Proefdier- en gentechvrij Rotterdam


Indiendatum: jun. 2015

Geacht college,

In de raadsvergadering van 28 mei jongstleden hebben wij de motie 'De proefdiervrije gemeente' ingediend. In deze motie hebben wij het college verzocht alleen proefdiervrije producten in te kopen, omdat wij van mening zijn dat dierproeven en dierenwelzijn niet samengaan en de gemeente Rotterdam een voorbeeldfunctie heeft waar het de inkoop van moreel verantwoorde producten en diensten betreft. De motie is helaas door de raad verworpen, terwijl de wethouder dierenwelzijn deze omarmde.

Naar aanleiding van deze motie wil ik het college de volgende vragen stellen:

1. Welke producten worden er in de gemeentelijke instellingen van Rotterdam gebruikt die niet proefdiervrij zijn? Kunt u ook aangeven welke merken dit betreft? Indien nee, waarom niet?

2. Is de gemeente voornemens om voor (een aantal van) bovenstaande producten over te stappen naar proefdiervrije producten? Zo ja, voor welke? Indien nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die zich expliciet uitspreekt tegen elke vorm van genetische manipulatie. Gentech tast de integriteit aan van planten en dieren. Ook vormt deze techniek een groot risico voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Veel problemen ontstaan omdat multinationals de technologie gebruiken om commerciële genetisch gemanipuleerde gewassen te produceren die het milieu en ons voedsel zwaar belasten met bestrijdingsmiddelen.

De gemeente Nijmegen is de eerste gentechvrije gemeente in Nederland. Zij staat niet toe dat er binnen haar grenzen genetisch veranderde landbouwproducten worden geteeld en heeft dit vastgelegd in een bestemmingsplan.

Het aanwijzen van gentechvrije zones is in bestemmingsplannen van gemeenten juridisch mogelijk.

De gemeente Rotterdam is een fairtrade gemeente en het college van B&W geeft aan duurzaamheid en gezond voedsel belangrijk te vinden. De Partij voor de Dieren vindt dat het telen van genetisch gemodificeerde organismen in de gemeente Rotterdam niet past in dit plaatje. Rotterdam zou volgens de Partij voor de Dieren de tweede gentechvrije gemeente moeten worden.

3. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Nijmegen zich gentechvrij heeft verklaard?

4. Op welke locaties op Rotterdams grondgebied worden genetisch gemanipuleerde gewassen verbouwd?

5. Is het college bereid zich uit te spreken tegen de teelt van en veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen op Rotterdams grondgebied? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid Rotterdam te verklaren tot gentechvrije zone? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid te onderzoeken op welke manier de twee voorgaande punten in gemeentelijk beleid verankerd kunnen worden, bijvoorbeeld door dit in bestemmingsplannen vast te leggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel voor de raad hiertoe verwachten?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 21 dec. 2015

Op 8 juni 2015 stelde J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schriftelijke vragen over proefdier- en gentechvrij Rotterdam.

Inleidend wordt gesteld:
In de raadsvergadering van 28 mei jongstleden hebben wij de motie 'De Proefdiervrije gemeente' ingediend. In deze motie hebben wij het college verzocht alleen proefdiervrije producten in te kopen, omdat wij van mening zijn dat dierproeven en dierenwelzijn niet samengaan en de gemeente Rotterdam een voorbeeldfunctie heeft waar het de inkoop van moreel verantwoorde producten en diensten betreft. De motie is helaas door de raad verworpen, terwijl de wethouder dierenwelzijn deze omarmde.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Welke producten worden er in de gemeentelijke instellingen van Rotterdam gebruikt die niet proefdiervrij zijn? Kunt u ook aangeven welke merken dit betreft? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Inkoop van producten gebeurt volgens het vastgestelde gemeentelijke beleid. Bij de inkoop worden duurzaamheidscriteria gehanteerd die tenminste het niveau hebben van de eisen zoals door AgentschapNL zijn ontwikkeld en door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden beheerd. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-in-inkoopproces.
Er vindt geen speciale registratie plaats op "proefdiervrij-zijn". De enige producten die nu bekend zijn als mogelijk niet proefdiervrij, zijn door de
gemeente ingekochte geneesmiddelen die worden gebruikt door de afdeling Infectieziektenbestrijding. Deze afdeling werkt uiteraard uitsluitend met vaccins, desinfectans en antibiotica die in Nederland zijn geregistreerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en die dus aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoen. De reactie van CBG is dat we niet kunnen uitsluiten dat er ooit dierproeven zijn gedaan om de veiligheid en werkzaamheid aan te tonen van deze geneesmiddelen. Het CBG doet er binnen de wettelijke grenzen van alles aan om de dierproeven zo veel mogelijk te vermijden, (bv als grondstoffen in een bepaald product al bekend en getest zijn en worden gebruikt in een ander geneesmiddel).

Vraag 2:
Is de gemeente voornemens om voor (een aantal van) bovenstaande producten over te stappen naar proefdìervrije producten? Zo ja, voor welke? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ons college heeft als belangrijk doel het vergroten van dierenwelzijn en zal daarom met betreffende afdelingen onderzoeken hoe we diervriendelijkheid nog verder kunnen incorporeren in de inkoopprocessen van de organisatie.
We volgen tot die tijd het in de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgestelde inkoopbeleid. Dat is in maart 2014 door het college vastgesteld. Daarbij worden de duurzaamheidscriteria gehanteerd zoals in antwoord 1 is vermeid. Ons college stelt voor om hier het uitgangspunt dierproefvrij in te kopen aan toe te voegen. Het aankoopbeleid is openbaar, zie hiervoor http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die zich expliciet uitspreekt tegen elke vorm van genetische manipulatie. Gentech tast de integriteit aan van planten en dieren. Ook vormt deze techniek een groot risico voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Veel problemen ontstaan omdat multinationals de technologie gebruiken om commerciële genetisch gemanipuleerde gewassen te produceren die het milieu en ons voedsel zwaar belasten met bestrijdingsmiddelen.
De gemeente Nijmegen is de eerste gentechvrije gemeente in Nederland. Zij staat niet toe dat er binnen haar grenzen genetisch veranderde landbouwproducten worden geteeld en heeft dit vastgelegd in een bestemmingsplan. Het aanwijzen van gentechvrije zones is in bestemmingsplannen van gemeenten juridisch mogelijk. De gemeente Rotterdam is een fairtrade gemeente en het college van B&W geeft aan duurzaamheid en gezond voedsel belangrijk te vinden. De Partij voor de Dieren vindt dat het telen van genetisch gemodificeerde organismen in de gemeente Rotterdam níet past in dit plaatje. Rotterdam zou volgens de Partij voor de Dieren de tweede gentechvrije gemeente moeten worden.

Vraag 3:
Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Nijmegen zich gentechvrij heeft verklaard?

Antwoord:
Wij zijn ervan op de hoogte dat in Nijmegen in 2012 de raad een burgerinitiatief "Nijmegen gentechvrij" heeft aangenomen.

Vraag 4:
Op welke locaties op Rotterdams grondgebied worden genetisch gemanipuleerde gewassen verbouwd?

Antwoord:
Het bureau GGO van het RIVM dat dergelijke teelt controleert, heeft ons meegedeeld dat er op dit moment geen genetische gemanipuleerde gewassen worden verbouwd in de gemeente Rotterdam.

Vraag 5:
Is het college bereid zich uit te spreken tegen de teelt van en veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen op Rotterdams grondgebied? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De restricties die voortvloeien uit de bestaande regelgeving voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van mensen achten wij voldoende en geven ons geen reden om een degelijke verklaring te doen.

Vraag 6:
Is het college bereid Rotterdam te verklaren tot gentechvrije zone? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 5.

Vraag 7:
Is het college bereid te onderzoeken op welke manier de twee voorgaande punten in gemeentelijk beleid verankerd kunnen worden, bijvoorbeeld door dit in bestemmingsplannen vast te leggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel voor de raad hiertoe verwachten?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 5. Tot een dergelijk onderzoek zien wij daarom geen noodzaak.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer