Raads­vragen: Klimaat- en Water­debat voor jongeren


Indiendatum: okt. 2018

Geacht college,

De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en het waterschap Hollandse Delta een klimaat- en waterdebat1 dat als doel heeft het bespreekbaar en inzichtelijk maken van de klimaatbestendigheid van Rotterdam. Scholen kunnen zich hiervoor aanmelden. Het debat vindt plaats op 1 februari 2019. De stellingen voor het debat worden in december bekend gemaakt, blijkt uit de informatie die de gemeente over het debat heeft verstrekt.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt het altijd een goed idee als jongeren meer worden betrokken bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals in dit geval de weerbaarheid van de stad in het kader van, bijvoorbeeld, de risico's van een stijgende zeespiegel voor het leven in de delta, een toenemende kans op wateroverlast en een hogere frequentie van weersextremen. Kennis over de desastreuze gevolgen van klimaatverandering moet wat ons betreft wijdverbreid zijn, evenals kennis over weerbaarheid en bestendigheid. Wij vinden evenwel dat deze kennis niet beperkt moet blijven tot het onderwerp van klimaatadaptatie. Juist onze jongeren moeten zich meer ten volle bewust zijn van de oorzaken van klimaatverandering en daarmee van klimaatmitigatie. En dat geldt als geen ander voor jongeren die opgroeien in Rotterdam, de stad waar de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met de helft is toegenomen. En ook de stad waar een derde van de Europese consumptie van fossiele brandstoffen wordt geraffineerd.

Wat ons betreft is de meest klimaatbestendige stad nog altijd een stad die niet te kampen hoeft te hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Dat vindt het ook, gegeven haar doel de huidige uitstoot aan broeikasgassen in Rotterdam met twee derde terug te dringen ten opzichte van 1990. Laten we daar dan met z'n allen werk van maken, om te beginnen met het bijbrengen van bewustwording van de oorzaken van klimaatverandering onder Rotterdamse jongeren.

1. Bent u bereid de oorzaken van klimaatverandering in te bedden in het aankomende klimaat- en waterdebat, bijvoorbeeld door het poneren van een stelling die betrekking heeft op klimaatmitigatie? Indien nee, waarom niet?

De fossiele industrie heeft inmiddels ook het narratief van klimaatbestendigheid en energietransitie omarmd, om zo haar eigen bestaansrecht te legitimeren. Maar haar industriële activiteiten blijven linksom of rechtsom leiden tot de problemen waar we nu als stad mee te kampen hebben en in de toekomst nog veel vaker. Wij zijn om die reden bezorgd over de invloed die deze industrie probeert uit te oefenen in de formele en informele leeromgeving van jongeren. Het onderwijs moet een domein zijn waar de private belangen van het bedrijfsleven geen plek hebben.

2. Kunt u ons verzekeren dat het bedrijfsleven niet wordt betrokken bij de totstandkoming van het aankomende klimaat- en waterdebat? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.rotterdam.nl/nieuws/klimaat-en-waterdebat/

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 6 nov. 2018

1. Bent u bereid de oorzaken van klimaatverandering in te bedden in het aankomende klimaat- en waterdebat, bijvoorbeeld door het poneren van een stelling die betrekking heeft op klimaatmitigatie? Indien nee, waarom niet?

"Door de klimaatverandering worden de klimaat- en watervraagstukken steeds belangrijken Gemeente en waterschappen werken dagelijks aan deze vraagstukken. Natuurlijk betrekken we hierbij ook graag jongeren. Voor jongeren is het leerzaam om hierover mee te denken en de beelden die zij rond dit soort thema’s hebben, te delen. De stellingen voor het komende klimaat- en waterdebat worden nog geformuleerd, wij nemen uw vraag daarin mee."

2. Kunt u ons verzekeren dat het bedrijfsleven niet wordt betrokken bij de totstandkoming van het aankomende klimaat- en waterdebat? Indien nee, waarom niet?

"Het debat wordt georganiseerd en voorbereid door de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland. De fossiele industrie is hier direct noch indirect bij betrokken."