’? Welke ontheffingen vallen eronder?

12. Waar kunnen we het ‘Ontheffingenbeleid Rotterdam’ vinden?

13. Is het ‘Ontheffingenbeleid Rotterdam’ vastgesteld door de Raad? Indien ja, wanneer is dit besluit genomen? Indien nee, waarom niet? Indien nee, welke wettelijke of juridische grondslag maakt dat vaststelling van dit beleid een collegebevoegdheid is?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/categorie.html

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9653075/2

Indiendatum: 8 jun. 2021
Antwoorddatum: 26 okt. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.