Raads­vragen: Nul op het rekest bij meldingen over hinderlijk geplaatste deel­ver­voers­mid­delen


Indiendatum: 12 aug. 2021

Geacht college,

Ons is bekend geworden dat de gemeente Rotterdam niet handhaaft op deelvervoersmiddelen die hinderlijk op de stoep of in andere delen van de openbare ruimte zijn geplaatst. Melders die hinder opvallen of ondervinden, krijgen van de gemeente nul op het rekest. In twee gevallen die ons bekend zijn, worden melders doorverwezen naar de aanbieder van het betreffende deelvervoersmiddel. Bijgaand treft u een printscreen aan van een melding van eerder deze maand die door de gemeente wordt afgesloten met het advies aan de melder zich te vervoegen bij de aanbieder.

1. Is het uw beleid om melders van hinderlijk geplaatste deelvervoersmiddelen op de stoep of elders in de stad door te verwijzen naar de aanbieder van het betreffende vervoersmiddel? Indien ja, waarom? Indien ja, in welk beleidskader is dit geregeld en waar kunnen we het teruglezen?

Wij vinden het geen pas geven om melders te kennen te geven niets met hun melding te doen, omdat het hier een deelvervoersmiddel betreft. De gemeente besteedt de publieke taak van het toegankelijk houden van de stad blijkbaar uit aan private partijen die geen verplichting hebben om meldingen van hinderlijk geplaatste vervoersmiddelen uit hun vloot in behandeling te nemen. Als melder sta je dus in feite machteloos. De Raad kan deze private partijen niet ter verantwoording roepen en zo de melders te hulp staan. Wel verleent de gemeente vergunningen aan aanbieders van deelvervoersmiddelen, zoals blijkt uit beantwoording[1] van eerder gestelde schriftelijke vragen over ‘Toenemende overlast Felyx-scooters’. Felyx is een van de aanbieders van deelvervoersmiddelen. In de beantwoording valt het volgende te lezen over generieke afspraken die met de aanbieders zijn gemaakt:

“In de vergunning met de aanbieders is afgesproken dat voertuigen niet langer stil mogen staan dan vier dagen. Hiermee beogen we overlast te voorkomen. Tevens krijgen wij meldingen binnen over hinderlijk geparkeerde scooters die de stoepen blokkeren. Deze zetten wij door naar de aanbieder en handelen zij direct af.”

2. Hoe handhaaft u op nakoming van de afspraak dat voertuigen (deelvervoersmiddelen) niet langer stil mogen staan dan vier dagen? Welke sanctie staat er op het niet nakomen van deze afspraak?

3. Hoe verklaart u dat meldingen in het heden niet in behandeling worden genomen, met doorverwijzing naar de aanbieder in kwestie, terwijl u in de beantwoording van voornoemde schriftelijke vragen te kennen geeft dat u de meldingen doorzet naar de aanbieder?

4. Hoeveel meldingen over hinderlijk geplaatste of anderszins hinder van deelvervoersmiddelen heeft u in het lopende jaar (2021) doorgezet naar aanbieders? En hoeveel meldingen heeft u afgesloten met doorverwijzing naar de aanbieder, als vervolgstap die melders zelf moeten zetten?

5. Wat doet u als melders u te kennen geven dat aanbieders niet handelen naar aanleiding van een melding die op voorspraak van de gemeente is gedaan?

In de beantwoording staat voorts het volgende:

“Stadsbeheer Toezicht en Handhaving handhaaft op (brom)fietsoverlast door overlastgevend gestalde en hinderlijk geparkeerde (brom)fietsen te verwijderen. Dit gebeurt op basis van artikel 5:12 van de APV Rotterdam 2012. Bij het verwijderen wordt geen onderscheid gemaakt of de (brom)fiets particulier eigendom is of het een (brom)deelfiets, zoals Felyx betreft. De verwijderde (brom)fietsen worden op het Fietspunt bewaard. Voor het verwijderen, registreren en opslaan van een (brom)fiets of scooter brengt de gemeente kosten in rekening. Voor een verkeerd of hinderlijk geparkeerde (brom)fiets of scooter betaalt de eigenaar 20 euro en voor een fietswrak of weesfiets betaalt de eigenaar 50 euro.”

