Raads­vragen: Ongewisse toekomst LETS Paradijs in Crooswijk


Geacht college,

Local Exchange Trading Systems (LETS) zijn lokale netwerken waarbinnen deelnemers goederen of diensten kunnen ruilen of kopen door middel van een lokaal betaalmiddel. LETS is een gesloten economisch systeem en de toegevoegde waarde van transacties vloeit daardoor niet weg maar wordt verdeeld onder de deelnemers. Deelnemers die rood staan, betalen over hun schulden geen rente.

Voor de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is LETS een heel belangrijk instrument om een duurzame locale economie op te tuigen waaraan Rotterdammers op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen. Bovendien kunnen deelnemers diensten verlenen in ruil voor goederen of andere diensten, waardoor er waarde wordt gecreëerd. De toegevoegde waarde van transacties stimuleert de economische zelfredzaamheid van minder welgestelde inwoners van onze stad. LETS zou wat ons betreft om die reden een belangrijke peiler moeten zijn van het collegebeleid ten aanzien van armoedebestrijding.

1. Onderschrijft u dat LETS een belangrijker peiler zou moeten zijn in het Rotterdamse beleid ten aanzien van armoedebestrijding? Indien ja, hoe gaat u hier invulling aan geven? Indien nee, waarom niet?

2. Heeft u goed in beeld waar en op welke schaal LETS wordt gepraktiseerd in Rotterdam? Indien ja, waar en op welke schaal wordt LETS in Rotterdam gepraktiseerd? Indien nee, bent u bereid te inventariseren waar en op welke schaal LETS wordt gepraktiseerd?

Maar er zijn nog andere redenen te bedenken waarom LETS een meerwaarde vormt voor Rotterdam. Deelnemers bespoedigen de circulaire economie door gebruikte goederen aan te bieden en af te nemen, waardoor ze niet in de afvalketen belanden. Hergebruik is duurzaam want het dempt onnodige productie van nieuwe goederen. Tot slot leidt LETS tot vertrouwen tussen mensen. Goederen en diensten worden namelijk verhandeld op basis van de waarde die deelnemers eraan geven. En het leidt ook tot nieuwe contacten en vriendschappen en bestrijdt daarmee eenzaamheid. Je komt elkaar tegen in een LETS!

3. Onderschrijft u dat LETS ook een meerwaarde vormt in het kader van de circulaire economie en het contact tussen Rotterdammers? Indien ja, hoe denkt u LETS een plek te geven in de beleidskaders die gaan over onder andere de circulaire economie, het afvalstoffenbeleid of eenzaamheidsbestrijding, om er maar een paar te noemen? Indien nee, waarom niet?

LETS Paradijs is een van de lokale netwerken in Rotterdam waarin wordt geruild en gehandeld binnen een gesloten economisch systeem. Zij coördineert al flink wat jaren het lokale economische verkeer in Crooswijk, met hun winkel aan de Paradijslaan als marktplaats voor de goederen en diensten die wijkbewoners aanbieden en afnemen. Maar de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft verontrustende signalen ontvangen over het voortbestaan van het netwerk op deze locatie, die voor renovatie in aanmerking komt. Het LETS Paradijs wacht een ongewisse toekomst als aan het einde van dit jaar de huidige overeenkomst met eigenaar Woonstad Rotterdam afloopt, waarin zij de huur voldoet met de leefbaarheidsgelden die de woningcorporatie haar verstrekt. Beëindiging van deze 'om niet'-overeenkomst heeft naar verluidt te maken met de wetgeving aangaande de activiteiten die woningcorporaties mogen ondernemen als aanvulling op haar wettelijke verplichtingen.

4. Ziet u voor de gemeente een rol weggelegd in het zoeken naar een oplossing om dreigende sluiting van LETS Paradijs aan de Paradijslaan te voorkomen? Indien ja, wat is deze rol?

De gemeente heeft vastgoed in bezit waarin zij maatschappelijke initiatieven kan huisvesten. Indien woningcorporaties door stringente wetgeving geen plek kunnen bieden aan dergelijke maatschappelijke initiatieven als dienst van algemeen economisch belang, is de gemeente wat ons betreft aan zet om een oplossing te bieden en LETS Paradijs te behouden voor de stad, met als reden de legio voordelen die een dergelijk systeem oplevert voor armoedebestrijding, circulaire economie en het bestrijden van eenzaamheid.

5. Bent u bereid met een 'om niet'-overeenkomst huisvesting te regelen voor LETS Paradijs in gemeentelijk vastgoed, indien woningcorporaties een dergelijk maatschappelijk initiatief door stringente wetgeving niet meer kunnen aanmerken als dienst van algemeen economisch belang? Indien nee, bent u bereid een subsidie te verstrekken aan LETS Paradijs waarmee de kostprijsdekkende huur kan worden gedekt? Indien nee, waarom niet?