Raads­vragen: Kapwerk­zaam­heden in de Wielewaal


Indiendatum: aug. 2019

Geacht college,

Op 19 juli jongstleden is bij de gemeente Rotterdam een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden aan de Warmoldstraat 89 in de Wielewaal. Het betreft de kap van ongeveer 1150 vierkante meter aan groenareaal. Op 31 juli jongstleden heeft het college de aanvraag van de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Gemeenteblad van Rotterdam1. Het college moet nog beslissen over de aanvraag.

Op 9 juli jongstleden is het bestemmingsplan 'De Nieuwe Wielewaal' vernietigd, als gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Dat betekent dat het bestemmingsplan 'Wielewaal'2 uit 2009 voor het plangebied het vigerende ruimtelijke-ordeningskader is. Het bestemmingsplan is ouder dan tien jaar.

1. Hoe verhouden de voorgestelde kapwerkzaamheden zich tot het vigerende ruimtelijke-ordeningskader? Met andere woorden: op welk kader wordt de voorgestelde activiteit getoetst?

De kapwerkzaamheden zijn bedoeld voor de aanleg van een nutstracé van netbeheerder Stedin. Maar Stedin is gek genoeg niet de aanvrager van de omgevingsvergunning. Dat is BPD/Woonstad, die het initiatief tot herontwikkeling van de Wielewaal heeft genomen. In de begeleidende notitie neemt de aanvrager van de omgevingsvergunning een voorschot op de ontwikkeling die in het thans vernietigde bestemmingsplan 'De Nieuwe Wielewaal' was voorzien en die de komende tien jaar in tien fasen gerealiseerd zou moeten worden. De aanleg van het nutstracé is volgens de aanvrager nodig om in de pas te lopen met een nieuwe inrichting van de wijk.

2. Kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd in het kader van een ontwikkeling die formeel nog niet is voorzien, bijvoorbeeld als een bestemmingsplan wordt vernietigd? Indien ja, waarom?

3. Hoe denkt u dat de aanvrager weet of de voorgestelde kapwerkzaamheden nut hebben, aangezien de beoogde ontwikkeling geen geldend ruimtelijk-ordeningskader kent?

4. Gaat u naar aanleiding van de redevoering voor de noodzaak van de voorgestelde kapwerkzaamheden de vergunning verlenen? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe weet u zo zeker dat de aanleg van het nutstracé op die locatie nut heeft?

In de voorstelde werkzaamheden worden liefst 211 bomen gekapt. De aanvrager stelt dat er in de 'nieuwe situatie' meer bomen worden geplant ter compensatie van de kap, maar zij geeft geen informatie prijs over de gemiddelde stamdikte van de nieuwe bomen in vergelijking met de huidige bomen en ook niet over de locatie van de nieuwe bomen.

5. Weet u wat de gemiddelde stamdikte zal zijn van de nieuwe bomen in vergelijking met de oude bomen, mocht u onverhoopt overgaan tot vergunningverlening van de voorgestelde kapwerkzaamheden? Indien nee, waarom niet?

6. Weet u waar de nieuwe bomen zullen komen? Indien ja, waar?

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-191920.html

2 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.05990000577Wielewaal-/t_NL.IMRO.05990000577Wielewaal-.pdf

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 24 sep. 2019

1. Hoe verhouden de voorgestelde kapwerkzaamheden zich tot het vigerende ruimtelijke-ordeningskader? Met andere woorden: op welk kader wordt de voorgestelde activiteit getoetst?

"De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hei bestemmingsplan is geen toetsingsgrond voor deze aanvraag."

2. Kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd in het kader van een ontwikkeling die formeel nog niet is voorzien, bijvoorbeeld als een bestemmingsplan wordt vernietigd? Indien ja, waarom?

"Ja, dat kan. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden wordt niet getoetst aan het vigerende bestemmingsplan noch aan een bestemmingsplan in voorbereiding maar aan de geldende APV."

3. Hoe denkt u dat de aanvrager weet of de voorgestelde kapwerkzaamheden nut hebben, aangezien de beoogde ontwikkeling geen geldend ruimtelijk-ordeningskader kent?

"De herontwikkeling van de Wielewaal bestaat uit verschillende fasen. Voordat gebouwd kan worden, moet in deze fasen eerst de bestaande bebouwing worden gesloopt en moet de grond bouwrijp gemaakt worden. De eerste fase is reeds gesloopt, de volgende stap in de voorbereidingen voor de bouw is het bouwrijp maken van de locatie waaronder het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden passen in het door de gemeente en de initiatiefnemer voorgestane (en door college en raad vastgestelde) plannen. Met het vernietigen van het bestemmingsplan de Nieuwe Wielewaal door de Raad van State ontstaat vertraging in de uitvoering van de plannen (zie ook onze brief van 11 juli 2019 (19bb018911)) aan de gemeenteraad) maar is geen sprake van afstel. Initiatiefnemer neemt een financieel risico door vooruitlopend op de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan al werkzaamheden te laten uitvoeren die zien op de realisatie daarvan. Overigens heeft de aanvrager zijn aanvraag na overleg met de gemeente gewijzigd zodat alleen dat groen wordt gekapt dat echt weg moet voor net leidingtracé, in plaats van de eerder aangevraagde 1.145 m2 wordt nu voorgesteld om 265 m2 plantsoen te verwijderen."

4. Gaat u naar aanleiding van de redevoering voor de noodzaak van de voorgestelde kapwerkzaamheden de vergunning verlenen? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe weet u zo zeker dat de aanleg van het nutstracé op die locatie nut heeft?

"Het college en ook de ontwikkelaars staan nog steeds achter de plannen voor de Wielewaal zoals weergegeven in het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan. Het college zal op zo kort mogelijke termijn een nieuw ontwerp bestemmingsplan voor de Wielewaal vrijgeven voor inspraak en daarna aan uw raad ter vaststelling aanbieden. Dit bestemmingsplan zal een verbeterde versie zijn van het plan dat uw raad op 18 oktober 2018 heeft vastgesteld. U heeft er bij de vaststelling van het bestemmingsplan op aangedrongen het plan voor de Wielewaal zo snel mogelijk uit te voeren (motie 18bb8365). Het college staat daarom achter het besluit van Woonstad/BPD om, waar dat mogelijk is, door te gaan met de voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag kapvergunning is in overeenstemming met het Stedenbouwkundig plan en het Kwaliteitsplan voor de Wielewaal. Als de aanvraag voor de kapvergunning in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen in de APV zal de vergunning verleend worden. Het college wijst er in dit verband op dat de sloop van de oude woningen in deze eerste fase reeds heeft plaatsgevonden en de nieuwe bebouwing hoe dan ook in een andere setting gerealiseerd zal worden."

5. Weet u wat de gemiddelde stamdikte zal zijn van de nieuwe bomen in vergelijking met de oude bomen, mocht u onverhoopt overgaan tot vergunningverlening van de voorgestelde kapwerkzaamheden? Indien nee, waarom niet?

"In de hele Wielewaal worden 211 bomen gekapt. Hiervoor wordt nu geen vergunning aangevraagd. De voorliggende aanvraag gaat alleen om een aantal delen bosplantsoen aan de Warmoldtstraat. Voor de in de toekomst 211 te kappen bomen komen ca. 345 bomen terug. Dit staat in de aanvraag maar ook in het Kwaliteitsplan Wielewaal. In het Park en in de groene voegen worden met name 1e grootte bomen geplant, hier en daar aangevuld met een 2e grootte soort als de ruimtelijke situatie daar om vraagt. In de woonstraten zullen vooral 3e grootte bomen geplant worden en mogelijk ook 2e grootte.

Een 1e grootte boom wordt meer dan 12 meter hoog en heeft uiteindelijke een diameter van 50-70 cm, een 2ě grootte boom wordt tussen 6 en 12 meter hoog en heeft een diameter van 20-35 cm en een 3e grootte boom wordt maximaal 6 meter hoog en heeft uiteindelijk ook een diameter van 20-35 cm. Ter plaatse van het te kappen bosplantsoen worden 1e grootte bomen gepland."

6. Weet u waar de nieuwe bomen zullen komen? Indien ja, waar?

"In het kwaliteitsplan Wielewaal is aangegeven waar bomen gekapt worden, welke bomen blijven staan en waar bomen terugkomen. Langs de Warmoldtstraat zal de bestaande bomenlijn worden aangevuld zodat er langs de singel een doorgaande bomenrij ontstaat."