Deze beantwoording lijkt wederom in tegenspraak met de houding van de gemeente ten aanzien van meldingen over hinderlijk geplaatste deelvervoersmiddelen in het heden. Zo kregen wij van Rotterdammers te horen dat de gemeente op de situatie zoals weergegeven in bijgevoegde afbeelding van hinderlijk geplaatste deelscooters op de stoep niet heeft willen handhaven, maar dat de melder zich dient te vervoegen bij de aanbieder. Deze foto is genomen in Hoek van Holland, augustus 2021.

6. Handhaaft u op overlast door ‘overlastgevend gestalde en hinderlijk geparkeerde (brom)fietsen’ van deelvervoersmiddelen, zoals u te kennen geeft in de beantwoording van eerder gestelde vragen? Indien ja, hoe verklaart u dat de melder van hinderlijk geplaatste deelvervoersmiddelen op de stoep van een handhaver op straat te horen kreeg dat deze persoon zich dient te vervoegen bij de aanbieder?

7. Hoeveel boetes over ‘overlastgevend gestalde en hinderlijk geparkeerde (brom)fietsen’ in eigendom van aanbieders van deelvervoersmiddelen zijn op basis van artikel 5:12 van de APV dit jaar reeds uitgedeeld?

8. Hoeveel deelvervoersmiddelen staan er momenteel bij het Fietspunt?

In juli 2017 stelden wij schriftelijke vragen over ‘Fietsparkeerbeleid en de oBike’. De oBike is eveneens een deelvervoersmiddel van een inmiddels ter ziele gegane firma, of in ieder geval niet meer in Rotterdam actief. In deze schriftelijke vragen kregen wij op onderstaande vraag in de beantwoording[2] onderstaand antwoord:

Vraag:
Is het een idee dat Stadsbeheer melding maakt bij de ondernemer van verkeerd gestalde fietsen, zodat de ondernemer slecht gedrag van gebruikers kan bestraffen door middel van een vermindering van punten? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de gemeente Rotterdam zal geen melding doen van verkeerd geparkeerde deelfietsen bij de aanbieder van de deelfietsen. Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven, verwijdert de gemeente Rotterdam alle verkeerd geparkeerde fietsen wanneer deze op plekken staan waar dit niet is toegestaan. Ongeacht of de fiets eigendom is van een particulier of dat het een deelfiets betreft.

Het bij de aanbieder melden van verkeerd geparkeerde deelfietsen is in strijd met het 'gelijkheidsbeginsel', immers de particuliere eigenaar van de verkeerd geparkeerde fiets krijgt ook geen melding van de gemeente voordat deze wordt verwijderd.”

9. Hoe zit het nu? Haalt u actief hinderlijk geplaatste deelvervoersmiddelen weg, maant u de aanbieder dat zelf te doen middels een melding vanuit de gemeente (zie vraag 3 van deze set), of adviseert u melders bij meldingen aan de gemeente over deze deelvervoersmiddelen zich te vervoegen bij de aanbieder?

10. Hoe verhoudt uw beleid zoals uiteengezet in de beantwoording van de schriftelijke vragen over ‘Toenemende overlast Felyx-scooters’ (namelijk: doorzetting meldingen naar aanbieders) zich tot het gelijkheidsbeginsel, dat wordt aangehaald in de beantwoording van onze schriftelijke vragen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8731094/1#

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5635282/3/17bb6722

Indiendatum: 12 aug. 2021
Antwoorddatum: 2 nov. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Waar is de stoep gebleven?

Lees verder

Raadsvragen: Ongeadresseerd drukwerk van politieke partijen - vervolgvragen op 21bb2823

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer