Aanbe­steding kunst­project "Kissing Earth" van Olafur Eliasson


Indiendatum: aug. 2015

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever voor het kunstproject "Kissing Earth" van de kunstenaar Olafur Eliasson. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de gevolgde procedure met betrekking tot de aanbesteding van het kunstproject en heeft daarom de volgende vragen:

1. Is er een aanbestedingsprocedure gevolgd voor het kunstproject "Kissing Earth"? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke procedure is hiervoor gevolgd?

2. Kan het college aangeven welke aanbestedingsregels er zijn toegepast? Kunt u dit beargumenteren? Indien nee, waarom niet?

3. Is het college van mening dat het kunstproject volgens de Europese richtlijnen aanbesteed had moeten worden? Indien nee, waarom niet?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 21 aug. 2015

Op 21 augustus 2015 stelde J.D. van der Lee (Partij voorde Dieren) ons schriftelijke vragen over de aanbesteding van het kunstproject "Kissing Earth" van Olafur Eliasson.

Inleidend wordt gesteld:

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever van het kunstproject "Kissing Earth" van de kunstenaar Olafur Eliasson. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de gevolgde procedure met betrekking tot de aanbesteding van het kunstproject en heeft daarom de volgende vragen:

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is er een aanbestedingsprocedure gevolgd voor het kunstproject "Kissing Earth"? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke procedure is hiervoor gevolgd?

Antwoord:
Ja, voor de selectie van een kunstenaar is in de periode 2013 - 2014 een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen die als volgt is ingevuld. Een selectiecommissie van externe onafhankelijke deskundigen heeft in opdracht van de gemeente een selectie gedaan. Op basis van een programma van eisen hebben de leden van de selectiecommissie een kandidatenlijst van 25 kunstenaars opgesteld, waaruit op zorgvuldige wijze een shortlist van vier internationaal werkende kunstenaars is samengesteld. Op uitnodiging van de selectiecommissie hebben deze vier kunstenaars de locatie bezocht en hebben zij voorstellen gemaakt. Uit deze voorstellen heeft de commissie het werk Kissing Earth van Olafur Eliasson geselecteerd. Hiermee is beoogd een kunstenaar te selecteren die het ontwerp zou maken en indien daarna tot realisatie besloten wordt, het object zou realiseren. Na de selectie is aan deze kunstenaar opdracht verstrekt voor het uitwerken van het ontwerp van het kunstobject.
Een opdracht voor de realisatie van het object is nog niet verstrekt. De wijze waarop deze opdracht zal worden verstrekt is afhankelijk van de uitwerking van het ontwerp en de te verkrijgen financiering. Op het moment dat het ontwerp is afgerond, duidelijk is op welke wijze en met welke middelen de realisatie kan plaatsvinden en daarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal de opdracht voor realisatie worden verstrekt.

Vraag 2:
Kan het college aangeven welke aanbestedingsregels er zijn toegepast? Kunt u dit beargumenteren? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De regels van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn toegepast. Die regels zijn in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012. Zie ook het antwoord op vraag 3.

Vraag 3:
Is het college van mening dat het kunstproject volgens de Europese richtlijnen aanbesteed had moeten worden? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college is van mening dat het kunstproject niet Europees aanbesteed had moeten worden omdat de drempelwaarde waarboven een Europese aanbesteding verplicht is niet wordt overschreden. De opdracht aan Eliasson is een gemengde opdracht voor diensten (ontwerp) en werken (realisatie) die in onderdelen wordt verstrekt. Van deze gezamenlijke opdrachten is de waarde van het "werken"-deel het hoofdbestanddeel.
Aanbestedingsrechtelijk moet de opdracht dan ook beschouwd worden als een opdracht voorwerken. De Europese drempelwaarde waarboven een openbare aanbesteding verplicht is bedraagt € 5.186.000. De waarde van de opdracht blijft ruim onder deze drempelwaarde. Gezien de waarde van de opdracht is volgens de Aanbestedingswet een meervoudig onderhandse aanbesteding passend. Voor de opdracht aan Olafur
Eliasson geldt dat die procedure is doorlopen (zie het antwoord op vraag 1).

Overigens zou ook de opdracht voor het ontwerp, als die als zelfstandige opdracht zou worden beschouwd, niet Europees aanbestedingsplichtig zijn geweest. De deelopdracht voor het ontwerp blijft ruim onder de Europese drempelwaarde voor opdrachten voor diensten (€ 207.000).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer