Boa's in het buiten­gebied van Rotterdam


Indiendatum: sep. 2015

Geacht college,

Het dumpen van afval in buitengebieden is een groot probleem. Vooral de zuidelijke provincies hebben te kampen met dit probleem, en dan vooral waar het drugsafval betreft. Lekkende vaten met chemische rotzooi erin is een aanslag op de natuur. De Partij voor de Dieren wil graag weten of dit probleem zich ook voordoet in de buitengebieden in Rotterdam.

1. Is er in de afgelopen drie jaar drugsafval gevonden in de buitengebieden van Rotterdam, in parken of in recreatieschappen waarin de gemeente Rotterdam deelneemt? Indien ja, hoe vaak en in welke gebieden is dit voorgekomen?

Het televisieprogramma 1 Vandaag besteedde op 31 augustus jongstleden aandacht aan de problematiek in het buitengebied. In het item 'Boswachter moet weer politieagent worden' (1) werden meerdere problemen aangekaart waar het buitengebied mee kampt, zoals stropen, afvaldumping en afrekeningen in het criminele circuit. De strekking van het item was dat de politie zich heeft teruggetrokken uit de buitengebieden en handhaving heeft overgelaten aan buitengewone opsporingsambtenaren (boa's), maar zonder voor financiële compensatie te zorgen.

2. Doen de problemen zoals hierboven geschetst zich volgens het college ook voor in de buitengebieden van Rotterdam? Indien ja, welke gebieden kampen met overlast? Indien nee, vindt het college dat er adequaat wordt gehandhaafd?

3. Stelt het college dat overlast in Rotterdamse buitengebieden verband houdt met een sterk versoberde handhaving als gevolg van de afwezigheid van de politie en de onderbezetting van boa's? Indien nee, waarom niet?

4. Beschikken boa's in de buitengebieden van Rotterdam over geweldsmiddelen, teneinde hun opsporingsbevoegdheden zo goed mogelijk uit te voeren? Indien ja, welke geweldsmiddelen zijn dit?

In de uitzending van 1 Vandaag werd gesteld dat een handhavingsprobleem vooral aan de orde is in gebieden die eigendom zijn van, of worden beheerd door, private beheerorganisaties. Met andere worden, natuur- en landschapsorganisaties worden aan hun lot overgelaten. Daarom lijkt ons de term handhavingsvacuüm meer op zijn plaats.

5. Spreekt het college met betrekking tot de buitengebieden over een handhavingsvacuüm? Indien nee, waarom niet?

6. Heeft het college in het kader van handhaving periodiek overleg met beheerorganisaties, zoals bijvoorbeeld met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap over de beschermde duingebieden in Hoek van Holland? Indien ja, Wat zijn onderwerpen die in deze overleggen aan de orde komen?

Momenteel speel er een discussie over het onderbrengen van boa's in het reguliere politiekorps. De huidige tweedeling tussen boa en politieagent leidt tot versnippering van een integraal handhavingsbeleid en burgers weten het onderscheid in functie en verantwoordelijkheid vaak niet te maken.

7. Neemt het college een standpunt in over de noodzaak of wenselijkheid boa's onderdeel te maken van het politiekorps? Indien ja, is het college bereid deze met ons te delen?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://justitie.eenvandaag.nl/tv-items/61473/_boswachter_moet_weer_politieagent_worden_

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 10 nov. 2015

Op 23 september 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Boa's in het buitengebied van Rotterdam

Inleidend wordt gesteld:

Het dumpen van afval in buitengebieden is een groot probleem. Vooral de zuidelijke provincies hebben te kampen met dit probleem, en dan vooral waar het drugsafval betreft. Lekkende vaten met chemische rotzooi erin is een aanslag op de natuur. De Partij voor de Dieren wil graag weten of dit probleem zich ook voordoet in de buitengebieden in Rotterdam.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is er in de afgelopen driejaar drugsafval gevonden in de buitengebieden van Rotterdam, in parken of in recreatieschappen waarin de gemeente Rotterdam deelneemt? Indien ja, hoe vaak en in welke gebieden is dit voorgekomen?

Antwoord:
Ja. In 2012 is 32 x hennepafval aangetroffen. In 2013 is 36 x hennepafval aangetroffen en is éénmaal een grote hoeveelheid chemisch afval aangetroffen van vermoedelijk een XTC-lab. In 2014 is 59 x hennepafval aangetroffen en is éénmaal een grote dumping van chemisch afval aangetroffen. Dit afval is aangetroffen in de buitengebieden van Rotterdam namelijk het Zuidelijk Randpark, Oost IJsselmonde, Midden Delfland en Rottemeren.

Vervolgens wordt gesteld:
Het televisieprogramma 1 Vandaag besteedde op 31 augustus jongstleden aandacht aan de problematiek in het buitengebied. In het item 'Boswachter moet weer politieagent worden' werden meerdere problemen aangekaart waar het buitengebied mee kampt, zoals stropen, afvaldumping en afrekeningen in het criminele circuit. De strekking van het item was dat de politie zich heeft teruggetrokken uit de buitengebieden en handhaving heeft overgelaten aan buitengewone opsporingsambtenaren (boa's), maar zonder voor financiële compensatie te zorgen.

Vraag 2:
Doen de problemen zoals hierboven geschetst zich volgens het college ook voor in de buitengebieden van Rotterdam? Indien ja, welke gebieden kampen met overlast? Indien nee, vindt het college dat er adequaat wordt gehandhaafd?

Antwoord:
In de buitengebieden van Rotterdam vinden regelmatig dumpingen plaats. Het gaat hierbij om dumpingen van bouw- en sloopafval, drugsafval, huisraad, tuinafval, chemisch afval en wrakken van voertuigen, caravans en boten. De bestrijding van deze overlast, is rekeninghoudend met de eigenstandige taken en bevoegdheden, een gedeelde verantwoordelijkheid van de Nationale politie, de boa's van Stadsbeheer en de boa's van
Groenservice Zuid-Holland (dit betreft de boa's die in opdracht van de natuur- en recreatieschappen er op toe zien dat de regels in de buitengebieden worden nageleefd).
De taken en bevoegdheden van de politie en boa's ten aanzien van verschillende vormen van overlast zijn complementair aan elkaar en de politie en boa's dragen daarbij gezamenlijk zorg voorde leefbaarheid en veiligheid in de buitengebieden van Rotterdam.
De overlast in de buitengebieden van Rotterdam wordt daarmee effectief en efficiënt bestreden.

Vraag 3:
Stelt het college dat overlast in Rotterdamse buitengebieden verband houdt met een sterk versoberde handhaving als gevolg van de afwezigheid van de politie en de onderbezetting van boa's? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. In de gevallen dat er sprake is van een misdrijf, bijvoorbeeld wanneer chemisch afval wordt aangetroffen dat mogelijk afkomstig is van een XTC-lab, wordt door de politie altijd een opsporingsonderzoek ingesteld. Zie verder het antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Beschikken boa's in de buitengebieden van Rotterdam over geweldsmiddelen, teneinde hun opsporingsbevoegdheden zo goed mogelijk uit te voeren? Indien ja, welke geweldsmiddelen zijn dit?

Antwoord:
Ja, de boa's van Groenservice Zuid-Holland beschikken over een uitgebreid pakket aan bevoegdheden en geweldsmiddelen. Zij hebben naast handboeien de beschikking over wapenstok, pepperspray en een diensthond en mogen als de situatie daarom vraagt deze middelen inzetten.
De boa's van Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam die werken in de groengebieden in de stad en aan de buitenranden van de stad (waaronder de boswachters en de stadswachten) beschikken ook over een uitgebreid pakket aan bevoegdheden. Daarbij mogen de stadswachten ook gebruik maken van het geweldsmiddel handboeien.

Vervolgens wordt gesteld:

In de uitzending van 1 Vandaag werd gesteld dat een handhavingsprobleem vooral aan de orde is in gebieden die eigendom zijn van, of worden beheerd door, private beheerorganisaties. Met andere worden, natuur- en landschapsorganisaties worden aan hun lot overgelaten. Daarom lijkt ons de term handhavingsvacuüm meer op zijn plaats.

Vraag 5:
Spreekt het college met betrekking tot de buitengebieden over een handhavingsvacuüm? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, want voor elk misdrijf en overtreding is onderzoekscapaciteit beschikbaar.

Vraag 6:
Heeft het college in het kader van handhaving periodiek overleg met beheerorganisaties, zoals bijvoorbeeld met Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap over de beschermde duingebieden in Hoek van Holland? Indien ja, Wat zijn onderwerpen die in deze overleggen aan de orde komen?

Antwoord:
Ja, er vindt situationeel overleg plaats met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap over de beschermde duingebieden in Hoek van Holland. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld het hondenbeleid en het plaatsen van hekken in de duinen ter bescherming van flora en fauna komen tijdens deze overleggen aan de orde. Er is overigens structureel contact tussen de gemeente en de boswachter van Stichting het Zuid-Hollands Landschap.

Vervolgens wordt gesteld:

Momenteel speel er een discussie over het onderbrengen van boa's in het reguliere politiekorps. De huidige tweedeling tussen boa en politieagent leidt tot versnippering van een integraal handhavingsbeleid en burgers weten het onderscheid in functie en verantwoordelijkheid vaak niet te maken.

Vraag 7:
Neemt het college een standpunt in over de noodzaak of wenselijkheid boa's onderdeel te maken van het politiekorps? Indien ja, is het college bereid deze met ons te delen?

Antwoord:
In december 2012 heeft uw raad de "Visie stadswachten, vertrouwd op straat" vastgesteld over positionering, aansturing en inrichting van de Rotterdamse stadswachten. Bij de totstandkoming van de visie op de stadswachten wilde uw raad dat ook een scenario zou worden onderzocht om de stadswachten onder (gedeeltelijke) aansturing te brengen van de politie. In de visie is er voor gekozen de boa's geen
onderdeel te laten uitmaken van het politiekorps. Ons college ziet geen reden om dit besluit te herzien.

Interessant voor jou

ACTUALITEIT: Who's the boss?

Lees verder

Uitvoering motie retourbekers op festivals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer