Raads­vragen: Effect van mosquito's op dieren – vervolg­vragen op 17bb4557


Indiendatum: 5 aug. 2021

Geacht college,

De burgemeester heeft de Raad enkele dagen geleden per brief[1] medegedeeld dat hij voornemens is op dertien locaties in de stad zogenoemde mosquito’s in te zetten om overlast op straat tegen te gaan. Mosquito’s zijn apparaten die een hoogfrequent geluid uitzenden, bij mensen hoorbaar voor personen tot de leeftijd van ongeveer 25 jaar oud. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil graag weten welke overwegingen en afwegingen met betrekking tot dierenwelzijn een rol hebben gespeeld in het (al dan niet) plaatsen van de mosquito’s. Het uitzenden van hoogfrequent geluid heeft namelijk een negatief effect op het leefgebied van dieren en op hun welbevinden. Met name nachtdieren kunnen er last van hebben, omdat het hoogfrequente geluid in de uren tussen 22.00 en 06.00 wordt uitgezonden. In de praktijk houdt dit in dat broed-, voortplantings-, foerageer- en rustpatronen worden aangetast.

1. Welke overwegingen en afwegingen met betrekking tot dierenwelzijn hebben voor u een rol gespeeld in het komen tot een besluit over het plaatsen van mosquito’s op dertien locaties in de stad?

2. Hoe vergewist u dat u zich met de inzet van mosquito’s houdt aan de bepaling uit de Wet natuurbescherming dat beschermde dieren – waaronder bijvoorbeeld alle inheemse soorten vleermuizen – niet met (voorwaardelijke) opzet verstoord mogen worden?

3. Heeft u negatief besloten op het gebruik van mosquito’s op locaties vanwege een te groot negatief effect op dieren? Indien ja, waar?

Op 26 april 2017 stelden wij met twee collega-fracties gezamenlijk schriftelijke vragen over ‘Overlast tegen overlast door mosquito’s’, waaronder vragen over de effecten van mosquito’s op dieren. In de beantwoording van een vraag destijds over een inventarisatie naar de effecten op dieren van het gebruik van een ander apparaat dat geluid uitzendt, namelijk kattenverjagers, stelde het college dat er een inventarisatie is opgesteld. Er werd gewag gemaakt van een bijlage toebehorend aan de beantwoording van de schriftelijke vragen (met kenmerk 17bb4557[2]) waarin deze inventarisatie te vinden zou zijn. De bijlage is evenwel niet ontsloten op het raadsinformatiesysteem van de Raad.

4. Bent u bereid de bijlage met de inventarisatie van de effecten op dieren van kattenverjagers en waar u destijds in de beantwoording gewag van maakte, te ontsluiten op het raadsinformatiesysteem?

In het antwoord op de vraag over de effecten van mosquito’s op dieren staat het volgende:

Omdat mosquito’s en kattenverjagers twee verschillende apparaten met een verschillende werking zijn, kunnen de uitkomsten voor wat betreft problemen en klachten niet geëxtrapoleerd worden.”

5. Kunt u uitleggen wat het verschil in werking is tussen mosquito’s en kattenverjagers, waar het de effecten op dieren betreft?

6. Bent u bereid een inventarisatie op te stellen van de effecten van mosquito’s op dieren, zoals u dat ook heeft gedaan in het geval van kattenverjagers? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10433640/1/s21bb010383_2_37161_tds

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5377836/1/17bb4557

Indiendatum: 5 aug. 2021
Antwoorddatum: 26 okt. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Opvallend hoge sterfte van jonge zwanen in Oosterflank

Lees verder

Raadsvragen: Waar is de stoep gebleven?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer