Raads­vragen: Het crossen gaat gewoon door


Indiendatum: 3 apr. 2023

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording[1] van onze schriftelijke vragen over ‘Motorcrossbaan op de Oranjeheuvel’ van juli 2021 in goede orde ontvangen. In de schriftelijke vragen uitten wij onze zorgen over het veelvuldig en massaal gebruik van een perceel in eigendom van de gemeente in de Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland als plek waar op onverharde paden wordt gereden met motorfietsen. Daar was destijds sprake van. Weide- en akkervogels als scholekster, tureluur, grutto of kievit worden geschaad in hun voortplanting door het geraas van de motorfietsen, vooral op dagen met mooi weer.

Het college schrijft in antwoord op onze vraag of zij onze constatering deelt het volgende:

“Ja, dit is bekend. De motorcrossers waren eerst actief op een bedrijventerrein in Hoek van Holland. Om overlast daar te voorkomen is het tijdelijk toegestaan gebruik te maken van het Brexit terrein. Met het aflopen van de vergunning en de inzet op een ander gebruik van het gebied, is echter gecommuniceerd dat gebruik van het terrein door de crossers niet meer is toegestaan. De politie handhaaft hierop.”

Met ‘Brexit terrein’ wordt de Oranjeheuvel bedoeld.

1. Hoe luidt de overtreding als personen op een motorfiets op de Oranjeheuvel worden geverbaliseerd? Welke strafmaat staat op de overtreding?

2. Hoeveel van deze overtredingen zijn er door de politie geconstateerd in de periode tussen beantwoording van voornoemde schriftelijke vragen en het heden? En hoeveel boetes zijn er uitgedeeld?

De motorcrossers zijn nog altijd onverkort actief op de Oranjeheuvel. Toegevoegd aan deze schriftelijke vragen zijn foto’s ter plaatse van busjes of auto’s en aanhanger die vanuit de wijde omtrek naar de Oranjeheuvel komen, voor het vervoer van de motorfietsen. De foto’s zijn gisteren genomen en vrijwel identiek aan de foto’s die we ook hadden toegevoegd aan de schriftelijke vragen van nu alweer bijna twee jaar geleden. Met andere woorden, er is niets veranderd aan het illegaal gebruik van de Oranjeheuvel als motorcrossbaan.

Handhaving lijkt ons evenwel doodsimpel. De politie kan op een willekeurige weekenddag met mooi weer alle motorcrossers op de bon slingeren. Daar is geen kind aan.

3. Welke eenheid van de Nationale politie is verantwoordelijk voor handhaving op de Oranjeheuvel? Is dat de Eenheid Rotterdam?

4. Zijn er afspraken gemaakt tussen politie en gemeente Rotterdam over handhaving op het illegaal gebruik van de gronden van de Oranjeheuvel? Indien ja, hoe luiden deze afspraken? Indien nee, waarom niet?

De gemeente Rotterdam is eigenaar van de grond waarop het illegale crossen plaatsvindt. Dat betekent ons inziens dat de gemeente niet alleen hoeft te verwijzen naar de politie, maar ook zelf kan handhaven. Daar zijn buitengewoon opsporingsambtenaren voor, die handhaven op lokale regelgeving zoals de Algemene plaatselijke verordening.

5. Welke regelgeving biedt juridische grondslag om als gemeente te kunnen handhaven op illegaal gebruik van de Oranjeheuvel als motorcrossbaan?

6. Heeft u uw eigen capaciteit reeds ingezet voor handhaving op het illegaal gebruik van de Oranjeheuvel? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat heeft dit opgeleverd?

Het gaat ons bij handhaving primair om bescherming van kwetsbare natuurwaarden. Instandhoudingsdoelen van veel weide- en akkervogelsoorten staan namelijk onder druk. Wij zien een duidelijke koppelkans tussen enerzijds het handhaven op het illegale crossen en anderzijds het versterken van het ecosysteem ter plaatse, nota bene op aangeven van het college. Laatstgenoemde wil haar ambitie voor een zonnepark op de Oranjeheuvel namelijk koppelen aan haar ambitie voor meer biodiversiteit. In voornoemde schriftelijke vragen schrijft zij:

“Naast het zonnepark is er ook een biodiversiteit ambitie. Er wordt vooral ingezet op kruidenrijk (laag) grasland wat voor een vele soorten (insecten, maar ook vogels) aantrekkelijk kan zijn, dit kan in combinatie met het zonnepark. Echter als het zonnepark er voorlopig niet komt zou er ook overwogen kunnen worden het een "tijdelijke natuur" bestemming te geven. Al dan niet met oog op weidevogels (tijdelijk verņatten bijvoorbeeld). Dat zou het ook makkelijker kunnen maken om bepaalde soorten gebŗuik dan ook niet toe te staan of zelfs niet meer mogelijk te maken.”

7. Wat heeft u in de periode tussen beantwoording van voornoemde schriftelijke vragen en het heden gedaan aan aanplant om de Oranjeheuvel voor ‘vele soorten’ een aantrekkelijk leefgebied te laten zijn?

8. Hoe gaat het met de instandhouding van de al dan niet ‘vele soorten’ in het gebied, waaronder weide- en akkervogelsoorten, sinds de Oranjeheuvel dienst doet als illegale motorcrossbaan? Monitort u het voorkomen van de soorten?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/f6863453-51e0-4120-970d-a00c621bbab6?documentId=f312609b-3700-4735-8212-cd963db0f4a2

Indiendatum: 3 apr. 2023
Antwoorddatum: 17 jul. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Ongezond voedselaanbod op de Rotterdampas

Lees verder

Raadsvragen: Chemische verontreiniging openbare parken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer