Raads­vragen: Afval naar de stort


Indiendatum: aug. 2018

Geacht college,

Het Financieele Dagblad bericht vandaag in een artikel1 op haar website dat er in Nederland steeds meer afval wordt gestort. Storten van afval is wat de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam betreft de minst wenselijke manier van afvalverwerking vanwege het verlies van grondstoffen en de eeuwigdurende zorg voor het afval. De hiërarchie voor afvalverwerking is als volgt, van meest wenselijk naar minst wenselijk: preventie, hergebruik, recycling, energiewinning, verbranding en stort.

1. Bent u het met ons eens dat stort de minst wenselijke manier van afvalverwerking is? Indien nee, waarom niet?

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is er in de eerste helft van dit jaar aan afvalverwerkers het recht verleend nog eens 130.000 ton aan extra afval te mogen storten. De gemeente Rotterdam besteedt de verwerking van het restafval uit aan afvalverwerker AVR. Deze is de grootste afvalverwerker in Rotterdam en regio en heeft daarom een uiterst belangrijke taak als het aankomt op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar restafval heeft gestort? Indien ja, hoeveel? Indien ja, weet u waar dit restafval wordt gestort?

3. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar meer restafval heeft gestort dan in dezelfde periode vorig jaar? Indien ja, hoeveel meer?

4. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar Rotterdams restafval heeft gestort? Indien ja, welk percentage van het Rotterdamse restafval is gestort?

5. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar meer Rotterdams restafval heeft gestort dan in dezelfde periode vorig jaar? Indien ja, wat is de stijging in procentpunten?

6. Bevat de uitbesteding van de gemeente Rotterdam aan AVR voorwaarden over (de onwenselijkheid van) de stort van Rotterdams restafval? Indien ja, hoe zien deze voorwaarden eruit? Indien ja, bent u tevreden met deze voorwaarden? Indien nee, waarom niet? Indien nee, acht u AVR de juiste partij als het aankomt op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Indien nee, is het juridisch mogelijk het contract op dit punt aan te passen?

In voornoemd artikel wordt gesteld dat het importeren van afval door afvalverwerkers geen invloed heeft op de hoeveelheid afval dat wordt gestort. Toch kan de import van afval leiden tot overaanbod waardoor afvalverwerkers hun maximale capaciteit in de verbrandingsovens overschrijden.

7. Weet u of AVR afval importeert? Indien ja, stelt u dat deze import heeft geleid tot overschrijding van de maximale capaciteit van hun verbrandingsoven?

Het recht om te mogen storten is in feite een ontheffing van het stortverbod als geregeld in het 'Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen'. De provincie Zuid-Holland heeft de omgevingsdiensten gemandateerd uitvoering te geven aan het Besluit, waaronder de DCMR. Deze omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Rotterdam deel van uitmaakt. In het mandaatbesluit2 van de provincie staat het volgende:

8. Weet u of de DCMR in de eerste helft van dit jaar ontheffingen heeft verleend op voornoemd Besluit? Indien ja, bent u bereid een overzicht van deze ontheffingen te doen toekomen aan de Raad?

9. Vindt u dat de DCMR de juiste afwegingen maakt wanneer zij ontheffingen verleent op het stortverbod? Indien ja, waarom? Indien nee, bent u bereid middels u deelname aan de gemeenschappelijke regeling het beleid omtrent het verlenen van ontheffingen aan te passen?

Volgens afvalverwerkers is een van de oorzaken van het overaanbod van afval de tegenvallende recycling door huishoudens. Recycling leidt tot hergebruik van materialen en dat verlaagt de noodzaak tot het verbranden of storten van afval.

10. Bent u van mening dat ook in Rotterdam huishoudens minder recyclen dan gehoopt? Zo ja, hoe komt dit? Indien nee, waarom niet?

In de Beleidsnota huishoudelijk afval 2013-20183 van de gemeente Rotterdam is er een aantal doelen met betrekking tot de verwerking van afval in deze periode opgesteld, te weten:

  • minimaal 12% minder huishoudelijk restafval in 2018 (t.o.v. 2011);
  • minimaal 31% materiaalhergebruik in 2018;
  • minimaal 89 kiloton vermeden afvalverbranding per jaar.

11. Zijn deze doelen behaald? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de cijfers voor dit jaar in de aangehaalde categorieën?

Voornoemde beleidsnota dient binnenkort te worden vervangen omdat de looptijd erop zit. Dit is wat ons betreft een goed moment om nieuwe doelen op te stellen, zowel met betrekking tot recycling als tot het tegengaan van stort.

12. Welke concrete doelen gaat u opstellen met betrekking tot recycling van huishoudelijk afval en het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval?

13. Gaat u doelen opstellen met betrekking tot het tegengaan van stort? Indien nee, waarom niet?

14. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de doelen te realiseren?

In het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' is opgenomen dat Rotterdammers gestimuleerd worden meer afval te scheiden en dat er gaat worden onderzocht hoe het scheiden van afval aantrekkelijker wordt.

15. Op welke wijze wilt u Rotterdammers stimuleren meer afval te scheiden?

16. Op welke wijze en wanneer gaat u onderzoeken hoe het scheiden van afval aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers?

Uiteraard is preventie de meest wenselijke manier om afval tegen te gaan. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de coalitie af wil van single-use plastics, zoals plastic tasjes, flesjes en verpakkingen.

17. Hoe wilt u de ambitie waarmaken het gebruik van single-use plastics tegen te gaan?

1 https://fd.nl/economie-politiek/1265348/meer-afval-verdwijnt-naar-de-stortplaats

2 https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zuid-Holland/CVDR477915.html

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131737/3/13gr1870

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 18 sep. 2018

1. Bent u het met ons eens dat stort de minst wenselijke manier van afvalverwerking is? Indien nee, waarom niet?

"Ja."

2. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar restafval heeft gestort? Indien ja, hoeveel? Indien ja, weet u waar dit restafval wordt gestort?

Zie antwoord vraag 5.

3. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar meer restafval heeft gestort dan in dezelfde periode vorig jaar? Indien ja, hoeveel meer?

Zie antwoord vraag 5.

4. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar Rotterdams restafval heeft gestort? Indien ja, welk percentage van het Rotterdamse restafval is gestort?

Zie antwoord vraag 5.

5. Weet u of AVR in de eerste helft van dit jaar meer Rotterdams restafval heeft gestort dan in dezelfde periode vorig jaar? Indien ja, wat is de stijging in procentpunten?

"Dit jaar en ook voorgaande jaren heeft AVR geen restafval gestort. AVR heeft geen vergunning om restafval te storten en er is door AVR ook geen ontheffing aangevraagd voor het mogen storten van afval. AVR stort ook geen Rotterdams restafval. Het restafval van Rotterdam wordt door AVR voor 100% verwerkt in haar afval- en energiecentrale, zoals dit contractueel is vastgelegd in het verwerkingscontract."

6. Bevat de uitbesteding van de gemeente Rotterdam aan AVR voorwaarden over (de onwenselijkheid van) de stort van Rotterdams restafval? Indien ja, hoe zien deze voorwaarden eruit? Indien ja, bent u tevreden met deze voorwaarden? Indien nee, waarom niet? Indien nee, acht u AVR de juiste partij als het aankomt op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Indien nee, is het juridisch mogelijk het contract op dit punt aan te passen?

"De overeenkomst met AVR ziet toe op het verwerKen van huishoudelijk afval in de Afvalverbrandingsoven in Rozenburg en derhalve is storten van Rotterdams restafval geen onderwerp in de overeenkomst. AVR is geëigend voor de taak die voor Rotterdam wordt uitgevoerd."

7. Weet u of AVR afval importeert? Indien ja, stelt u dat deze import heeft geleid tot overschrijding van de maximale capaciteit van hun verbrandingsoven?

"AVR importeert afval, gedurende de afgelopen jaren in afnemende mate. De maximaal vergunde verwerkingscapaciteit van de afval- en energiecentrale van AVR is niet overschreden en mag ook niet worden overschreden. Dit ligt vast in de vergunning en die wordt gecontroleerd door DCMR."

8. Weet u of de DCMR in de eerste helft van dit jaar ontheffingen heeft verleend op voornoemd Besluit? Indien ja, bent u bereid een overzicht van deze ontheffingen te doen toekomen aan de Raad?

Zie antwoord vraag 9.

9. Vindt u dat de DCMR de juiste afwegingen maakt wanneer zij ontheffingen verleent op het stortverbod? Indien ja, waarom? Indien nee, bent u bereid middels u deelname aan de gemeenschappelijke regeling het beleid omtrent het verlenen van ontheffingen aan te passen?

"AVR heeft geen vergunning om restafval te storten en er is geen ontheffing aangevraagd noch verleend voor het storten van restafval."

10. Bent u van mening dat ook in Rotterdam huishoudens minder recyclen dan gehoopt? Zo ja, hoe komt dit? Indien nee, waarom niet?

"Rotterdam houdt vast aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013-2018. Na 2018 kunnen de doelstellingen definitief geëvalueerd worden om te zien of deze zijn behaald. Uw raad is van de voortgang van deze doelen geïnformeerd door middel van jaarlijkse voortgangsrapportages."

11. Zijn deze doelen behaald? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de cijfers voor dit jaar in de aangehaalde categorieën?

"In de 4e voortgangsrapportage Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013-2018 'Dat doe je goed” is de voortgang ten aanzien van de doelen beschreven. Deze voortgangsrapportage is op 26 april 2018 ter kennisgeving verzonden aan de tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening (RO) (18bb3300).

Na afloop van 2018 kan geëvalueerd worden of de gestelde doelen behaald zijn of niet."

12. Welke concrete doelen gaat u opstellen met betrekking tot recycling van huishoudelijk afval en het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval?

Zie antwoord vraag 16.

13. Gaat u doelen opstellen met betrekking tot het tegengaan van stort? Indien nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 16.

14. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de doelen te realiseren?

Zie antwoord vraag 16.

15. Op welke wijze wilt u Rotterdammers stimuleren meer afval te scheiden?

Zie antwoord vraag 16.

16. Op welke wijze en wanneer gaat u onderzoeken hoe het scheiden van afval aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers?

"Als opvolging op de Beleidsnota huishoudelijk afval 2013-2018 werkt het college aan de Grondstoffennota 2019-2022. Hierin zullen ook concrete doelen worden opgenomen met betrekking tot recycling van huishoudelijk afval en het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. De concrete maatregelen en wijze om Rotterdammers te stimuleren afval te scheiden om deze doelen te bereiken krijgen ook hun uitwerking in deze nieuwe nota. Ook de wijze waarop het college gaat onderzoeken hoe het scheiden van afval aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers krijgt zijn uitwerking in de Grondstoffennota 2019-2022. Het onderzoek zal in 2019 aanvangen."

17. Hoe wilt u de ambitie waarmaken het gebruik van single-use plastics tegen te gaan?

"In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij het Rijk die de voorwaarden in wetgeving vastlegt. Voor zover mogelijk zal gebruik worden ontmoedigd."

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer