Raads­vragen: Camera’s voor volgen van fietsers en voet­gangers


Indiendatum: 18 jun. 2021

Geacht college,

De gemeente Rotterdam heeft het project Recall4Bikes opgezet. Dit project dient ertoe een overzicht te verkrijgen van fietsreistijden en fietsroutes op de corridors die voor deze vervoersmodaliteit bedoeld zijn. Verder wil de gemeente inzicht krijgen in het aantal fietsers en voetgangers die zich op deze manier op of langs deze corridors verplaatsen. Dit blijkt uit een document[1] van de gemeente die als besluit in het kader van de Wet openbaar bestuur in de openbaarheid is gekomen.

Voornoemd document betreft een privacy impact assessment (PIA), omdat Recall4Bikes camera’s en software inzet om het doel van het project gestand te doen. De camera’s worden geplaatst op bepaalde plekken in de stad, om zo gegevens over onder meer reistijden, routes en aantallen fietsers en voetgangers te verkrijgen. Deze persoonsgegevens worden door de software verwerkt tot informatie die invulling kan geven aan politieke wensen voortkomend uit beleidsdoelstellingen van het college, zoals bijvoorbeeld vervat in de Rotterdamse mobiliteitsaanpak of de Fietskoers. Verwerking van de gegevens is niet bedoeld voor het invulling geven van wettelijke taken.

1. Waar staan de camera’s binnen het project Recall4Bikes in de stad opgesteld?

2. Om hoeveel camera’s gaat het? En hoe lang staan ze er al c.q. blijven ze er staan?

3. Wie heeft er allemaal toegang tot de camerabeelden?

4. Is het volgens u voor fietsers en voetgangers duidelijk dat zij op sommige corridors in de stad op beeld worden vastgelegd? Indien ja, maakt u hierbij gebruik van aanduidingen in de openbare ruimte om deze gebruikers van de corridors hierop te wijzen?

5. Hoe kunnen fietsers en voetgangers zich volgens u onttrekken aan deelname aan gegevensverzameling door de camera’s binnen het project Recall4Bikes?

In voornoemd document wordt gewag gemaakt van de principes van proportionaliteit en subsidiariteit. Het eerste principe gaat over de afweging of het middel zich evenredig verhoudt tot het doel, dus of het niet een te zwaar middel is. Subsidiariteit gaat over de afweging of er geen andere middelen ter beschikking staan die minder negatieve bijeffecten sorteren, zoals in dit geval inbreuk op privacy. Er wordt evenwel niet stilgestaan bij het feit dat Recall4Bikes wordt aangewend om een politiek doel te behalen, in plaats van de wet uit te voeren.

6. Welke alternatieven voor het verkrijgen van de gewenste data heeft u afgewogen tegen de inzet van camera’s, om uiteindelijk voor deze laatste methode te kiezen? En waarom heeft u uiteindelijk niet voor deze alternatieven gekozen, indachtig de principes van proportionaliteit en subsidiariteit?

7. Waarom vindt u gebruik van camera’s voor het behalen van een politiek doel te billijken?

8. Welke lessen heeft u getrokken uit de discussie tussen Raad en uw orgaan over toepassing van wifitracking, die er deels over ging dat het verzamelen van persoonsgegevens voor realisering van een politiek doel als een te zwaar en niet-geëigend middel werd beschouwd?

In de PIA wordt verwezen naar een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), een rijksorgaan dat toeziet op privacywetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Door het veelvuldig zwartlakken van tekstpassages in het openbaar geworden document en het geheimhouden van diverse andere documenten, kunnen wij niet herleiden waarom er een brief van de AP is gestuurd aan – vermoedelijk – de gemeente en wat het uiteindelijke oordeel is van dit orgaan over Recall4Bikes.

9. Bent u bereid de brief van de AP met ons te delen waar in het document naar wordt verwezen?

Het project Recall4Bikes is ons bekend geworden naar aanleiding van een WOB-verzoek, waar gedeeltelijk positief op is besloten met het openbaar maken van voornoemd document. Zonder dit WOB-verzoek hadden we het niet geweten. Op het raadsinformatiesysteem is over het project niets te vinden.

10. Waarom heeft u informatie over het project Recall4Bikes niet gedeeld met de Raad?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.bis.rotterdam.nl/document/10227938/1/Wob%20Besluit%20Recall4bikes

Indiendatum: 18 jun. 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Karpersterfte bij Park de Heerlijkheid

Lees verder

Raadsvragen: Opvallend hoge sterfte van jonge zwanen in Oosterflank

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer