Raads­vragen: Grondige aanpak Oostplein


Indiendatum: 15 sep. 2020

Geacht college,

Het Oostplein, precies op de grens tussen de gebieden Centrum en Kralingen-Crooswijk, is allesbehalve een prettige plek om te verblijven. De dominante aanwezigheid van de auto maakt het plein lawaaiig en draagt bij aan luchtverontreiniging. Daarnaast wordt het plein door het doorgaand verkeer in stukken gereten, hetgeen de cohesie en het gevoel van veiligheid niet ten goede komt. Gebruikers van het openbaar vervoer moeten het doen met een sterk verouderd metrostation. En het Oostplein is stenig, ook dat nog. Bewoners zie je doorgaans nooit in of rond het schaarse groen. Al met al geldt het plein als een een povere entree van de binnenstad, Crooswijk en Kralingen.

1. Bent u tevreden met het Oostplein zoals het er momenteel bijligt en wordt bezocht door verschillende gebruikersgroepen, te weten verkeersdeelnemers, gebruikers van het openbaar vervoer en bewoners? Indien ja, waarom?

In een ongevraagd advies1 aan het college hebben de gebiedscommissies Centrum en Kralingen-Crooswijk gezamenlijk onlangs om meerdere redenen aandacht gevraagd voor het Oostplein. Zo is de inrichting van het plein naar hun mening sterk gedateerd om het gestegen fietsgebruik te accommoderen en ontberen de inwoners van de woongebieden rondom het Oostplein kwalitatief hoogwaardige buitenruimte. Ook blijkt uit het schrijven van de twee gebiedscommissies dat er reeds eerder plannen waren gesmeed voor een grondige aanpak van het Oostplein, maar dat deze door herprioritering van het college weer van de agenda waren gehaald. Helaas grijpt het Oostplein ook nu weer mis, aangezien zij geen onderdeel vormt van de zeven in aantocht zijnde stadsprojecten.

2. Klopt het dat er in het (recente) verleden middelen waren gereserveerd om het Oostplein grondig aan te pakken, maar dat deze door de voornoemde herprioritering vooralsnog niet zijn ingezet? Indien ja, zijn deze middelen nog altijd beschikbaar voor het Oostplein?

3. Zijn er inhoudelijke redenen waarom het Oostplein niet is toegevoegd aan de lijst van stadsprojecten die u de komende jaren wilt gaan uitvoeren?

Aan de wil van de gebiedscommissies om het Oostplein aan te pakken ligt het niet, aan initiatieven uit de stad evenmin. Zo had kunstenaarscollectief Observatorium zich met andere actoren in voorliggende jaren verenigd in Stoepmakers Oostplein, die met allerhande culturele activiteiten door de jaren heen de positie van het Oostplein als verblijfsplek tot onderwerp van discussie wilde maken. De initiatiefnemers hadden ook een zogenoemd ‘Oostplein Pleidooi’ opgesteld met vijf verbeterpunten voor het plein, te weten: een impuls in de fiets- en voetgangersinfrastructuur; investeringen in klimaatadaptatie; een betere verbinding tussen Oostplein en binnenstad; het scheppen van ‘kindvriendelijke’ voorzieningen; en een beter gebruik van kunst en cultuur om het verhaal van het Oostplein te (blijven) vertellen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam kan zich volledig in deze uitgangspunten vinden. Tijdens een bijeenkomst2 met belanghebbenden en betrokkenen in maart 2018 hebben wij dat ook kenbaar gemaakt. Afgevaardigden van diverse politieke partijen hebben tijdens die bijeenkomst het ‘Oostplein Pleidooi’ in ontvangst genomen (zie bijlage) en iedereen was het erover eens dat er nu eindelijk wat moet gebeuren op deze plek. Wij zouden daarom graag van het college willen horen of zij deze mening deelt en welke plannen zij heeft voor het Oostplein.

4. Heeft u plannen in de maak voor een grondige aanpak van het Oostplein of voorziet u dergelijke planvorming in de nabije toekomst? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waaruit bestaan deze plannen of zouden deze kunnen bestaan? Bent u bijvoorbeeld bereid om op termijn de verkeerscirculatie zo aan te passen dat de auto minder dominant aanwezig is?

5. Wat vindt u van de vijf uitgangspunten die onderdeel vormen van het voornoemde ‘Oostplein Pleidooi’? Kan dit voor u een leidraad betekenen in een grondige aanpak van het Oostplein? En bent u bereid in overleg te treden met initiatiefnemers en belanghebbenden die zich in voorgaande jaren actief hebben ingezet om van het Oostplein een levendige en prettige verblijfsplek te maken?

6. Bent u bereid een bestemmingsreserve op te tuigen voor de aanpak van het Oostplein, teneinde nu al te borgen dat er straks genoeg middelen voorhanden zijn om het Oostplein wél volgens planning grondig aan te pakken? Indien nee, waarom niet?

Helaas moeten gebiedscommissies (en wijkraden) nog weleens wachten op een reactie op een advies dat zij uitbrengen. De gebiedscommissies Centrum en Kralingen-Crooswijk verzoeken het college expliciet om binnen zes weken te reageren op hun ongevraagd advies.

7. Bent u bereid het verzoek van de gebiedscommissies Centrum en Kralingen-Crooswijk te honoreren, dus om binnen zes weken na datum ontvangst te reageren op het ongevraagd advies? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de Raad een afschrift te sturen van deze reactie?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9146237/1/s20bb011125_1_37188_tds

2 http://www.observatorium.org/observatorium/site/application/#/news_item/2669

Indiendatum: 15 sep. 2020
Antwoorddatum: 3 nov. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.