Levende kerst­stallen


Indiendatum: dec. 2014

Geacht college,

Voor de kerstperiode in 2014 zijn er meerdere vergunningen aangevraagd en meldingen gedaan van het voornemen tot organiseren van een levende kerststal in Rotterdam.

1. Wordt het college altijd op de hoogte gesteld als het voornemen tot organiseren van een levende kerststal kenbaar wordt gemaakt?

Een levende kerststal is een evenement waarbij dieren worden gebruikt. En dus moet er rekening worden gehouden met dierenwelzijn.

2. Hoe ziet het college er op toe dat de hoogste normen voor dierenwelzijn in acht worden genomen als een levende kerststal wordt georganiseerd?

Op zaterdag 13 december jongstleden werd er een levende kerststal georganiseerd in Zuidwijk, Charlois (zie bijlage 1 voor een impressie), waarvan de melding van de organisator door de gemeente Rotterdam op 11 november jongstleden met kennisgeving is beantwoord1.

3. Is het college de reistijd nagegaan van de dieren die voor deze levende kerststal zijn gebruikt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat was de reistijd (enkele reis)?

4. Was voor deze levende kerststal de 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s' van kracht? Indien nee, waarom niet?

5. Was voor de levende kerststal de 'Regeling dierenvervoer 2007' van kracht? Indien nee, waarom niet?

Toestemming van de gemeente voor het organiseren van een levende kerststal hangt samen met het type evenement dat zich aandient. Bijvoorbeeld, voor twee A-evenementen met levende kerststallen op 17 december aanstaande (in IJsselmonde2 en Kralingen-Crooswijk3) zijn vergunningen verleend. De levende kerststal in Zuidwijk betrof evenwel een 0-evenement, waarvoor is bepaald in Artikel 2:25a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dat het doen van een melding afdoende is.

6. Heeft het college de bevoegdheid om, door middel van een wijziging in de APV, het organiseren van een levende kerststal aan te merken als een evenement waarvoor per definitie een vergunning vereist is?

7. Beschikt de gemeente naast de APV nog over andere instrumenten waarmee kan worden bepaald of er toestemming wordt gegeven tot het organiseren van een levende kerstmarkt?

In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) wordt in Artikel 65 gesteld:
“Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld omtrent het houden van keuringen, markten, verkopingen, tentoonstellingen en andere gelegenheden of inrichtingen waar dieren worden gehouden of aan het publiek getoond wegens recreatieve, sportieve of opvoedkundige doeleinden (...)”.

8. Vindt het college dat levende kerststallen evenementen zijn zoals bedoeld in voornoemd artikel? Indien nee, waarom niet?

9. Gaat de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn er bij de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken op aandringen een algemene maatregel van bestuur (AMvB) uit te werken waarin het hebben van een levende kerststal wordt verboden, uit oogpunt van dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?

Wat de Partij voor de Dieren betreft is een levende kerststal niet noodzakelijk om in de goede kerstsfeer te geraken. Daarnaast zijn er andere middelen voorhanden die dezelfde recreatieve en opvoedkundige doelen dienen, zoals toneelstukken, hoorspelen, animatie of kerststallen zonder dieren.

10. Is het college bereid een moreel appèl te doen op organisatoren van kerstmarkten om géén levende kerststal op te nemen in het programma?

11. Is het college bereid regels omtrent het welzijn van dieren gebruikt voor levende kerststallen te verankeren in de aankomende Nota dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?


Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1http://evenementeninrotterdam.nl/gebieden/uploads/Levende%20Kerststal.pdf

2http://evenementeninrotterdam.nl/gebieden/uploads/Kerst@Spinozapark.pdf

3http://evenementeninrotterdam.nl/gebieden/uploads/Upload%20doc%20Besluit%20Christmas%20in%20Kralingen%20op%2017-12-2014.pdf

Indiendatum: dec. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Aan de Gemeenteraad.

Op 16 december 2014 stelde J.D. van der Lee- van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over levende kerststallen

Inleidend wordt gesteld:
Voor de kerstperiode in 2014 zijn er meerdere vergunningen aangevraagd en meldingen gedaan van het voornemen tot organiseren van een levende kerststal in Rotterdam.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Wordt het college altijd op de hoogte gesteld als het voornemen tot organiseren van een levende kerststal kenbaar wordt gemaakt?

Antwoord:
Voor dergelijke evenementen is er een meldingsplicht ((type O-evenement) en in een aantal gevallen is een evenementenvergunning nodig (type A-evenement). We zijn dan als gemeente op de hoogte. Een evenementenvergunning wordt verieend door de gebiedsdirecteur in mandaat van de burgemeester.

Voorts wordt gesteld:
Een levende kerststal is een evenement waarbij dieren worden gebruikt. En dus moet er rekening worden gehouden met dierenwelzijn.

Vraag 2:
Hoe ziet het college er op toe dat de hoogste normen voor dierenwelzijn in acht worden genomen als een levende kerststal wordt georganiseerd?

