Pacht en jacht in agrarisch Hoek van Holland


Indiendatum: mei 2015

Geacht college,

Het agrarisch vastgoedbeleid van de gemeente Rotterdam is een belangrijk bestuurlijk instrument om maatschappelijke resultaten te bereiken, ondermeer ten aanzien van natuurbehoud, landschapsontwikkeling, biodiversiteit en dierenwelzijn. Graag wil de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren weten hoe dit instrument wordt benut met inachtneming van deze aspecten. Het poldergebied van Hoek van Holland dient hier als casus.

1. Is het college bereid ons een overzicht te doen toekomen van het agrarisch vastgoed van de gemeente in het poldergebied van Hoek van Holland? Indien nee, waarom niet? Indien ja, kan het college aangeven of deze gronden zijn verpacht of dat er sprake is van tijdelijk beheer?

2. Is het college bereid ons te informeren over wijzigingen die de laatste tien jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot pacht- en of beheersovereenkomsten in het gebied?

3. Hoe selecteert de gemeente pachters en/of beheerders voor haar agrarisch vastgoed? Worden er bepaalde criteria of gebruiksvoorwaarden gehanteerd?

Naar verluidt wordt er in het poldergebied van Hoek van Holland ook gejaagd, zowel op agrarisch vastgoed van de gemeente en grond in particulier eigendom. Mensen mogen er niet zomaar op los knallen; een beschikking van het bevoegd gezag is vereist. Over de positie van de gemeente ten aanzien van het jachtrecht willen wij graag meer weten, vooral als dit verband houdt met pacht. Het poldergebied van Hoek van Holland dient hier als casus.

4. Wordt er volgens het college gejaagd in het poldergebied van Hoek van Holland, voor zover het de plezierjacht betreft?

5. Beschikt de gemeente Rotterdam over een verordening of beleidsregel waarin het jagen op Rotterdams grondgebied is geregeld? Indien nee, waarom niet?

6. Hoeveel grondeigenaars of pachters in het poldergebied van Hoek van Holland hebben volgens het college een jachtakte?

7. Is het gangbaar dat het genot van de jacht wordt geborgd in pachtovereenkomsten die de gemeente afsluit met particulieren? Indien ja, is het college bereid ons te informeren over de criteria die worden gehanteerd om een jachtakte te verstrekken?

8. Is het gangbaar dat de gemeente bij de Dierenbescherming of een andere instantie navraag doet of een kandidaat voor het hebben van een jachtakte wat betreft dierenwelzijn van onbesproken gedrag is?

9. Zijn er volgens het college momenteel ontheffingen of vrijstellingen verleend door de provincie Zuid-Holland aan particulieren in het poldergebied van Hoek van Holland om aan wildbeheer te doen? Indien ja, is het college een mening toegedaan over de rechtmatigheid van deze ontheffingen of vrijstellingen?


Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Op 19 mei 2015 stelden J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) en Q. Velter (SP) ons schriftelijke vragen over pacht en jacht in agrarisch Hoek van Holland

Inleidend wordt gesteld:

Het agrarisch vastgoedbeleid van de gemeente Rotterdam is een belangrijk bestuurlijk instrument om maatschappelijke resultaten te bereiken, ondermeer ten aanzien van natuurbehoud, landschapsontwikkeíing, biodiversiteit en dierenwelzijn. Graag wil de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren weten hoe dit instrument wordt benut met inachtneming van deze aspecten. Het poldergebied van Hoek van Holland dient hier als casus.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bereid ons een overzicht te doen toekomen van het agrarisch vastgoed van de gemeente in het poldergebied van Hoek van Holland? Indien nee, waarom niet?
Indien ja, kan het college aangeven of deze gronden zijn verpacht of dat er sprake is van tijdelijk beheer?

Antwoord:
De eigendommen van de gemeente Rotterdam in het agrarisch gebied van Hoek van Holland zijn aangegeven op bijgevoegde tekening. Bijna alle stukken grond worden tijdelijk verpacht, andere stukken grond worden gebruikt voor de inrichting van het gebied. Er is geen grond in erfpacht uitgegeven.

Vraag 2:
Is het college bereid ons te informeren over wijzigingen die de laatste tien jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot pacht- en of beheersovereenkomsten in het gebied?

Antwoord:
De volgende wijzigingen hebben de afgelopen tien jaar plaatsgevonden. De gemeente heeft een perceel verkocht aan Stichting Het Zuid Hollands Landschap; deze grond was voor de korte duur verpacht.
De gemeente heeft grond in verpachte staat aangekocht van de Nederlandse Spoorwegen. Ten behoeve van wegaanlegging zijn twee pachtovereenkomsten gedeeltelijk ontbonden; de pachters zijn gecompenseerd. Tevens heeft een grondruil plaatsgevonden. De saneringslocatie Oranjeheuvel wordt verpacht voor de korte duur in afwachting van uitgifte.

Vraag 3:
Hoe selecteert de gemeente pachters en/of beheerders voor haar agrarisch vastgoed? Worden er bepaalde criteria of gebruiksvoorwaarden gehanteerd?

Antwoord:
De uitgangspunten voor verpachting zijn vastgelegd in de brief van de toenmalige wethouder Fysieke Infrastructuur d.d. 7 december 2004 aan de Commissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer. De uitgangspunten voortijdelijke verpachting zijn als volgt:
a) Na aankoop van een perceel agrarische grond, vrij van pacht en of voortgezet gebruik, wordt de voormalige eigenaar/gebruiker als eerste in de gelegenheid gesteld tot voortgezet gebruik.
b) Indien een gebruiker of pachter van de gemeente Rotterdam het gebruik van agrarische grond elders wordt opgezegd, wordt bezien of deze in aanmerking komt om het te verpachten object bij voorrang in gebruik te nemen als compensatiegrond.
c) Indien a) of b) niet van toepassing zijn, wordt openbaar kenbaar gemaakt dat het perceel op tijdelijke basis door middel van een kortlopend pachtcontract kan worden verpacht, waarbij per verpachting vooraf opgestelde selectiecriteria zullen worden opgesteld. Deze selectiecriteria betreffen hoofdberoep bij voorkeur in de landbouw, voldoende vakbekwaamheid en de kandidaat-pachter dient het object ter uitoefening van de landbouw te gebruiken.
d) De kandidaat-pachter moet voor wat betreft zijn inkomen niet afhankelijk zijn van het te verwachten perceel ter voorkoming van problemen bij het einde van de overeenkomst.
e) Betrouwbare contractspartij.
Als de bovenstaande criteria geen pachter opleveren, dan zal per geval een oplossing worden gezocht om het perceel in gebruik te geven.

Voorts wordt gesteld:

Naar verluidt wordt er in het poldergebied van Hoek van Holland ook gejaagd, zowel op agrarisch vastgoed van de gemeente en grond in particulier eigendom. Mensen mogen er niet zomaar op los knallen; een beschikking van het bevoegd gezag is vereist. Over de positie van de gemeente ten aanzien van het jachtrecht willen wij graag meer weten, vooral als dit verband houdt met pacht. Het poldergebied van Hoek van Holland dient hier als casus.

Vraag 4:
Wordt er volgens het college gejaagd in het poldergebied van Hoek van Holland, voor zover het de plezierjacht betreft?

Antwoord:
De gemeente heeft één jachthuurovereenkomst in het agrarisch gebied van Hoek van Holland. Hier wordt gejaagd op de grond die in eigendom is van de gemeente om te voorkomen dat de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan landen tuinbouwgewassen op particuliere en verpachte gronden.

Vraag 5:
Beschikt de gemeente Rotterdam over een verordening of beleidsregel waarin het jagen op Rotterdams grondgebied is geregeld? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 juli 2005 is over "Kleine nietkerntaken - Jachtcontracten" vastgelegd dat terughoudend zal worden omgegaan met de uitgifte van jachtvergunningen, met als resultaat dat de gemeente nog slechts één jachthuurovereenkomst heeft.

Daarnaast is alleen aan de boswachters in dienst bij de gemeente Rotterdam toestemming verleend voor jacht om invulling te geven aan schade- en wildbestrijding.

Vraag 6:
Hoeveel grondeigenaars of pachters in het poldergebied van Hoek van Holland hebben volgens het college een jachtakte?

Antwoord:
Het beoordelen en verstrekken van een jachtakte wordt verzorgd door de politie. Het college is niet het bevoegd gezag voor het inwinnen noch verstrekken van deze informatie.

Vraag 7:
Is het gangbaar dat het genot van de jacht wordt geborgd in pachtovereenkomsten die de gemeente afsluit met particulieren? Indien ja, is het college bereid ons te informeren over de criteria die worden gehanteerd om een jachtakte te verstrekken?

Antwoord:
Afspraken worden vastgelegd in een jachthuurovereenkomst. De gemeente Rotterdam heeft nog slechts één jachthuurovereenkomst; er worden geen nieuwe jachthuurovereenkomsten aangegaan (zie ook vraag 5). De criteria die worden gehanteerd om een jachtakte te verstrekken zijn bepaald door de politie. Het gaat daarbij om zaken als een deugdelijk verankerde wapenkluis, jachtrecht van de jachtheer en jachtdiploma.

Vraag 8:
Is het gangbaar dat de gemeente bij de Dierenbescherming of een andere instantie navraag doet of een kandidaat voor het hebben van een jachtakte wat betreft dierenwelzijn van onbesproken gedrag is?

Antwoord:
Nee. De politie is de bevoegde instantie voor het verstrekken van een jachtakte. De politie stelt als voorwaarde dat de persoon een jachtdiploma heeft. Een jachtdiploma kan worden verkregen na het volgen van een opleiding bestaande uit enkele modules met aansluitend het succesvol afronden van examens. De examens bestaan uit een theorie- en praktijkdeel.

Vraag 9:
Zijn er volgens het college momenteel ontheffingen of vrijstellingen verleend door de provincie Zuid-Holland aan particulieren in het poldergebied van Hoek van Holland om aan wildbeheer te doen? Indien ja, is het college een mening toegedaan over de rechtmatigheid van deze ontheffingen of vrijstellingen?

Antwoord:
De meeste kavels in het poldergebied van Hoek van Holland zijn niet in eigendom van de gemeente, voor die percelen geldt het jachtheerschap van de gemeente Rotterdam niet. De provincie heeft het mandaat om personen aan te wijzen voor het uitvoeren van schadelijk wildbestrijding zonder toestemming van de jachtheer.

De provincie verleent ontheffingen op de Flora- en Faunawet nadat de populatieomvang is vastgesteld. Deze ontheffingen worden verleend aan een Faunabeheereenheid (FBE) en niet aan particulieren. Jagers, aangesloten bij een Wildbeheereenheid(1), moeten toestemming vragen aan de FBE om hier gebruik van te maken. Op dit moment zijn er voor 22 diersoorten ontheffingen afgegeven, ter voorkoming van schade aan o.a. de landbouw, verkeers- en vliegveiligheid, volksgezondheid en flora en fauna.
Ik heb geen reden te twijfelen over de rechtmatigheid van verstrekte toestemmingen om jacht of wild- en schadebestrijding uit te voeren.

(1) Wildbeheer in de polder bij Hoek van Holland wordt uitgevoerd door de wildbeheereenheid Delfland, díe150 leden telt. Een wildbeheereenheid is een georganiseerde samenwerking van jagers, grondeigenaren, natuurliefhebbers en anderen, gericht op het in stand houden van de wiìdpopulatie in het gebied.

Interessant voor jou

Kaalslag in het Vinetaduin

Lees verder

Dierenleed op het tramspoor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer