Dieren­hofjes


Indiendatum: nov. 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van de wet is om meer mensen aan de slag te helpen en de gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De Gemeente Rotterdam heeft een aantal mensen binnen de portefeuille Werk en Inkomen die een dusdanige grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt dat niet wordt verwacht dat zij werk kunnen vinden in de nabije toekomst. Van deze mensen verwacht Werk en Inkomen een tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. De mogelijkheid wordt gegeven aan deze groep mensen om een vrijwilligerscontract af te sluiten met organisaties binnen hun omgeving voor 20 uur.

De Partij voor de Dieren heeft er geen problemen mee dat mensen op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Wel is onze partij van mening dat deze ‘vrijwilligers’ niet behoren te worden ingezet op die plekken die voorheen arbeidsplaatsen waren. En eveneens zijn wij van mening dat inzet van vrijwilligers alleen kan indien er deugdelijke kennis van zaken is over datgene wat de vrijwilligers gaan doen.

Ons is bekend dat mensen ook in zogenaamde ‘dierenhofjes’ werken. Dierenhofjes zijn kleine, meestal verscholen plekken in woonwijken, waar ‘kleine’ dieren zoals schapen, geiten, kippen en konijnen worden gehouden. De mensen, die in de hofjes werken, verzorgen de dieren veelal met veel liefde, maar hebben geen gedegen opleiding in het verzorgen en houden van dieren.

1. Kan het college aangeven hoeveel 'dierenhofjes' er in Rotterdam zijn?

2. Heeft het college inzicht in hoeveel mensen er verplicht 'vrijwillig' in deze dierenhofjes werken? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?

3. Hoe voert de gemeente controles uit op deze dierenhofjes, d.w.z. wordt er een protocol nageleefd op bijvoorbeeld de inrichting van de hofjes, zodat het dierenwelzijn wordt gewaarborgd? Zo ja, kan de gemeente ons daarover inzicht geven. Zo nee, waarom niet en is het College bereid hiermee wel aan de slag te gaan en een protocol op te stellen waarin o.a. ook staat dat de verzorging van deze dieren vakkundig wordt gedaan.

4. Kan het College aangeven of binnen deze hofjes de dieren ruimte krijgen voor soorteigen gedrag? Zo nee, wil het College hier onderzoek naar doen?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met dieren werken bepaalde vaardigheden vereist. Zo ja, wil het college nadenken over hoe deze betrokken vrijwilligers hiervoor een opleiding kunnen krijgen? Zo nee, waarom denkt het college dat men bij het verzorgen van bijvoorbeeld geiten en schapen geen speciale kennis in huis hoeft te hebben?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 12 jan. 2016

Op 16 november 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over dierenhofjes

Inleidend wordt gesteld:

"Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van de wet is om meer mensen aan de slag te helpen en de gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De Gemeente Rotterdam heeft een aantal mensen binnen de portefeuille Werk en Inkomen die een dusdanige grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt dat niet wordt verwacht dat zij werk kunnen vinden in de nabije toekomst.
Van deze mensen verwacht Werk en Inkomen een tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. De mogelijkheid wordt gegeven aan deze groep mensen om een vrijwilligerscontract af te sluiten met organisaties binnen hun omgeving voor 20 uur.
De Partij voor de Dieren heeft er geen problemen mee dat mensen op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Wel is onze partij van mening dat deze 'vrijwilligers' niet behoren te worden ingezet op die plekken die voorheen arbeidsplaatsen waren. En eveneens zijn wij van mening dat inzet van vrijwilligers alleen kan indien er deugdelijke kennis van zaken is over datgene wat de vrijwilligers gaan doen.
Ons is bekend dat mensen ook in zogenaamde 'dierenhofjes' werken. Dierenhofjes zijn kleine, meestal verscholen plekken in woonwijken, waar 'kleine' dieren zoals schapen, geiten, kippen en konijnen worden gehouden. De mensen, die in de hofjes werken, verzorgen de dieren veelal met veel liefde, maar hebben geen gedegen opleiding in het verzorgen en houden van dieren."

Voorafgaand aan de beantwoording willen we graag het volgende opmerken:
De gemeente verwacht van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die geen re-integratietraject krijgen aangeboden, dat zij wat terugdoen voor de uitkering: een tegenprestatie voor 20 uur per week of naar vermogen. Dat is vastgesteld in de Verordening Tegenprestatie. De uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij het cluster MO (Taskforce Tegenprestatie).

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kan het college aangeven hoeveel dierenhofjes er in Rotterdam zijn?

Antwoord:
Dierenhofjes zijn veelal particuliere initiatieven. Mogelijk zijn niet alle dierenhofjes bij de gemeente bekend. Bij ons bekende dierenhofjes zijn;

  • Wijkpark het oude westen: in beheer bij bewoners.
  • Gouvernedwarsstraat: in beheer bij Stadsbeheer.
  • Hudsonstraat Proefpark 'de pun?: in beheer bij bewoners.
  • Hudsonstraat Dakpark: in beheer bij bewoners
  • Zestienhovensekade: in beheer bij bewoners.
  • Minosstraat: in beheer bij Humanitas
  • Hoge limiet: in beheer bij bewoners.


Vraag 2:
Heeft het college inzicht in hoeveel mensen er verplicht 'vrijwillig' in deze dierenhofjes werken? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?

Antwoord:
Het is ons college bekend dat er werkzoekenden actief zijn op "dierenhofjes", die daar vrijwilligerswerk verrichten als tegenprestatie voor de uitkering. Het gaat om circa een tiental werkzoekenden.

Vraag 3:
Hoe voert de gemeente controles uit op deze dierenhofjes, d.w.z. wordt er een protocol nageleefd op bijvoorbeeld de inrichting van de hofjes, zodat het dierenwelzijn wordt gewaarborgd? Zo ja, kan de gemeente ons daarover inzicht geven. Zo nee, waarom niet en is het College bereid hiermee wel aan de slag te gaan en een protocol op te stellen waarin o.a. ook staat dat de verzorging van deze dieren vakkundig wordt gedaan.

Antwoord:
Er zijn geen controles op dierenhofjes, dit is geen gemeentelijke taak. Wel is er af en toe contact tussen beheerders van dierenhofjes en de boswachterij. Er zijn geen protocollen voor de inrichting van de hofjes, anders dan de landelijke regelgeving (Wet dieren en Besluit houders van dieren). Deze regelgeving over huisvesting en verzorging van dieren geldt ook voor dierenhofjes, evenals voor particulieren die in hun eigen tuin bijvoorbeeld kippen houden. Ons college acht het daarom niet noodzakelijk om met een eigen Rotterdams protocol te komen, in aanvulling op de al bestaande landelijke wetgeving.

Vraag 4:
Kan het College aangeven of binnen deze hofjes de dieren ruimte krijgen voor soorteigen gedrag? Zo nee, wil het College hier onderzoek naar doen?

Antwoord:
Wij kunnen niet aangeven of huis- en hobbymatig gehouden dieren altijd en in alle gevallen ruimte krijgen voor soorteigen gedrag. In het Besluit houders van dieren (art. 1.6 t/m 1.8) staan regels met betrekking tot huisvesting en verzorging van dieren, rekening houdend met de fysiologische en ethologische behoeften van het dier. Alle eigenaren van dieren zijn gehouden aan deze regelgeving.

Vraag 5:
Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat met dieren werken bepaalde vaardigheden vereist. Zo ja, wil het college nadenken over hoe deze betrokken vrijwilligers hiervoor een opleiding kunnen krijgen? Zo nee, waarom denkt het college dat men bij het verzorgen van bijvoorbeeld geiten en schapen geen speciale kennis in huis hoeft te hebben?

Antwoord:
Het verzorgen van een dier vereist altijd kennis over het betreffende dier, ongeacht of het een cavia of een schaap betreft. Een eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over voldoende kennis, of het overdragen van deze kennis op een verzorger.
Vanuit de gemeente worden er geen opleidingen geboden of gefinancierd. Maar wanneer vrijwilligers van dierenhofjes een kennisvraag hebben op het gebied van dieren verzorging, dan zijn de medewerkers van de gemeentelijke kinderboerderijen bereid om kennis over te dragen.

Interessant voor jou

Landgoederen in de Schiezone

Lees verder

Naheffingsaanslag kentekenparkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer