Raads­vragen: Als de lusten, dan ook de lasten


Geacht college,

Het Parool1 berichtte onlangs dat de gemeente Amsterdam jaarlijks voor ongeveer zes miljoen euro kwijt is aan het faciliteren van evenementen, waarbij vooral festivals in de buitenruimte zwaar op de begroting drukken. De leges zijn te laag om alle kosten te dekken. Daarbij geldt dat de gemeente Amsterdam nog dieper in het rood gaat door het grote aantal aan festivals in de buitenruimte dat jaarlijks wordt georganiseerd. En dat aantal lijkt alleen maar toe te nemen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam ziet parallellen tussen de situatie in de hoofdstad en in onze stad. Steeds meer en grotere festivals in de buitenruimte leiden tot een zware kostenpost bij het cluster Stadsbeheer om de buitenruimte op orde te houden, alsook bij de gemeentelijke veiligheidsdiensten om de openbare orde te bewaken. Wij vragen ons terdege af of alle kosten wel verdisconteerd worden in de leges voor de vergunningen die nodig zijn om festivals in de buitenruimte te organiseren. Dit is belangrijk om te weten, want de Rotterdammer moet niet opdraaien voor de feestjes van een ander. Als de lusten, dan natuurlijk ook de lasten. De gebruiker betaalt.

1. Kunt u uiteenzetten welke kosten de gemeente maakt voor het faciliteren van festivals in de buitenruimte? Indien nee, waarom niet? Indien nee, bent u bereid dit te onderzoeken?

2. Zijn volgens u alle gemeentelijke kosten voor het faciliteren van festivals in de buitenruimte verdisconteerd in de leges voor de benodigde vergunningen? Indien ja, waaruit blijkt dat? Indien ja, hoe verklaart u het verschil met de gemeente Amsterdam? Indien nee, wat is de jaarlijkse kostenpost voor de gemeente?

3. Vindt u het terecht dat Rotterdammers moeten opdraaien voor de feestjes van een ander, als blijkt dat het faciliteren van festivals in de buitenruimte op de begroting van de gemeente drukt? Indien ja, waarom?

Het college gaat er prat op dat er directe en indirecte baten gemoeid zijn met festivals in de buitenruimte. Vooraleerst wagen wij dit te betwijfelen, zeker waar het eendaagse festivals betreft. Naar inkomsten uit de logiesbelasting kunnen we fluiten. Voorts is het ons onduidelijk of eventuele baten wel mogen worden toegerekend aan het festivalbeleid van de gemeente, aangezien een referentiescenario op basis van een nulmeting (ergo: een situatie zónder festivals) ontbreekt. Bovendien zijn er opportuniteitskosten die het college niet meerekent. Ze had namelijk andere economische keuzes kunnen maken bij het gebruik van de buitenruimte, met andere (maatschappelijke) baten tot gevolg. Die lopen we nu mis. Ook hier kan een referentiescenario uitkomst bieden in het inzichtelijk maken van het totale kostenplaatje.

4. Kunt u uiteenzetten welke directe en indirecte baten gemoeid zijn met festivals in de buitenruimte?

5. Wat zijn de directe en indirecte baten gemiddeld per jaar die volgens u kunnen worden toegerekend aan festivals in de buitenruimte?

6. Komen deze baten terecht in de gemeentekas? Indien ja, hoe?

7. Weet u welke baten de gemeente misloopt door toedoen van het gebruik van A-locaties in de buitenruimte voor festivals?

8. Beschikt u over een actueel referentiescenario op basis van een nulmeting van de directe en indirecte (maatschappelijke) baten van het gebruik van de buitenruimte, dus een scenario zónder grootschalige festivals? Indien nee, bent u bereid een dergelijk scenario op te laten stellen?

De gemeente Amsterdam is voornemens een zogenoemde vermakelijkhedenretributie in te stellen om de kosten voor het organiseren van festivals in de buitenruimte te verhalen op de organisatoren, aanvullend op de leges voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Het voornemen is opgenomen in de Voorjaarsnota2 van het Amsterdamse college.

9. Bent u bekend met een vermakelijkhedenretributie als lokale heffing?

10. Wat vindt u van het idee als zodanig om een vermakelijkhedenretributie in te voeren aanvullend op bestaande leges, teneinde gemeentelijke kosten te dekken?

11. Bent u bereid een vermakelijkhedenretributie in te voeren als nieuwe lokale heffing, teneinde de gemeentelijke kosten voor het faciliteren van festivals in de buitenruimte te dekken? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.parool.nl/amsterdam/festivalbezoekers-gaan-belasting-betalen-voor-kaartje~b992ef88/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

2 https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/96325/voorjaarsnota_2019.pdf