Raads­vragen: Eenmalige uitkering voor iedereen


Indiendatum: 24 nov. 2022

Geacht college,

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor gemeenteambtenaren laat op zich wachten; totstandkoming gaat trager dan verwacht. Dit leidt tot toenemende disbalans tussen inkomen en koopkracht, door toedoen van torenhoge inflatie. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) hebben om die reden het voornemen uitgesproken aan de werknemers van hun leden, respectievelijk gemeenteambtenaren en werknemers verbonden aan organisaties die namens gemeenten publieke taken verrichten, een eenmalig bedrag uit te laten keren in december van dit jaar.

De eenmalige uitkering geldt als aanvulling op de afspraken die thans gelden in de cao’s Cao Gemeenten en Cao SGO. Het betreft een bruto bedrag van €375 ofwel €750 afhankelijk van het inkomen en naar rato, dus tevens afhankelijk van de tijdsfactor van het dienstverband. In een brief[1] van VNG aan het college en de Raad van 8 november jongstleden schrijft deze organisatie: “De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken heeft deze afspraak gemaakt omdat de onderhandelingen over de nieuwe cao voor 2023 (veel) trager gaan dan gewenst. Door deze tussentijdse afspraak worden medewerkers nu financieel tegemoetgekomen in deze lastige periode.” Onderhandeling is in dit geval met de vakbonden geweest. Inzet is om de eenmalige uitkering toe te voegen aan de vigerende cao’s.

Het lid van het college verantwoordelijk voor beleidsveld organisatie zit namens de gemeente Rotterdam in het College voor Arbeidszaken van VNG. Gisteren heeft het VNG-bestuur blijkens voornoemde brief een beslissing genomen over toevoeging van de eenmalige uitkering aan de vigerende cao-afspraken.

1. Wat heeft het bestuur van VNG gisteren besloten? Wordt de eenmalige uitkering toegevoegd aan de vigerende Cao Gemeenten?

2. Weet u wat het bestuur van WSGO heeft besloten? Wordt de eenmalige uitkering toegevoegd aan de vigerende Cao SGO?

Wij willen dat gelijk werk gelijk wordt beloond. De eenmalige uitkering – indien conform voorstel is besloten – geldt voor werknemers die kunnen worden geschaard onder voornoemde cao’s. Werknemers van bijvoorbeeld openbare lichamen, gemeenschappelijke regelingen of omgevingsdiensten zijn in veel gevallen strikt genomen geen gemeenteambtenaren. Om te zorgen dat deze werknemers niet tussen wal en schip vallen, voorziet de Cao SGO in hun rechtspositie. In het ledenbestand[2] van WSGO (versie oktober 2022) treffen wij evenwel geen organisaties aan die een bestuurlijke relatie met de gemeente Rotterdam hebben en die voor de Rotterdammers publiekrechtelijke taken uitvoeren.

WSGO omschrijft zich als een vereniging “voor organisaties die beleids- en/of uitvoerende taken van gemeenten uitvoeren en voor organisaties die gemeenten op grond van de wet moet oprichten.” [3]

3. Onder welke cao vallen de werknemers van de organisaties die beleids- en/of uitvoerende taken van de gemeente Rotterdam op zich hebben genomen, alsook organisaties die de gemeente Rotterdam op grond van de wet moet oprichten?

4. Krijgen de werknemers van de organisaties zoals omschreven in vraag 3 ook een eenmalige uitkering in december, om deze lastige tijd door te komen?

De gemeente heeft nog altijd een uitzendbureau in portfolio waar zij enig aandeelhouder van is. Het gaat om SSC Flex B.V.[4], een organisatie die tijdelijke werknemers levert aan de gemeente om pieken of langdurig verzuim op te vangen, dan wel voor inzet in projecten in een afgebakende periode. De gemeente heeft eerder aangegeven SSC Flex B.V. te gaan ontmantelen, voorzien in 2025 volgens de Begroting 2023.

SSC Flex B.V. geeft op haar webpagina over arbeidsvoorwaarden aan dat de cao SGO wordt gevolgd. Dat stemt hoopvol, want het zou betekenen dat ook deze flexmedewerkers de eenmalige uitkering tegemoet kunnen zien. Maar zeker weten doen we het niet.

5. Krijgen alle werknemers van SSC Flex B.V. ook een eenmalige uitkering in december?

Indien nee, dan zouden we nog navolgende twee vragen willen stellen. Werknemers van SSC Flex zijn behalve tijdelijke medewerkers óók de medewerkers die de gemeente schaart onder de doelgroep ‘Nieuw Beschut’. In de begroting voor komend jaar staat over deze doelgroep het volgende:

“Medewerkers die vallen onder de doelgroep Nieuw Beschut, waarvan SSC Flex de salarisuitbetaling doet, zouden aanvankelijk per 1 april 2022 in dienst komen van gemeente Rotterdam. Deze medewerkers blijven echter toch nog heel 2022 via SSC Flex hun salaris ontvangen.”[5]

Volgens voornoemde brief van de VNG wordt de eenmalige uitkering toegekend aan personen die op 1 december 2022 in dienst zijn van een gemeente.

Het zou bijzonder wrang zijn als de doelgroep Nieuw Beschut de eenmalige uitkering misloopt, door toedoen van administratieve of bureaucratische keuzes waar zij in het geheel geen invloed op hebben kunnen uitoefenen. Het is een financieel kwetsbare doelgroep waarvoor de eenmalige uitkering zeer passend zou zijn.

6. Hoe groot is de doelgroep ‘Nieuw Beschut’, dus om hoeveel personen gaat het die thans nog in dienst zijn bij SSC Flex B.V.?

7. Ziet u net als wij dat deze doelgroep recht heeft op de eenmalige uitkering, hetgeen ook blijkt uit de opgevoerde passage uit de begroting voor volgend jaar? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat u de eenmalige uitkering ook toekennen aan de doelgroep ‘Nieuw Beschut’?

We zouden het op prijs stellen als u deze vragen kunt beantwoorden voorafgaand aan bespreking van de tienmaandsrapportage[6] in de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid van 8 december aanstaande.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/fbae0f31-d93c-407c-8c99-3b70c9af15f7?documentId=5c788059-14f1-4b2f-866b-4756bee0f333

[2] https://wsgo.nl/sites/default/files/assets/ledenlijsten/Ledenlijst%20WSGO%2010-10-2022.pdf

[3] https://wsgo.nl/over-ons/leden

[4] https://sscflex.nl/

[5] https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2023/paragrafen/bedrijfsvoering/03-hr/

[6] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/01fd541c-d560-4c90-bf35-a586372aad94?documentId=83589d58-7013-4ed6-bfd5-b38d8f67eda2

Indiendatum: 24 nov. 2022
Antwoorddatum: 6 dec. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Geurverordening Floating Farm mogelijk onrechtmatig

Lees verder

Raadsvragen: Grip op Wmo en Jeugdwet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer