Raad van Toezicht Wereld­museum Rotterdam


Indiendatum: nov. 2014

Rotterdam, 6 november 2014

Geacht college,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het functioneren van de Raad van Toezicht bij het Wereldmuseum Rotterdam. Dit hebben wij al eerder aangegeven in de commissievergadering ZOCS van 30 oktober jongstleden. De Raad van Toezicht Wereldmuseum is benoemd door B&W en wij verlangen daarom volledige transparantie met betrekking tot het functioneren van deze Raad van Toezicht Wereldmuseum.

Richtlijnen voor goed bestuur zijn vastgelegd in de code 'Cultural Governance' en de Stichting Wereldmuseum onderschrijft deze code zoals te lezen in het jaarverslag over 2013.

1) Zijn en werden er besluiten genomen door de Raad van Toezicht van het Wereldmuseum die strijdig zijn met de wet-en regelgeving of gemeentelijk beleid? Zo ja, welke besluiten?

2) Opereert de Raad van Toezicht kritisch en onafhankelijk van de directie van het Wereldmuseum? Zo ja, waarom vindt u dit? Zo nee, waarom niet?

3) Op dit moment voldoet de Raad van Toezicht niet aan het profiel zoals dat is opgesteld voor het Wereldmuseum. Gaat het Wereldmuseum nog voldoen aan dit profiel? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


Jeroen van der Lee

Indiendatum: nov. 2014
Antwoorddatum: 18 nov. 2014

Aan de Gemeenteraad.

Op 6 november 2014 stelde het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schriftelijke vragen over de Raad van Toezicht Wereldmuseum Rotterdam.

Inleidend wordt gesteld:

"De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het functioneren van de Raad van Toezicht bij het Wereldmuseum Rotterdam. Dit hebben wij al eerder aangegeven in de commissievergadering ZOCS van 30 oktober jongstleden. De Raad van Toezicht Wereldmuseum is benoemd door B&W en wij verlangen daarom volledige transparantie met betrekking tot het functioneren van deze Raad van Toezicht Wereldmuseum. Richtlijnen voor goed bestuur zijn vooraf vastgelegd in de code 'Cultural Governance' en de Stichting Wereldmuseum onderschrijft deze code zoals te lezen in het jaarverslag over 2013."

Aldus de inleiding door de heer Van der Lee.

Ter inleiding op onze beantwoording verwijzen wij naar onze brief d.d. 18 november 2014, waarin wij meedelen hoe het huidige ontbreken van een Raad van Toezicht voor het Wereldmuseum verholpen wordt, en hoe wij een vorm van waarnemerschap hebben ingesteld ter overbrugging van de tijd die dat in beslag neemt.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Zijn en werden er besluiten genomen door de Raad van Toezicht van het Wereldmuseum die strijdig zijn met de wet- en regelgeving of gemeentelijk beleid? Zo ja, welke besluiten?

Antwoord:
Het ontbreken van een Raad van Toezicht werd ons recent gemeld. Wij streven ernaar deze onwenselijke toestand zo spoedig mogelijk te verhelpen. Gedurende de tijd, vanaf nu, die gemoeid is met het in juridisch opzicht weer kunnen benoemen van een Raad van Toezicht, hebben wij waarnemers met grote bestuurlijke expertise verzocht de algehele bedrijfsvoering van het Wereldmuseum in beeld te brengen. Daartoe behoort ook de vraag naar de besluiten die de eerdere Raad van Toezicht heeft genomen. Daaraan vooraf gaat de vraag, wanneer deze Raad niet meer
voldeed aan de statutaire bepalingen en daarmee ophield als Raad van Toezicht te bestaan. De waarnemers is gevraagd de periode vóór en ná dat moment te analyseren.

Vraag 2:
Opereert de Raad van Toezicht kritisch en onafhankelijk van de directie van het Wereldmuseum? Zo ja, waarom vindt u dit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1). Momenteel is er geen Raad van Toezicht. Zodra de statuten door de rechter zijn aangepast en ons is toegestaan zonder voordracht een nieuwe Raad van Toezicht te benoemen, wordt daartoe overgegaan. Tot de selectiecriteria voor de kandidaten behoort zeker het vermogen tot een onafhankelijke en waar nodig kritische opstelling jegens de instelling en jegens de directeur-bestuurder.

Vraag 3:
Op dit moment voldoet de Raad van Toezicht niet aan het profiel zoals dat is opgesteld voor het Wereldmuseum. Gaat het Wereldmuseum nog voldoen aan dit profiel? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1). Nu de Raad van Toezicht geheel ontbreekt, is het Wereldmuseum zelf niet in de positie om daarin verandering te brengen. Ons college benoemt de Raad van Toezicht, maar kan daar pas toe overgaan als de statuten ons de basis bieden om dat zonder voordracht van een zittende Raad van Toezicht te kunnen doen. Wij hebben reeds enkele kandidaten aangezocht. Deze zijn geselecteerd op hun bewezen bestuurlijke expertise. Zij zijn onverwijld begonnen andere kandidaten aan te zoeken, teneinde een Raad van Toezicht te kunnen formeren die past bij de profielschetsen van het museum en bij de kwaliteit van toezicht die het museum nu behoeft.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer