Nieuwe vragen Maas­vlakte Plaza


Indiendatum: aug. 2015

Geacht college,

Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van Maasvlakte Plaza, een nieuwe Truck Parking met ruim 350 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Al eerder hebben we schriftelijke vragen gesteld over het plan tot aanleg (zie kenmerken 15bb419 en 15bb2880), zowel uit oogpunt van de ecologische kwaliteit van de Vogelvallei en de belendende kleirijpingsvelden als de noodzaak voor een nieuwe Truck Parking pal naast een bestaande parkeerplaats. De beantwoording van onze eerdere schriftelijke vragen is door ons in goede orde ontvangen. Nu de aanleg van Maasvlakte Plaza aanstaande is, voelen wij ons genoodzaakt nieuwe vragen te stellen over aspecten van de herontwikkeling die thans onderbelicht zijn gebleven.

De aanleg van Maasvlakte Plaza vereist een ruimtelijke ingreep. Uiteraard moeten de huidige kleirijpingsvelden worden gedraineerd en verasfalteerd, maar ook diverse faciliteiten, zoals een sanitair blok, voorzieningen voor bijzonder transport, veligheidsvoorzieningen (slagbomen, wachtershuisjes), kantoorunits en in de toekomst ‘Virtual Gate’ functies. In de operationale fase zijn salariskosten voorzien, uiteraard naast het nodige materiële onderhoud. We gaan er voor het gemak van uit dat de aanleg van het brandstofverkooppunt en horeca voor rekening van desbetreffende uitbaters komt.

1. Wat zijn de vaste kosten voor de aanleg van Maasvlakte Plaza en de jaarlijkse variabele kosten in de operationale fase?

2. Hoe wordt de investering in Maasvlakte Plaza terugverdiend?

3. Hoe lang zal het volgens het college duren voordat de investering in Maasvlakte Plaza is terugverdiend?

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft de beoogde locatie voor Maasvlakte Plaza, te weten de kleirijpingsvelden ten westen van de Vogelvallei, als meest geschikt bevonden na het onderzoeken van alle mogelijke locaties op de Maasvlakte.

4. Is het college bereid de locatiestudie onderliggend aan Maasvlakte Plaza openbaar te maken? Indien nee, waarom niet?

Volgens het HbR worden 80 parkeerplaatsen geschikt gemaakt voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, conform de richtlijn van het ADR ('Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’).

5. Hoe wordt bij Maasvlakte Plaza het ADR in de praktijk gebracht?

Naast het beoogde locatie voor Maasvlakte Plaza ligt reeds een parkeerplaats (tussen Malakkastraat en Maasvlakteweg). Op een eerdere vraag heeft het college aangegeven dat deze parkeerplaats wordt herontwikkeld voor andere doeleinden.

6. Weet het college wat de nieuwe bestemming zal worden van de huidige parkeerplaats? Indien ja, is het college bereid ons dit mede te delen? Indien nee, wanneer wordt de nieuwe bestemming openbaar gemaakt?

Momenteel bestaan er drie Truck Parkings in het Rotterdamse havengebied die mikken op dezelfde doelgroep als Maasvlakte Plaza. De parkeercapaciteit wordt met de voorgenomen aanleg verdubbeld. Momenteel is de bezettingsgraad van de drie Truck Parkings 85,2% over de betaalde tijd.

7. Denkt het college dat de bestaande Truck Parkings van nut blijven als Maasvlakte Plaza eenmaal operationeel is? Indien ja, is de vraag naar extra capaciteit in Truck Parkings door het HbR in kaart gebracht en kan deze informatie openbaar worden gemaakt?

Uit de beantwoording van eerder gestelde schriftelijke vragen hebben wij kunnen opmaken dat de Vogelvallei behouden blijft en bovendien een ecologische upgrade tegemoet gaat zien. Volgens het HbR zijn natuurbelangenorganisaties nauw betrokken geweest bij de inrichting van de ‘nieuwe’ Vogelvallei.

8. Wanneer zal de aanleg van de ‘nieuwe’ Vogelvallei voltooid zijn?

9. Weet het college welke natuurbelangenorganisaties zijn betrokken bij de inrichting van de ‘nieuwe’ Vogelvallei? Indien ja, welke zijn dit?

10. Wordt in de 'nieuwe' Vogelvallei rekening gehouden met situaties waarin botulisme optreedt als gevolg van waterschaarste en hoge temperaturen? Indien nee, waarom niet?

Wij zijn blij dat de Vogelvallei een permanente groenbestemming krijgt. Dit betekent evenwel niet dat vogels en andere dieren in de Vogelvallei gevrijwaard blijven van mogelijke nadelige effecten van Maasvlakte Plaza, die er immers naast komt te liggen. Te denken valt aan geluidsoverlast, overlast door zwerfvuil en aantasting van het dag- en nachtritme. Wij zien niet in hoe een grondwal tussen Maasvlakte Plaza en de Vogelvallei deze effecten kan doen minimaliseren.

11. Verwacht het college dat de bedrijvigheid op Maasvlakte Plaza tot geluidsoverlast leidt voor de dieren die zich ophouden in de Vogelvallei? Indien nee, waarom niet?

12. Zal zwerfvuil, inclusief etensresten, adequaat worden opgeruimd zodat meeuwen geen kans zien om Maasvlakte Plaza tot hun foerageergebied te maken (en dus dat het HbR geen reden ziet om meeuwenoverlast aldaar te bestrijden)? Indien nee, waarom niet?

13. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de dieren in de Vogelvallei hun natuurlijke dag- en nachtritme kunnen behouden?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 3 nov. 2015

Op 24 augustus 2015 stelde J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schriftelijke vragen over aanleg Maasvlakte Plaza: Nieuwe vragen Maasvlakte Plaza.

Inleidend wordt gesteld:

"Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van Maasvlakte Plaza, een nieuwe Truck Parking met ruim 350 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Al eerder hebben we schriñelijke vragen gesteld over het plan tot aanleg (zie kenmerken 15bb419en 15bb2880), zowel uit oogpunt van de ecologische kwaliteit van de Vogelvallei en de belendende kleirijpingsvelden als de noodzaak voor een nieuwe Truck Parking pal naast een bestaande parkeerplaats. De beantwoording van onze eerdere schriñelijke vragen is door ons in goede orde ontvangen. Nu de aanleg van Maasvlakte Plaza aanstaande is, voelen wij ons genoodzaakt nieuwe vragen te stellen over aspecten van de herontwikkeling die thans onderbelicht zijn gebleven.

De aanleg van Maasvlakte Plaza vereist een ruimtelijke ingreep. Uiteraard moeten de huidige kleirijpingsvelden worden gedraineerd en verasfalteerd, maar ook diverse faciliteiten, zoals een sanitair blok, voorzieningen voor bijzonder transport, veligheidsvoorzieningen (slagbomen, wachtershuisjes), kantoorunits en in de toekomst 'Virtual Gate' functies. In de operationale fase zijn salariskosten voorzien, uiteraard naast het nodige materiële onderhoud. We gaan er voor het gemak van uit dat de aanleg van het brandstofverkooppunt en horeca voor rekening van desbetreffende uitbaters komt."

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Wat zijn de vaste kosten voor de aanleg van Maasvlakte Plaza en de jaarlijkse variabele kosten in de operationale fase?

Antwoord:
Het Havenbedrijf beschouwt deze gegevens als bedrijfsvertrouwelijk.

Vraag 2:
Hoe wordt de investering in Maasvlakte Plaza terugverdiend?

Antwoord:
Het Havenbedrijf beschouwt deze gegevens als bedrijfsvertrouwelijk.

Vraag 3:
Hoe lang zal het volgens het college duren voordat de Investering in Maasvlakte Plaza is terugverdiend?

Antwoord:
Omdat ons college hierover geen gegevens heeft, kunnen wij hierover geen mening geven.

Inleidend op vraag 4 wordt gesteld:
"Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft de beoogde locatie voor Maasvlakte Plaza, te weten de kleirijpìngsvelden ten westen van de Vogelvallei, als meest geschikt bevonden na het onderzoeken van alle mogelijke locaties op de Maasvlakte."

Vraag 4:
Is het college bereid de locatiestudie onderliggend aan Maasvlakte Plaza openbaar te maken? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De afwegingen die het Havenbedrijf Rotterdam heeft gemaakt bij de locatiekeuze, zijn reeds toegelicht in de beantwoording van de gestelde vragen d.d. 15 april 2015 (zie beantwoording vraag 1 van ?5bb2880).

Inleidend op vraag 5 wordt gesteld:

"Volgens het Havenbedrijf worden 80 parkeerplaatsen geschikt gemaakt voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, conform de richtlijn van het ADR ('Accord europeen relatif au transport international de marchandìses Dangereuses par Route')."

Vraag 5:
Hoe wordt bij Maasvlakte Plaza het ADR in de praktijk gebracht?

Antwoord:
Voor het stallen van vrachtwagens met ADR-goederen worden alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen, voortkomend uit wet- en regelgeving. Deze maatregelen worden vastgelegd in de omgevingsvergunning.

Inleidend op vraag 6 wordt gesteld:
"Naast het beoogde locatie voor Maasvlakte Plaza ligt reeds een parkeerplaats (tussen Malakkastraat en Maasvlakteweg). Op een eerdere vraag heeft het college aangegeven dat deze parkeerplaats wordt herontwikkeld voor andere doeleinden."

Vraag 6:
Weet het college wat de nieuwe bestemming zal worden van de huidige parkeerplaats? Indien ja, is het college bereid ons dit mede te delen? Indien nee, wanneer wordt de nieuwe bestemming openbaar gemaakt?

Antwoord:
Het terrein is bestemd als bedrijventerrein en zal door het Havenbedrijf als zodanig worden uitgegeven. Overigens was het terrein altijd al als zodanig bestemd; de parkeerplaats is een tijdelijke voorziening.

Inleidend op vraag 7 wordt gesteld:

"Momenteel bestaan er drie Truck Parkings in het Rotterdamse havengebied die mikken op dezelfde doelgroep als Maasvlakte Plaza. De parkeercapaciteit wordt met de voorgenomen aanleg verdubbeld. Momenteel is de bezettingsgraad van de drie Truck Parkings 85,2% over de betaalde tijd."

Vraag 7:
Denkt het college dat de bestaande Truck Parkings van nut blijven als Maasvlakte Plaza eenmaal operationeel i s? Indien ja, is de vraag naar extra capaciteit in Truck Parkings door het HbR in kaart gebracht en kan deze informatie openbaar worden gemaakt?

Antwoord:
De bestaande truckparkings bedienen een andere groep vrachtwagenchauffeurs dan waar de parking op Maasvlakte Plaza voor bedoeld is. Gelet op de onderlinge afstanden is een overloop niet te verwachten. Door de groei van de containerterminals op de Maasvlakte neemt ook het aantal vrachtwagens daartoe. Deze chauffeurs moeten kunnen rusten, overnachten en wachten op toegang tot de terminals. Bovendien is het
ontwikkelen van toegankelijke parkeervoorzieningen in de haven één van de maatregelen die bijdraagt aan het verminderen van overlast in de regio Rijnmond.

Inleidend op de vragen 8 t/m 10 wordt gesteld:

"Uit de beantwoording van eerder gestelde schriftelijke vragen hebben wij kunnen opmaken dat de Vogelvallei behouden blijft en bovendien een ecologische upgrade tegemoet gaat zien. Volgens het HbR zijn natuurbelangenorganisaties nauw betrokken geweest bij de inrichting van de 'nieuwe' Vogelvallei."

Vraag 8:
Wanneer zal de aanleg van de 'nieuwe' Vogelvallei voltooid zijn?

Antwoord:
De nieuwe Vogelvallei wordt vóór het broedseizoen 2016 opgeleverd.

Vraag 9:
Weet het college welke natuurbelangenorganisaties zijn betrokken bij de inrichting van de 'nieuwe' Vogelvallei? Indien ja, welke zijn dit?

Antwoord:
Het Havenbedrijf heeft in overleg met een aantal lokale en nationale natuur-en vogelbelangenorganisaties, waaronder de Vogelbescherming, de nieuwe Vogelvallei ontworpen, waarna de benodigde vergunning is aangevraagd.

Vraag 10:
Wordt in de 'nieuwe' Vogelvallei rekening gehouden met situaties waarin botulisme optreedt als gevolg van waterschaarste en hoge temperaturen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Bij de inrichting van de nieuwe Vogelvallei is rekening gehouden met verwachte waterstanden bij verschillende weersomstandigheden. Problemen als gevolg van droogte worden dan ook niet verwacht. Lagere waterstanden en (kans op) botulisme kunnen desondanks altijd voorkomen en horen bij de natuurlijke dynamiek in een gebied. De lijn is om de natuur zijn werk te laten doen, dus fluctuaties in het waterpeil zullen blijven. De nieuwe Vogelvallei krijgt wel meer mogelijkheden om waterstanden te sturen, door bijvoorbeeld water in te laten als botulisme dreigt. Het HbR monitort de waterstand, en de mogelijkheid bestaat in de nabije toekomst om in te grijpen als dat echt nodig is.

Inleidend op de vragen 11 t/m 13 wordt gesteld:

"Wij zijn blij dat de Vogelvallei een permanente groenbestemming krijgt. Dit betekent evenwel niet dat vogels en andere dieren in de Vogelvallei gevrijwaard blijven van mogelijke nadelige effecten van Maasvlakte Plaza, die er immers naast komt te liggen. Te denken valt aan geluidsoverlast, overlast door zwerfvuil en aantasting van het dagen nachtritme. Wij zien niet in hoe een grondwal tussen Maasvlakte Plaza en de Vogelvallei deze effecten kan doen minimaliseren."

Vraag 11:
Verwacht het college dat de bedrijvigheid op Maasvlakte Plaza tot geluidsoverlast leidt voor de dieren die zich ophouden in de Vogelvallei? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De hinder na ingebruikname van de parking zal niet wezenlijk verschillen van de huidige situatie op de Maasvlakte, mede door de grondwal en de toegepaste verlichting. Een grondwal is een effectieve maatregel tegen visuele hinderen hinder door geluid en licht.

Vraag 12:
Zal zwerfvuil, inclusief etensresten, adequaat worden opgeruimd zodat meeuwen geen kans zien om Maasvlakte Plaza tot hun foerageergebied te maken (en dus dat het HbR geen reden ziet om meeuwenoverlast aldaar te bestrijden)? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De terreinen zullen zoals gebruikelijk worden onderhouden en gereinigd.

Vraag 13:
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de dieren in de Vogelvallei hun natuurlijke dag- en nachtritme kunnen behouden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 11.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer