SV: City Racing weer in de stad?


Indiendatum: nov. 2015

In het AD Rotterdams Dagblad van 25 november jongstleden staat in het artikel 'City Racing keert terug' dat het evenement City Racing Rotterdam hoogstwaarschijnlijk terugkeert in Rotterdam na afwezigheid van een jaar. Het evenement staat vooralsnog gepland op 21 augustus 2016.

1. Kent het college voornoemd artikel?

De vermelding van een datum (21 augustus 2016) doet vermoeden dat er overleg is geweest tussen de gemeente en de organisator van het evenement. Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit dat het evenement staat vermeld op de Evenementenkalender 2016 (kenmerk 15bb9029).

2. Heeft het college de datum van het evenement in overleg met de organisator vastgesteld? Indien ja, wat zijn de overwegingen geweest om voor deze datum te kiezen?

De Partij voor de Dieren in Rotterdam is niet blij met een mogelijke terugkomst van het evenement. Al eerder hebben we onze zorgen geuit over de geluidsoverlast dat het evenement met zich meebrengt. Maar ons grootste bezwaar betreft de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Het college heeft met de aanstaande invoering van de milieuzone een duidelijk signaal afgegeven dat gezonde lucht een basisrecht is van Rotterdammers. Met het faciliteren van het evenement zet het college de goede lijn niet door. De sloopregeling voor verouderde vervuilende auto's staat haaks op het toelaten van dit evenement. Verder juichen wij de onnodige additionele uitstoot van koolstofdioxide bepaald niet toe. Het wordt tijd voor het college eindelijk eens werk te maken van de strijd tegen klimaatverandering.

3. Deelt het college onze bezwaren dat het evenement leidt tot een fikse uitstoot van schadelijke uitlaatgassen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat dit feit een rol spelen bij de verlening van een vergunning voor het evenement?

4. Hoe rijmt het college het evenement met het invoeren van een milieuzone inclusief sloopregeling teneinde de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren?

5. Deelt het college onze bezwaren dat het evenement leidt tot een fikse uitstoot van koolstofdioxide? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat dit feit een rol spelen bij de verlening van een vergunning voor het evenement?

De Gebiedscommissie Centrum stelt onomwonden vast dat er onder bewoners in het Centrum weinig draagvlak is voor het evenement aangezien het overlast veroorzaakt en een nadelig effect heeft op de bereikbaarheid. Voorgaande edities van het race-evenement werden steevast in het hart van de stad georganiseerd. De gebiedscommissie adviseert het college daarom nadrukkelijk ook locaties buiten het Centrum te overwegen als het evenement doorgang vindt. Overigens gelden voor bewoners van het Noordereiland en de Wilhelminapier veelal dezelfde bezwaren en zorgen omtrent het evenement.

6. Gaat het college het advies van de Gebiedscommissie Centrum over het evenement ter harte te nemen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat het college hier invulling aan geven?

7. Gaat het college eenzelfde advies inwinnen bij de Gebiedscommissie Feijenoord? Indien nee, waarom niet?

8. Is het college bereid alternatieve locaties voor het evenement te onderzoeken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid deze alternatieve locaties te delen met de Raad?

Wijken rondom het Centrum kunnen wellicht worden aangemerkt als alternatieve locaties voor het evenement, maar daar zijn de bewoners aldaar natuurlijk niet blij mee. Onze bezwaren zijn evenmin weggenomen: stank, herrie en uitlaatgassen blijven. Als het college per se wil vasthouden aan het evenement, dan denken wij dat het havengebied een geschikte locatie is.

9. Is het college het met ons eens dat het havengebied een geschikte locatie is als het evenement per se doorgang moet vinden? Indien nee, waarom niet?

De elektrische auto is in opkomst! Ook op race-evenementen worden elektrische auto's steeds vaker gebruikt. Het Elektrisch Vervoer Centrum, gevestigd naast het Centraal Station, kan hier vast meer over vertellen. Rotterdam gaat prat op haar rol als laboratorium voor innovatie. Een evenement met verbrandingsmotoren hoort wat ons betreft tot het verleden.

10. Is het college voornemens met de organisator van het evenement, en eventueel in samenspraak met het Elektrisch Vervoer Centrum, te overleggen of de editie in 2016 – in het havengebied – kan worden ingevuld met elektrische auto's? Indien nee, waarom niet?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 24 mrt. 2016

Op 26 november 2015 stelde het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schríftelijke vragen over ‘City Racing weer in de stad?’.

Inleidend wordt gesteld:
“In het AD Rotterdams Dagblad van 25 november jongstleden staat in het artikel 'City Racing keert terug' dat het evenement City Racing Rotterdam hoogstwaarschijnlijk terugkeert in Rotterdam na afwezigheid van een jaar. Het evenement staat vooralsnog gepland op 21 augustus 2016.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent het college voornoemd artikel?

Antwoord:
Ja.

Inleidend op vraag 2 wordt gesteld:
“De vermelding van een datum (21 augustus 2016) doet vermoeden dat er overleg is geweest tussen de gemeente en de organisator van het evenement. Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit dat het evenement staat vermeld op de Evenementenkalender 2016 (kenmerk 15bb9029).”

Vraag 2:
Heeft het college de datum van het evenement in overleg met de organisator vastgesteld? Indien ja, wat zijn de overwegingen geweest om voor deze datum te kiezen?

Antwoord:
De organisator heeft zich, net als alle andere organisatoren van B&C evenementen, bij Rotterdam Festivals aangemeld voor de evenementenkalender2016. De organisator heeft daarbij z’n voorkeursdatum aan kunnen geven. Dit sluit aan bij de data in voorgaande jaren, waardoor er herkenning voor het publiek ontstaat, en sluit aan op de Formule 1-kalender van internationale autosportbond FIA. Na vaststelling van de evenementenkalender door het College heeft de organisatie bericht gehad over het besluit om de City Race een plek te geven op de evenementenkalender 2016.

Dan wordt gesteld:
“De Partij voor de Dieren in Rotterdam is niet blij met een mogelijke terugkomst van het evenement. Al eerder hebben we onze zorgen geúit over de geluidsoverlast dat het evenement met zich meebrengt. Maar ons grootste bezwaar betreft de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Het college heeft met de aanstaande invoering van de milieuzone een duidelijk signaal afgegeven dat gezonde lucht een basisrecht is van Rotterdammers. Met het faciliteren van het evenement zet het college de goede lijn niet door. De sloopregeling voor verouderde vervuilende auto's staat haaks op het toelaten van dit evenement. Verder juichen wij de onnodige additionele uitstoot van koolstofdioxide bepaald niet toe. Het wordt tijd voor het college eindelijk eens werk te maken van de strijd tegen klimaatverandering.”

Vraag 3:
Deelt het college onze bezwaren dat het evenement leidt tot een fikse uitstoot van schadelijke uitlaatgassen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat dit feit een rol spelen bij de verlening van een vergunning voor het evenement?

Antwoord:
Nee. Zie het antwoord op vraag 5. Het college heeft op 20 november 2014 besloten City Racing tijdens deze college periode te handhaven. De gemeenteraad is hier per brief over geïnformeerd.

Vraag 4:
Hoe rijmt het college het evenement met het invoeren van een milieuzone inclusief sloopregeling teneinde de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 5:
Deelt het college onze bezwaren dat het evenement leidt tot een fikse uitstoot van koolstofdioxide? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat dit feit een rol spelen bij de verlening van een vergunning voor het evenement?

Antwoord:
Nee. Uit onderzoek naar de milieu impact van de Rotterdamse evenementen uit 2008 blijkt dat de uitstoot van C02 door het evenement verwaarloosbaar is. De impact op het milieu is vooral het gevolg van de wijze waarop bezoekers naar een evenement toe komen.

Vervolgens wordt gesteld:
“De Gebiedscommissie Centrum stelt onomwonden vast dat er onder bewoners in het Centrum weinig draagvlak is voor het evenement aangezien het overlast veroorzaakt en een nadelig effect heeft op de bereikbaarheid. Voorgaande edities van het raceevenement werden steevast in het hart van de stad georganiseerd. De gebiedscommissie adviseert het college daarom nadrukkelijk ook locaties buiten het Centrum te overwegen als het evenement doorgang vindt. Overigens gelden voor bewoners van het Noordereiland en de Wilhelminapier veelal dezelfde bezwaren en zorgen omtrent het evenement.”

Vraag 6:
Gaat het college het advies van de Gebiedscommissie Centrum over het evenement ter harte te nemen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat het college hier invulling aan geven?

Antwoord:
Nee. Het evenement zal de bereikbaarheid van het gebied waar de route doorheen loopt beperken. Dat geldt dus ook voor locaties buiten het centrum. Het evenement ontleent zijn uitstraling en mediabereik aan de route door het centrum van de stad.

Vraag 7:
Gaat het college eenzelfde advies inwinnen bij de Gebiedscommissie Feijenoord? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college heeft geen advies van de gebiedscommissie Feijenoord ontvangen met betrekking tot dit evenement. De burgemeester zal in het kader van de vergunningverlening voor het evenement, zoals bij alle andere evenementen, specifiek advies inwinnen bij de betrokken gebiedscommissies.

Vraag 8:
Is het college bereid alternatieve locaties voor het evenement te onderzoeken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid deze alternatieve locaties te delen met de Raad?

Antwoord:
Een evenement als de City Racing heeft een grote promotionele waarde op het moment dat het evenement in het centrum van de stad plaats vindt. Als het evenement naar een alternatieve locatie verhuist, zal deze promotionele waarde wijzigen. Bijkomend voordeel van het centrum als locatie is dat het centrum voor het publiek goed bereikbaar is en dat het over de benodigde fysieke (inrichtings)kenmerken beschikt om dergelijke evenementen goed en veilig te kunnen organiseren. Zie ook het antwoord op vraag 9.

Inleidend op vraag 9 wordt gesteld:
“Wijken rondom het Centrum kunnen wellicht worden aangemerkt als alternatieve locaties voor het evenement, maar daar zijn de bewoners aldaar natuurlijk niet blij mee. Onze bezwaren zijn evenmin weggenomen: stank, herrie en uitlaatgassen blijven. Als het college per se wil vasthouden aan het evenement, dan denken wij dat het havengebied een geschikte locatie is.”

Vraag 9:
Is het college het met ons eens dat het havengebied een geschikte locatie is als het evenement per se doorgang moet vinden? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het havengebied is ongeschikt om zeer grootschalige evenementen te organiseren. Het gebied is 24 uur per dag in bedrijf en in beweging, en er worden allerlei goederen en stoffen opgeslagen, overgeslagen en verwerkt. Dat levert onaanvaardbare risico’s op voor de grote hoeveelheden bezoekers aan het evenement, die in de open lucht onbeschermd het evenement zouden bezoeken en voor wie geen afdoende
opvangcapaciteit beschikbaar is bij eventuele calamiteiten. De combinatie van beperkte ruimte in het gebied, de reguliere bedrijvigheid en een grootschalig evenement zou daarnaast een ernstige beperking opleveren voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Het gebied op zichzelf is tevens onvoldoende bereikbaar voor grote aantallen bezoekers: er zijn nauwelijks OV-verbindingen en de parkeerfaciliteiten zijn ontoereikend. Bovendien zijn bij een afsluiting van wegen ten behoeve van een evenement geen omleidingsmogelijkheden beschikbaar voor regulier verkeer. De economische schade van het voor lange tijd afsluiten van het havengebied, dat 24 uur per dag in bedrijf is, is voor zowel het college van b 8c w als het Havenbedrijf niet acceptabel.

Dan wordt gesteld:
“De elektrische auto is in opkomst! Ook op race-evenementen worden elektrische auto's steeds vaker gebruikt. Het Elektrisch Vervoer Centrum, gevestigd naast het Centraal Station, kan hier vast meer over vertellen. Rotterdam gaat prat op haar rol als laboratorium voor innovatie. Een evenement met verbrandingsmotoren hoort wat ons betreft tot het verleden.”

Vraag 10:
Is het college voornemens met de organisator van het evenement, en eventueel in samenspraak met het Elektrisch Vervoer Centrum, te overleggen of de editie in 2016 - in het havengebied - kan worden ingevuld met elektrische auto's? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Rotterdam Festivals heeft de organisator verzocht om te onderzoeken hoe elektronische racewagens de toekomst in het programma betrokken kunnen worden. De verantwoordelijkheid voor het programma ligt echter bij de organisator. Naar verwachting wordt hier in het voorjaar meer over bekend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer