Raads­vragen: Maak autodelen mogelijk


Indiendatum: 15 apr. 2024

Geacht college,

Autodelen is belangrijk, omdat het bijdraagt aan minder autobezit en daarmee meer plek vrijspeelt in de openbare ruimte voor andere functies. Daarnaast draagt autodelen ook bij aan een lagere afzet van nieuwe auto’s. Dit zorgt voor terugdringing in de uitstoot van broeikasgassen en allerhande schadelijke stoffen in de atmosfeer die vrijkomen tijdens het productieproces. Partij voor de Dieren is voorstander van autodelen.

We zijn bekend gemaakt met de wens van inwoners van Rotterdam om een auto te delen, waarbij de delers in verschillende parkeerzones wonen. Ze zouden dan ook graag tweemaal een parkeervergunning voor een en dezelfde auto willen aanvragen, om zo het voertuig beurtelings te kunnen parkeren in de nabijheid van de woning. Maar dat kan nu niet. In de gemeente Rotterdam kan als generiek uitgangspunt voor een auto slechts één vergunning worden aangevraagd.

Er heeft zich zo’n inwoner met een deelwens tot ons gewend. Naar het schijnt is de gemeente niet per se onwelwillend om twee vergunningen in verschillende parkeerzones voor één auto mogelijk te maken, maar wordt er gekeken naar de uitkomsten van een experiment[1] in de gemeente Amsterdam. In die gemeente konden twee jaar lang, in 2022 en 2023, honderd deelautokoppels deelnemen aan het experiment ‘autodelen met bewonersvergunningen’. Thans wordt in Amsterdam het experiment geëvalueerd om te bezien of het experiment vorm krijgt in beleid.

1. Klopt het dat u in principe positief staat tegenover het tweemaal verlenen van parkeervergunningen aan inwoners van Rotterdam die in verschillende parkeerzones wonen? Indien nee, waarom niet?

2. Klopt het ook dat u eerst de evaluatie afwacht van het genoemde experiment in Amsterdam voordat u wellicht overgaat tot het scheppen van deze mogelijkheid? Indien ja, op welke grondslag wordt het Amsterdamse experiment geëvalueerd? Is dat: animo onder inwoners, handhaafbaarheid, apparaatslasten, iets anders?

We hoeven helemaal niet op Amsterdam te wachten. Volgens de Vereniging Gedeeld Autogebruik – beheerder van website deelauto.nl[2] – zijn er momenteel tien gemeenten die wél een parkeerproduct aanbieden waarbij twee vergunningen worden gekoppeld aan één auto. Een van die gemeenten is Den Haag, qua grootte goed vergelijkbaar met Rotterdam. Overigens wordt op de genoemde website melding gemaakt van een pilot over autodelen in onze stad, die inmiddels is afgelopen.

3. Wat zijn in deze tien gemeenten de ervaringen met gedeeld autogebruik? Bent u bereid een korte appreciatie te doen toekomen over de ervaringen?

4. Klopt het dat er in Rotterdam een pilot is geweest voor gedeeld autogebruik? Indien ja, wat is de uitkomst?

5. Bent u bereid over te gaan tot het mogelijk maken van twee vergunningen op één auto voor inwoners van Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


[1] https://www.amsterdambereikbaar.nl/nieuws/deelauto-experiment

[2] https://deelauto.nl/

Interessant voor jou

Raadsvragen: Bodemverontreiniging bij nuts- en volkstuinen

Lees verder

Raadsvragen: De ratten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer