Raads­vragen: Kapwerk­zaam­heden in de Wielewaal


Geacht college,

Op 19 juli jongstleden is bij de gemeente Rotterdam een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden aan de Warmoldstraat 89 in de Wielewaal. Het betreft de kap van ongeveer 1150 vierkante meter aan groenareaal. Op 31 juli jongstleden heeft het college de aanvraag van de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Gemeenteblad van Rotterdam1. Het college moet nog beslissen over de aanvraag.

Op 9 juli jongstleden is het bestemmingsplan 'De Nieuwe Wielewaal' vernietigd, als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Dat betekent dat het bestemmingsplan 'Wielewaal'2 uit 2009 voor het plangebied het vigerende ruimtelijke-ordeningskader is. Het bestemmingsplan is ouder dan tien jaar.

1. Hoe verhouden de voorgestelde kapwerkzaamheden zich tot het vigerende ruimtelijke-ordeningskader? Met andere woorden: op welk kader wordt de voorgestelde activiteit getoetst?

De kapwerkzaamheden zijn bedoeld voor de aanleg van een nutstracé van netbeheerder Stedin. Maar Stedin is gek genoeg niet de aanvrager van de omgevingsvergunning. Dat is BPD/Woonstad, die het initiatief tot herontwikkeling van de Wielewaal heeft genomen. In de begeleidende notitie neemt de aanvrager van de omgevingsvergunning een voorschot op de ontwikkeling die in het thans vernietigde bestemmingsplan 'De Nieuwe Wielewaal' was voorzien en die de komende tien jaar in tien fasen gerealiseerd zou moeten worden. De aanleg van het nutstracé is volgens de aanvrager nodig om in de pas te lopen met een nieuwe inrichting van de wijk.

2. Kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd in het kader van een ontwikkeling die formeel nog niet is voorzien, bijvoorbeeld als een bestemmingsplan wordt vernietigd? Indien ja, waarom?

3. Hoe denkt u dat de aanvrager weet of de voorgestelde kapwerkzaamheden nut hebben, aangezien de beoogde ontwikkeling geen geldend ruimtelijk-ordeningskader kent?

4. Gaat u naar aanleiding van de redevoering voor de noodzaak van de voorgestelde kapwerkzaamheden de vergunning verlenen? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe weet u zo zeker dat de aanleg van het nutstracé op die locatie nut heeft?

In de voorstelde werkzaamheden worden liefst 211 bomen gekapt. De aanvrager stelt dat er in de 'nieuwe situatie' meer bomen worden geplant ter compensatie van de kap, maar zij geeft geen informatie prijs over de gemiddelde stamdikte van de nieuwe bomen in vergelijking met de huidige bomen en ook niet over de locatie van de nieuwe bomen.

5. Weet u wat de gemiddelde stamdikte zal zijn van de nieuwe bomen in vergelijking met de oude bomen, mocht u onverhoopt overgaan tot vergunningverlening van de voorgestelde kapwerkzaamheden? Indien nee, waarom niet?

6. Weet u waar de nieuwe bomen zullen komen? Indien ja, waar?

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-191920.html

2 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.05990000577Wielewaal-/t_NL.IMRO.05990000577Wielewaal-.pdf