Antwoord:
In de eerste plaats is de eigenaar van de dieren verantwoordelijk voor het verstrekken van de beste zorg voor dieren wanneer hij deze ter beschikking stelt van een kerststal. De NVWA geeft richtlijnen en verwijzingen wanneer het gaat om dieren verzamelen of tentoonstellen op bijvoorbeeld markten en beurzen. Zij verwijzen naar het besluit houders van dieren (http://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-dier/dossier/verzamelen-en-tentoonstellen/gezelschapsdieren-op-markten-tentoonstellingen-of-beurzen). Bij klachten over dierenwelzijn komt de NVWA of een inspecteur van de Dierenbescherming controleren.

Voorts wordt gesteld:
Op zaterdag 13 december jongstleden werd er een levende kerststal georganiseerd in Zuidwijk, Charlois (zie bijlage 1 voor een impressie), waarvan de melding van de organisator door de gemeente Rotterdam op 11 november jongstleden met kennisgeving is beantwoord.

Vraag 3:
Is het college de reistijd nagegaan van de dieren die voor deze levende kerststal zijn gebruikt? Indien nee, waarom niet? Indien Ja, wat was de reistijd (enkele reis)?

Antwoord:
Nee. Het controleren van de reistijd is geen onderdeel van het beoordelen van een vergunningsaanvraag.

Vraag 4:
Was voor deze levende kerststal de 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's' van kracht? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's geldt voor situaties waarin dieren vanuit verschillende locaties of bedrijven bijeengebracht worden, zoals bij slachthuizen, verzamellocaties, markten of keuringen. Hiervan is in het geval van het vervoer van en naar een kerststal geen sprake. Deze regeling is daarom niet van toepassing op deze levende kerststal.

Vraag 5:
Was voor de levende kerststal de 'Regeling dierenvervoer 2007' van kracht? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, De regeling dierenvervoer 2007 is per 1/7/2014 komen te vervallen en is dus niet meer van toepassing (http://wetten.overheid.nl/BWBR0020684/geldigheidsdatum 18-12-2014#paragraaf).

Voorts wordt gesteld:
Toestemming van de gemeente voor het organiseren van een levende kerststal hangt samen met het type evenement dat zich aandient. Bijvoorbeeld, voor twee A-evenementen met levende kerststallen op 17 december aanstaande (in IJsselmonde en Kralingen-Crooswijk) zijn vergunningen verleend. De levende kerststal in Zuidwijk betrof evenwel een O-evenement, waarvoor is bepaald in Artikel 2:25a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dat het doen van een melding afdoende is.

Vraag 6:
Heeft het college de bevoegdheid om, door middel van een wijziging in de APV, het organiseren van een levende kerststal aan te merken als een evenement waarvoor per definitie een vergunning vereist is?

Antwoord:
In de APV staan de criteria van een O en A evenement uiteengezet. De APV wordt vastgesteld door de Raad.

Vraag 7:
Beschikt de gemeente naast de APV nog over andere instrumenten waarmee kan worden bepaald of er toestemming wordt gegeven tot het organiseren van een levende kerstmarkt?

Antwoord:
Nee.

Voorts wordt gesteld:
In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) wordt in Artikel 65 gesteld: "Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld omtrent het houden van keuringen, markten, verkopingen, tentoonstellingen en andere gelegenheden of inrichtingen waar dieren worden gehouden of aan het publiek getoond wegens recreatieve, sportieve of opvoedkundige doeleinden (...)".

Vraag 8:
Vindt het college dat levende kerststallen evenementen zijn zoals bedoeld in voornoemd artikel? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, een levende kerststal kan naar ons idee gezien worden als een evenement zoals bedoeld in het genoemde artikel.

Vraag 9:
Gaat de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn er bij de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken op aandringen een algemene maatregel van bestuur (AMvB) uit te werken waarin het hebben van een levende kerststal wordt verboden, uit oogpunt van dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Een levende kerststal is niet altijd slecht voor het dier. Zoals in antwoord op vraag 2 aangegeven zijn er voldoende regels en partijen om toe te zien op het welzijn van de dieren.

Voorts wordt gesteld:
Wat de Partij voor de Dieren betreft is een levende kerststal niet noodzakelijk om in de goede kerstsfeer te geraken. Daarnaast zijn er andere middelen voorhanden die dezelfde recreatieve en opvoedkundige doelen dienen, zoals toneelstukken, hoorspelen, animatie of kerststallen zonder dieren.

Vraag 10:
Is het college bereid een moreel appèl te doen op organisatoren van kerstmarkten om géén levende kerststal op te nemen in het programma?

Antwoord:
Nee, zie antwoord op vraag 9.

Vraag 11:
Is het college bereid regels omtrent het welzijn van dieren gebruikt voor levende kerststallen te verankeren in de aankomende Nota dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Regels omtrent welzijn van dieren zijn landelijk goed verankerd. In de Nota Dierenwelzijn nemen we wel op dat de gemeente geen levende kerststallen faciliteert. De gemeentelijke kinderboerderijen stellen hun dieren dus niet beschikbaar voor levende kerststallen in de stad.

Interessant voor jou

Varkens op daken tijdens Rotterdamse Dakendagen 2015

Lees verder

Geluidsoverlast langs bebouwing Nieuwe Maas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer