Raads­vragen: Evaluatie festi­val­or­ga­ni­sa­toren


Indiendatum: dec. 2019

Geacht college,

In de raadsvergadering [1] van 4 juli jongstleden is het beleidskader voor evenementen besproken. Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp dienden wij een motie [2] in met als verzoek een zwarte lijst in het leven te roepen die jaarlijks inzichtelijk maakt welke festivalorganisatoren zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden waaronder een evenementenvergunning is verleend. Helaas is de motie met een minimaal verschil van één stem verworpen. Het college gaf bij monde van de burgemeester evenwel aan dat de gemeente Rotterdam de evenementen evalueert en daarbij de organisator beoordeelt op het nakomen van de gemaakte afspraken. Het college gaf tevens aan er geen bezwaar in te zien eventuele aantekeningen van de gemeente over geschonden afspraken door organisatoren openbaar te maken. De burgemeester zei het als volgt:

“Wij voeren evaluatiegesprekken, op basis van het uitgevoerde evenement het jaar ervoor. Daar maken wij verslag van, dat publiceren we niet. Maar ik denk dat de Wet openbaarheid bestuur daarop van toepassing is. Dus als men daarom vraagt, ben ik die ook bereid vrij te geven.”

1. Bent u bereid ons de verslagen te doen toekomen over festivalorganisatoren die zich tijdens evenementen in 2019 niet aan de afspraken met de gemeente hebben gehouden? Indien nee, waarom niet?

Onlangs heeft het college het overzicht [3] van de zogenoemde B- en C-evenementen voor 2020 gepubliceerd. Dit zijn de evenementen die soms tot overlast kunnen leiden of schade aan de buitenruimte toebrengen. Op het overzicht voor 2020 staat een aantal evenementen die ook dit jaar georganiseerd waren.

2. Welke rol hebben de evaluaties van B- en C-evenementen van dit jaar gespeeld in de totstandkoming van het overzicht voor 2020?

3. Welke rol hebben de evaluaties van B- en C-evenementen van dit jaar gespeeld in de voorwaarden die in de evenementenvergunningen worden gesteld, of welke rol zullen deze evaluaties nog gaan spelen? Kunt u een concreet voorbeeld noemen waar een voorwaarde is aangescherpt door toedoen van een evaluatie?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/569920/Gemeenteraad%20%2004-07-2019

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7794031/2/19bb18875

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8196137/1/s19bb023584_1_44011_tds

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 21 jan. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Papegaaienshow in de Hoogstraat

Lees verder

Raadsvragen: Levende kerststal op het Rododendronplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer