Raads­vragen: Meer­koet­nesten wegge­haald nabij metro­station Slinge


Indiendatum: okt. 2018

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is er door een betrokken en bezorgde inwoner van onze stad op geattendeerd dat bij het uitbaggeren van het water ingeklemd tussen de Zuiderparkweg en Ooltgensplaathof nabij metrostation Slinge enkele meerkoetnesten zijn weggehaald. Het bijgevoegde plaatje in Bijlage 1 toont de exacte locatie waarbij de oranje bolletjes aangeven waar de nesten zich tot voor kort bevonden; de foto in Bijlage 2 de waterpartij en walkant waar deze casus over gaat en waar tot voor kort rietkragen aanwezig waren. De inwoner schrijft ons onder meer:

Deze nesten lagen er al jaren en werden het hele jaar door gebruikt als broedplaats, uitrustplaats en schuilplaats. Deze nesten werden gebouwd van het riet dat langs de singel staat, hetgeen nu ook nog eens iedere keer wordt weggemaaid tijdens het tuinonderhoud door de gemeente Rotterdam waardoor het de vogels onmogelijk wordt gemaakt om nieuwe nesten te bouwen in het water.”

In het schrijven worden twee problemen aangestipt: 1) het niet herkennen van hoopjes gedroogd riet als nest van de meerkoet en 2) de onderhoudswerkzaamheden van de gemeente in de buitenruimte die het de meerkoeten (en andere watervogels) bemoeilijkt nesten te bouwen. Voor wat betreft het eerste probleem kan de gemeente een handje helpen door op voornoemde locatie meerkoetpalen1 te plaatsen. Met deze palen hoeven de meerkoeten niet meer langs kades, walkanten of in rietkragen hun nesten te bouwen, maar kunnen ze dit een eindje uit de oever doen. Zo wordt het voor medewerkers van de gemeente Rotterdam en onderaannemers in het groenonderhoud duidelijk wat als meerkoetnest kan doorgaan en wat als groenafval naar de composthoop mag.

1. Bent u bereid op voornoemde plaats meerkoetpalen te plaatsen, teneinde zich ervan te vergewissen de nesten van meerkoeten op die palen te ontzien tijdens het groenonderhoud? Indien nee, waarom niet?

2. Is het voor u inzichtelijk waar zich in de stad soortgelijke problemen kunnen voordoen als enerzijds de wens tot ordelijkheid in de buitenruimte en anderzijds afdoende nestgelegenheid voor meerkoeten onverenigbaar blijken?

Voor wat betreft het tweede probleem, kan de gemeente Rotterdam ecologisch maaibeheer toepassen om te borgen dat er voldoende nestmateriaal voor de meerkoeten voorhanden is. In de vigerende Nota dierenwelzijn – die blijkens de Begroting 2019 in 2019 herijkt wordt – zijn walkanten en rietkragen thans niet aangemerkt als zones waarmee de ecologische waarde van de stad kan worden opgekrikt.

3. Bent u bereid ecologisch maaibeheer toe te passen op die plekken waar meerkoeten (en andere watervogels) afhankelijk zijn van voldoende natuurlijk materiaal om nesten te bouwen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke plekken heeft u voor ogen?

4. Voorziet u nieuw beleid omtrent ecologisch maaibeheer dat wordt geborgd in een herijking van de Nota dierenwelzijn, specifiek met inachtneming van het effect van het maaibeleid op dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.rijnmond.nl/nieuws...

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 11 dec. 2018

1. Bent u bereid op voornoemde plaats meerkoetpalen te plaatsen, teneinde zich ervan te vergewissen de nesten van meerkoeten op die palen te ontzien tijdens het groenonderhoud? Indien nee, waarom niet?

"Nee. Toelichting: allereerst willen we stellen dat de gemeente in deze watergang dit jaar geen baggerwerkzaamheden heeft uitgevoerd. Wel is in de hele stad onlangs de tweede ronde van het maaien van de watergangen uitgevoerd, waarin het maaien van rietkragen wordt meegenomen. Het beheer van watergangen, als ook het plaatsen van objecten in de watergang, moet in overleg met en goedgekeurd worden door het waterschap. De genoemde watergang kent als maaibeleid ‘doorvoer’, wat betekent dat aan deze watergang geen bijzonder ecologische waarde is toegekend. In de tweede maaironde wordt deze watergang dan 10CP/o gemaaid. Uiteraard wordt tijdens uitvoering gewerkt volgens de gedragscode bestendig groenbeheer, waar nodig aangevuld met de gedragscode flora en fauna van de waterschappen.

Tijdens het maaien zijn er inderdaad verlaten meerkoetnesten gevonden. Vanwege de uitvoering van het 100% uitmaaien watergangen zijn deze verwijderd. Geconstateerd is dat de nesten niet meer werden gebruikt. Nesten van meerkoeten zijn niet jaarrond beschermd. Wanneer een nest niet jaarrond is beschermd en niet meer wordt gebruikt mag deze conform de wetgeving worden verwijderd."

2. Is het voor u inzichtelijk waar zich in de stad soortgelijke problemen kunnen voordoen als enerzijds de wens tot ordelijkheid in de buitenruimte en anderzijds afdoende nestgelegenheid voor meerkoeten onverenigbaar blijken?

"Meerkoeten komen algemeen voor in Rotterdamse sloten, vijvers of singels. Op verreweg de meeste locaties doen zich, voor zover ons bekend, geen problemen voor. Met behulp van de in het antwoord op vraag 1 genoemde gedragscode bestendig groenbeheer wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren verstoord worden als gevolg van regulier groenonderhoud."

3. Bent u bereid ecologisch maaibeheer toe te passen op die plekken waar meerkoeten (en andere watervogels) afhankelijk zijn van voldoende natuurlijk materiaal om nesten te bouwen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke plekken heeft u voor ogen?

"Ecologisch maaibeheer wordt op steeds meer plekken in de stad toegepast, daar waar er kansen zijn voor natuurwaarden. Het gaat daarbij om zowel flora als fauna. Daarbij worden ook andere belangen meegewogen, zoals de aanwezigheid van hondenuitlaatzone’s en het beheer van de watergangen (conform uitgangspunten van het waterschap). Het kader voor het toepassen van ecologisch beheer is de Natuurkaart. Daarop wordt aangegeven welke gebieden of locaties hoge natuurwaarden bezitten of kansrijk zijn. Deze gebieden hebben prioriteit bij het invoeren van ecologisch maaibeheer."

4. Voorziet u nieuw beleid omtrent ecologisch maaibeheer dat wordt geborgd in een herijking van de Nota dierenwelzijn, specifiek met inachtneming van het effect van het maaibeleid op dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?

"De nota Dierenwelzijn omvat niet in detail het groenbeleid van de gemeente Rotterdam. Het belangrijkste kader hiervoor is de Beheeraanpak Groen dat richting geeft aan het groenbeheer in de openbare ruimte. De nota Dierenwelzijn zal een hoofdstuk bevatten over het welzijn van dieren in de stadsnatuur Het belang van ecologisch groenbeheer voor biodiversiteit zal daarin aan de orde komen. Eventuele extra ambities en inzet op dat vlak in het kader van dierenwelzijn zal de komende maanden afgestemd worden met de Beheeraanpak Groen en de Natuurkaart."

--

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Mogelijke komst schaliegasfabriek

Lees verder

Raadsvragen: Geheimhoudingsverklaring voor onderwijsevenement Shell

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer