Raads­vragen: Grip op Wmo en Jeugdwet


Indiendatum: 2 dec. 2022

Geacht college,

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een van de onderdelen is de toewijzing van persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura vanuit de Wmo of Jeugdwet. Voor beoordeling en eventuele toewijzing van dergelijke hulpaanvragen gebruikt de gemeente Rotterdam de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Rotterdam 2018[1], aangevuld met nadere regels[2] die door het college zijn vastgesteld. Gezien de recente ontwikkelingen over de voorgestelde bezuinigingen binnen het gemeentelijk Wmo-budget lijkt het ons noodzakelijk om eerst inzicht te verkrijgen in hoe pgb en zorg in natura de afgelopen jaren uitgevoerd zijn, wat dit heeft betekend voor zowel de zorgvragers en daarmee de directe en indirecte betrokken partijen als de invloed op de begroting.

Om een helder en gefundeerd beeld te krijgen zijn de volgende vragen met betrekking tot de jaren 2020, 2021 en 2022. We vragen u dan ook de gestelde vragen uit te splitsen en toe te lichten in deze jaartallen. Voor het komen tot deze vragen hebben we ons onder andere gebaseerd op informatie van de rijksoverheid en van de website pgb.nl.

1. Hoeveel pgb-aanvragen zijn er binnengekomen?

2. Hoeveel van deze aanvragen hebben geleid tot een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’?

Naar aanleiding van het voorgestelde zorg- of indicatieplan van de gemeente naar aanleiding van het ‘keukentafelgesprek’ kan de aanvrager akkoord gaan met de voorgestelde geïndiceerde zorg.

3. Hoeveel aanvragers zijn akkoord gegaan? Hoeveel aanvragers zijn niet akkoord gegaan en hebben beroep aangetekend?

4. Hoeveel van de aangetekende bezwaren zijn ongegrond verklaard en hoeveel gegrond?

Via de Wmo kun je een pgb aanvragen voor:

 • huishoudelijke hulp;
 • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel);
 • begeleiding bij persoonlijke verzorging (dit valt onder persoonlijke verzorging);
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding;
 • logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit respijtzorg);
 • beschermd wonen;
 • woningaanpassing;
 • hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel.

5. Kunt u per bullet aangeven hoeveel pgb-aanvragen hiervoor binnengekomen, toegewezen en afgewezen zijn?

6. Wordt er tussentijds getoetst of de geïndiceerde zorg nog passend is?

7. Kan de gemeente tussentijds de indicatie omhoog of omlaag bijstellen?

8. Kunt u aangeven hoeveel indicaties zijn bijgesteld?

Naar aanleiding van de eventuele bijgestelde indicaties:

9. Hoeveel aanvragers zijn akkoord gegaan?

10. Hoeveel aanvragers zijn niet akkoord gegaan en hebben beroep aangetekend?

11. Hoeveel van de aangetekende bezwaren zijn ongegrond verklaard en hoeveel gegrond?

12. Zijn er rechtszaken uit voortgekomen van aanvragers die het oneens waren met de ongegrondverklaringen? Om hoeveel rechtszaken gaat het?

13. Kunt u toelichten of er een verband is met een of meerdere bullets hiervoor benoemd?

Over zorg in natura:

14. Hoeveel aanvragen voor een pgb zijn na het ‘keukentafelgesprek’ omgezet in zorg in natura?

Wanneer ouders/verzorgers de zorg hebben over een kind onder de 18 jaar met een beperking dan kunnen zij een pgb aanvragen via de Jeugdwet.

15. Hoeveel meldingen zijn er voor pgb vanuit de Jeugdwet binnengekomen?

16. Hoeveel van deze meldingen hebben geleid tot een zogenaamde ‘keukentafelgesprek’?

Naar aanleiding van het voorgestelde zorg- of indicatieplan van de gemeente naar aanleiding van het ‘keukentafelgesprek’ kan de aanvrager akkoord gaan met de voorgestelde geïndiceerde zorg.

17. Hoeveel aanvragers zijn akkoord gegaan? Hoeveel aanvragers zijn niet akkoord gegaan en hebben beroep aangetekend?

18. Hoeveel van de aangetekende bezwaren zijn ongegrond verklaard en hoeveel gegrond?

Vanuit de Jeugdwet kan pgb aangevraagd worden voor de volgende hulpvragen:

 • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel);
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding;
 • logeeropvang (gemeenten noemen dit respijtzorg);
 • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • ondersteuning bij de opvoeding.

19. Kunt u per bullet aangeven hoeveel pgb-aanvragen vanuit de Jeugdwet hiervoor binnengekomen, toegewezen en afgewezen zijn?

20.Wordt er tussentijds getoetst of de geïndiceerde zorg nog passend is?

21. Kan de gemeente tussentijds de indicatie bijstellen omhoog of omlaag?

22. Kunt u aangeven hoeveel indicaties zijn bijgesteld omhoog of omlaag?

Naar aanleiding van eventuele bijgestelde indicaties:

23. Hoeveel aanvragers zijn akkoord gegaan?

24. Hoeveel aanvragers zijn niet akkoord gegaan en hebben beroep aangetekend?

25. Hoeveel van de aangetekende bezwaren zijn ongegrond verklaard en hoeveel gegrond?

26. Zijn er rechtszaken uit voortgekomen van aanvragers die het oneens waren met de afwijzingen? Om hoeveel rechtszaken gaat het dan?

27. Kunt u toelichten of er een verband is met een of meerdere bullets hiervoor benoemd?

Om inzicht te krijgen in wat het betekent voor de begroting zien we graag de volgende vragen beantwoord:

28. Wat zijn de totale kosten geweest voor de uitvoering van Wmo waar het pgb-aanvragen betreft?

29. Wat zijn de totale kosten geweest voor de uitvoering van Wmo, waar het zorg in natura betreft?

30. Wat zijn de totale kosten geweest voor de uitvoering van de Jeugdwet?

31. Wat zijn de totale kosten geweest van de afwikkeling van de bezwaarprocedures?

32. Wat zijn de totale kosten geweest van de juridische procedures die volgden op niet toegewezen aanvragen?

33. Hoeveel van de juridische procedures zijn in het voordeel van de pgb-aanvragers uitgevallen?

34. Hoeveel van de juridische procedures zijn in het voordeel van de gemeente uitgevallen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR481751

[2] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR480973?&show-wti=true

Indiendatum: 2 dec. 2022
Antwoorddatum: 7 feb. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Eenmalige uitkering voor iedereen

Lees verder

Raadsvragen: Terugkeer muurschildering ‘Meisje met springtouw’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer