Nieuwbouw studen­ten­wo­ningen aan de Burge­meester Oudlaan


Indiendatum: mrt. 2015

In het AD Rotterdams Dagblad van 26 februari jongstleden stond een artikel over het plan tot nieuwbouw van een studentenwooncomplex nabij de Erasmus Universiteit. Het nieuwbouwproject is gepland aan de Burgemeester Oudlaan en maakt formeel geen onderdeel uit van de universiteitscampus, maar valt binnen het vigerende bestemmingsplan Kralingse Zoom (onherroepelijk sinds januari 1999). In dit bestemmingsplan heeft de beoogde ontwikkellocatie een groenbestemming.

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en de VVD hebben met verbazing kennis genomen van deze nieuwbouwplannen, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden afgegeven. En wij staan hierin niet alleen. Onder andere de Bewonersvereniging Kralingen Oost en Stichting de Bomenridders Rotterdam hebben inmiddels hun zorgen kenbaar gemaakt. De ruimtelijke onderbouwing (1) van de nieuwbouw is onlangs besproken in de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, die zich thans over de plannen beraadt.

1. Is het college bekend met de voorgenomen nieuwbouw van studentenwoningen aan de Burgemeester Oudlaan?

2. Wanneer wordt het bestemmingsplan Kralingse Zoom geactualiseerd?

De te realiseren nieuwbouw is bestemd voor een specifieke doelgroep. Wij vragen ons af wat het nut en de noodzaak zijn om deze doelgroep op deze locatie te bedienen.

3. Is het college van mening dat extra studentenwoningen in de buurt van de Erasmus Universiteit reeds gewaarborgd zijn, vooral door toedoen van The Student Hotel en de aanstaande herbestemming van De Admiraliteit?

4. Welke mogelijkheden voor extra studentenwoningen ziet het college nog op de universiteitscampus zelf?

5. Hoe strookt het realiseren van nieuwe studentenwoningen in Kralingen-Oost met de wens van het college om een heus studentenkwartier te verwezenlijken in de binnenstad, waar recent toestemming is gegeven voor een fors aantal nieuw te bouwen studentenwoningen in de Westewagenstraat?

6. Gezien de grote aantallen studentenwoningen in Kralingen-Oost, bijvoorbeeld op de universiteitscampus, op en aan de Oostzeedijk en in het Lusthofkwartier, hoe denkt het college de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te kunnen waarborgen?

De Burgemeester Oudlaan is een prachtige groene verbinding tussen het Kralingse Bos en de Eschpolder. Samen met de ernaast gelegen Laan van Woudestein vervult zij een kritieke functie in het ecologisch verbinden van stadsnatuur.

7. Hoe beoordeelt het college de waarde van de Burgemeester Oudlaan als groene verbinding? Op welke manier zal deze waarde door nieuwbouw worden aangetast?

8. Hoe wordt de functie van de Burgemeester Oudlaan als groene verbinding meegenomen in de milieueffectbeoordeling van de nieuwbouwplannen?

9. Hoe denkt het college de herbestemming van 'groen' naar 'rood' op de ontwikkellocatie te compenseren?

In de ruimtelijke onderbouwing wordt gesteld dat “ter plaatse van de voorziene woontoren een acceptabel woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden“ (p.23). Over andere sociale aspecten wordt met geen woord gerept.

10. Waarom wordt in de beoordeling van de effecten gepaard gaande met de nieuwbouw slechts rekening gehouden met de toekomstige bewoners, en niet met de huidige bewoners van Kralingen-Oost?

(1) http://www.bis.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=205700/type=pdf/Ruimtelijke_onderbouwing_Tramkeerlus__24_november__2014_.pdf

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Op 2 maart 2015 stelden mevrouw A.J.M. Laan (WD) en de heer J.D. van der Lee (PvdD) ons schriftelijke vragen over nieuwbouw studentenwoningen aan de Burgemeester Oudlaan.

Inleidend wordt gesteld:

In het AD Rotterdams Dagblad van 26 februari jongstleden stond een artil^el over het plan tot nieuwbouw van een studentenwooncomplex nabij de Erasmus Universtiteit. Het nieuwbouwproject is gepland aan de Burgemeester Oudlaan en maakt formeel geen onderdeel uit van de universiteitscampus, maar valt binnen het vigerende bestemmingsplan Kralingse Zoom (onherroepelijk sinds januari 1999). In dit bestemmingsplan heeft de beoogde ontwikkellocatie een groenbestemming.

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en de WD hebben met verbazing kennis genomen van deze nieuwbouwplannen, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden afgegeven. En wij staan hierin niet alteen. Onder andere de Bewonersvereniging Kralingen-Oost en Stichting de Bomenridders hebben inmiddels hun zorgen kenbaar gemaakt De ruimtelijke onderbouwing van de nieuwbouw is onlangs besproken in de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, die zich thans over de plannen beraadt.

Vraag 1:
Is het college bekend met de voorgenomen nieuwbouw van studentenwoningen aan de Burgemeester Oudlaan?

Antwoord:
Ja. Het plan betreft een nadere uitwerking van een bouwlocatie die is opgenomen in het masterplan voor de campus, dat op 12 oktober 2010 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Vraag 2:
Wanneer wordt het bestemmingsplan Kralingse Zoom geactualiseerd?

Antwoord:
De start van de actualisering van het bestemmingsplan Kralingse Zoom staat gepland in 2015. de vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien voor 2017.

Vraag 3:
De te realiseren nieuwbouw is bestemd voor een specifieke doelgroep. Wij vragen ons af wat het nut en de noodzaak zijn om deze doelgroep op de locatie te bedienen. Is het college van mening dat extra studentenwoningen in de buurt van de Erasmus Universiteit reeds gewaarborgd zijn, vooral door het toedoen van The Student Hotel en de aanstaande herbestemming van De Admiraliteit?

Antwoord:
Nee. De ambitie van de Erasmus Universiteit (EUR) is om zich verder te ontwikkelen tot een internationale, in de stad gewortelde universiteit van wereldklasse. In het masterplan is de opgave voor de campus Woudestein als tweeledig beschreven:
1. De verwachte groei van ondenwijs en onderzoek, studentenhuisvesting en daaraan gerelateerde faciliteiten moeten worden geaccommodeerd;
2. Er moet een aantrekkelijke werk-, studie- en leefomgeving met een internationale uitstraling ontstaan met mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning.
Woningbouw is dus een belangrijke pijler in de visie van de EUR. Niet alleen om de campus te verlevendigen en aantrekkelijker te maken. Maar ook vanuit het oogpunt van de internationalisering: buitenlandse studenten verblijven graag op een campus. De EUR ondersteunt de realisatie van een complex met studentenwoningen aan de Burgemeester Oudlaan van harte. De exploitant van de reeds gerealiseerde studenteneenheden op de campus - Stichting Studentenhuisvesting - kan de vraag naar studentenhuisvesting op de campus momenteel niet accommoderen omdat er te weinig wooneenheden beschikbaar zijn. De vraag komt niet alleen van de EUR, maar ook van de op de campus gevestigde Hogeschool.
Ten aanzien van de Nieuwe Admiraliteit wil ik u wijzen op de doelgroep van de exploitant. De exploitant richt zich op een doelgroep die hij zelf omschrijft als "Young Professionals" met als profielschets: ouder dan 23 jaar, hoogopgeleid, afgestudeerd, starters.

Vraag 4:
Welke mogelijkheden voor extra studentenwoningen ziet het college nog op de universiteitscampus zelf?

Antwoord:
Binnen het masterplan Campus Woudestein wordt rekening gehouden met de bouw van ca. 1.150 studentenwoningen, waarvan 650 op het terrein van de EUR en 500 op de locatie van de keerius (die uit 3 plots bestaat). De EUR ziet dit aantal als een minimum dat nodig is als draagvlak voor het gewenste voorzieningenpeil. Zij juicht meer wooneenheden van harte toe.

Vraag 5:
Hoe strookt het realiseren van nieuwe studentenwoningen in Kralingen-Oost met de wens van het college om een heus studentenkwartier te verwezenlijken in de binnenstad, waar recent toestemming is gegeven voor een fors aantal nieuw te bouwen studentenwoningen in de Westewagenstraat?

Antwoord:
Realisatie van nieuwe studentenwoningen op de campus strookt met het versterken van het studenten profiel van de binnenstad. Immers, naast de binnenstad zijn de gebieden rondom het Erasmus MC (Hoboken) en Woudestein (Kralingen) populaire gebieden, gelegen aan de "kennis-as". Het zijn gebieden met een eigen identiteit die aantrekkelijk zijn voor verschillende studentendoelgroepen. De woningen aan de Burgemeester Oudlaan worden onderdeel van de campus en hebben deels een andere doelgroep dan de woningen in de stad. De woningen aan de Burgemeester Oudlaan zijn vooral voor buitenlandse studenten en startende studenten. Internationale studenten wonen graag op een universitaire campus. Vanuit het internationale concurrentieperspectief van de EUR is het wenselijk dat er voldoende huisvesting op de campus beschikbaar is om deze doelgroep te huisvesten. Opgemerkt moet worden dat de groei van het aantal studenten komende jaren met name te venwachten is in het aantal internationale studenten. Voor Nederiandse studenten is studentenhuisvesting op een "veilige" campus vaak de eerste stap In de {studenten)wooncarrière in de stad. Eenmaal 'geland' vanuit het ouderiijk huis op de universiteitscampus zal een groot deel na een bepaalde periode doorverhuizen naar een studentenwoning meer in de buurt van het centrum.

Vraag 6:
Gezien de grote aantallen studentenwoningen in Kralingen-Oost, bijvoorbeeld op de universiteitscampus, op en aan de Oostzeedijk en in het Lusthofkwartier, hoe denkt het college de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te kunnen waarborgen?

Antwoord:
De bewonerstevredenheid in Kralingen-Oost is met 91% (ver) boven het Rotterdamse gemiddelde van 67%. Dit blijkt uit de Grote Woontest 2015. Uit de Wijkprofielen uit 2015 bedraagt de woonbeleving in Kralingen-Oost (inclusief het Kralingse Bos) 165 waarbij 100 het Rotterdamse gemiddelde is.
Er lijkt geen reden om aan te nemen dat de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk onder druk staan. Vanuit het Lusthofkwartier komen wel klachten over studentenhuisvesting aldaar. Het realiseren van studentenhuisvesting op de campus zal de druk in het Lusthofkwartier eerder doen afnemen dan toenemen. Bovendien ligt het bouwplan op aanzienlijke afstand (minimaal 300 meter hemelsbreed) van woongebieden. Verder ben ik van mening dat toevoegen van (studenten)woningen leidt tot groter draagvlak voor de voorzieningen in Kralingen-Oost

Vraag 7:
De Burgemeester Oudlaan is een prachtige groene verbinding tussen het Kralingse Bos en de Eschpolder. Samen met de ernaast gelegen Laan van Woudestein vervult zij een kritieke functie in het ecologisch verbinden van stadsnatuur. Hoe beoordeelt het college de waarde van de Burgemeester Oudlaan als groene verbinding? Op welke manier zal deze waarde worden aangetast?

Antwoord:
De bouwlocatie ligt direct ten zuiden van de tramkeerius en heeft weinig ecologische waarde. Het is een grasveld met daarop een Gelijkrichterstation (GRS) van de RET en een boom als groenelement. Het GRS wordt verplaatst. De boom blijft behouden voor het gebied. De vergunning voor het verplanten van deze boom is reeds onherroepelijk. Na realisatie van de studentenwoningen blijft de groene verbinding In stand. Het onherroepelijke bestemmingsplan voor de campus maakt bovendien bebouwing direct ten noorden van de tramkeerius mogelijk. Hier kan een gebouw worden gerealiseerd waarvan de begrenzing aan de zijde van de Burgemeester Oudlaan dezelfde rooilijn heeft als het bouwblok waarop uw vragen betrekking hebben.

Vraag 8:
Hoe wordt de functie van de Burgemeester Oudlaan als groene verbinding meegenomen in de milieueffectbeoordeling van de nieuwbouwplannen?

Antwoord:
De waarde van de groene verbinding is reeds meegenomen bij het opstellen van het masterplan. De locatie kent weinig natuun/^/aarde. Toets aan de Flora- en faunawet in het kader van de Goede Ruimtelijke Onderbouwing geeft aan dat er geen bijzondere broedvogels worden venwacht. Er is geen sprake van een essentieel foerageergebied voor vleermuizen. Voor overige soortgroepen is geen sprake van een geschikt leefgebied. Er staat één zilveriinde op de bouwlocatie. Deze wordt verplant en ingepast in de bomenrij van de Burgemeester Oudlaan. Ook in het kader van de beroepsprocedure tegen afgifte van de kapvergunning voor deze boom zijn natuunwaarden meegewogen.

Vraag 9:
Hoe denkt het college de herbestemming van "groen" naar "rood" op de ontwikkellocatie te compenseren?

Antwoord:
Dit is onderdeel van de campusontwikkeling. Het plan behelst méér verdichten aan de zuidzijde van de campus. De locatie aan de Burgemeester Oudlaan is daar onderdeel van. Aan de noordzijde wordt sterk verdund en méér vergroend. Zo wordt groen gecompenseerd.

Vraag 10:
In de ruimtelijke onderbouwing wordt gesteld dat "ter plaatse van de voorziene woontoren een acceptabel woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden" {p.23). Over andere sociale aspecten wordt met geen woord gerept.
Waarom wordt in de beoordeling van de effecten gepaard gaande met de nieuwbouw slechts rekening gehouden met de toekomstige bewoners, en niet met de huidige bewoners van Kralingen-Oost?

Antwoord:
In de directe omgeving van de bouwlocatie zijn het campusterrein en het stadion van Excelsior de belendende percelen; deze hebben in eerste aanleg te maken met concrete effecten voortvloeiend uit de nieuwbouw.
Huidige bewoners hebben geen last van de nieuwbouw. Zij wonen relatief ver weg, de dichtstbijzijnde woning in Kralingen-Oost bevindt zich op meer dan 300 meter. Door de vrij geïsoleerde ligging van de ontwikkeling ten opzichte van Kralingen-Oost verwacht ik dat de effecten beperkt zijn.
Door het toevoegen van woningen zal de sociale controle ter plaatse (aan het begin van de Burgemeester Oudlaan) verbeteren. Daar profiteren bewoners in Kralingen-Oost ook van.

Interessant voor jou

Sectoranalyse RRKC 2015 met betrekking tot het Wereldmuseum

Lees verder

Flora en fauna in plangebied Noordelijk Niertje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer