Bevrij­dings­fes­tival in rijks­mo­nument Het Park


Indiendatum: apr. 2015

De Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt onze vrijheid een groot goed. Dit mag best gevierd worden! Inmiddels is het bevrijdingsfestival op 5 mei in de loop der jaren uitgegroeid tot een ware traditie. Vele Rotterdammers genieten van het bevrijdingsfestival dat jaarlijks in onze stad wordt georganiseerd. Wij juichen dit van harte toe, mits het festival op een plek wordt georganiseerd dat recht doet aan de leefbaarheid, het woonplezier van omwonenden alsook de aanwezige flora en fauna.

Ook dit jaar wordt het bevrijdingsfestival gehouden in Het Park, naast de Euromast. Vorig jaar trok het bevrijdingsfestival ruim 30.000 mensen; dit jaar worden er nog meer festivalgangers verwacht en daarom wordt het terrein uitgebreid. In Locatieprofiel Het Park (1), opgesteld door de gemeente in samenwerking met Rotterdam Festivals, wordt het ideaaltype evenement in Het Park als volgt omschreven:

Kleinschalig qua sfeer en podia/programmering*.
Liefst gericht op kinderen/familie.
Aansluitend bij sfeer, historisch karakter van het park.
Geen programmering met veel geluidsoverlast.

Wij vinden Het Park geen goede locatie voor een grootschalig evenement zoals het bevrijdingsfestival, omdat het in de regel veel overlast veroorzaakt. Locatieprofiel Het Park toont aan dat het niet geschikt (of: bedoeld) is voor dit soort evenementen. Pleinen en grote parkeerplaatsen (bijvoorbeeld bij Ahoy) zijn wat ons betreft meer geschikte locaties voor grootschalige gezelligheid.

1. Waarom is er voor Het Park gekozen als locatie voor het bevrijdingsfestival?

2. Is het voornoemde locatieprofiel betrokken in deze keuze? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe valt het geschetste profiel te rijmen met Het Park als beoogde locatie voor grootschalige evenementen?

3. Is het college bereid een overzicht te geven van alle – relatief – grootschalige evenementen die de afgelopen vijf jaar in Het Park zijn georganiseerd, dus waaraan een evenementenvergunning B of C is verleend? Indien nee, waarom niet?

Het Park is een rijksmonument en dient derhalve met respect behandeld te worden. Het herbergt bijzondere standbeelden, waaronder een monumentaal standbeeld van Hendrik Tollens. In de karakteristieke landschapsstijl die speciaal voor Het Park ontworpen is, door Jan David Zocher en zijn zoon, zijn veel kwetsbare en oude bomen opgenomen.

4. Hoe denkt het college de status van rijksmonument Het Park te waarborgen en te behouden voor toekomstige generaties, gegeven haar keuze om in het park grootschalige evenementen te organiseren?

5. Wat doet het college op dit moment om oude en kwetsbare bomen in Het Park te beschermen?

6. Hoe denkt het college deze bomen tijdens grootschalige evenementen te kunnen beschermen?

7. Wordt de schade aan het groen als gevolg van het festival gecompenseerd door de festivalorganisatie, mocht dit ter sprake komen? Indien nee, waarom niet?

Het Park geeft ook een thuis aan vele vogels. Het bevrijdingsfestival wordt tijdens het broedseizoen georganiseerd, waarin alle broedende vogels wettelijk beschermd zijn en de festivalorganisator verplicht zich te houden aan hetgeen is bepaald in de Flora- en faunawet. In het kort komt het erop neer dat vogels niet verstoord mogen worden tijdens het broedseizoen. Desalniettemin werken de lage bastonen van versterkte muziek zeer verstorend. En je moet er niet aan denken dat duizenden bezoekers hun lege blikjes bier en patatzakken dumpen in de struiken en bosschages waar vogels hun nesten hebben gebouwd. Dan hebben we het hier nog geeneens over de mogelijkheid dat (mannelijke) bezoekers en masse hier hun blaas legen...

8. Acht het college het wenselijk dat er grootschalige evenementen worden georganiseerd in parken tijdens het broedseizoen?

9. Hoe denkt het college de wettelijke bescherming van vogels te waarborgen tijdens grootschalige evenementen in Het Park?

10. Heeft het college overleg gehad met stadsecologen alvorens te kiezen voor Het Park als locatie van het bevrijdingsfestival?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.rotterdamfestivals.nl/Assets/Uploads/Documents/locatieprofielen/locatieprofielen_HetPark.pdf

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Op 9 april 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schrifteiijke vragen over Bevrijdingsfestival in rijksmonument Het Park

Inleidend wordt gesteld:

Geacht college,
De Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt onze vrijheid een groot goed. Dit mag best gevierd worden! Inmiddels is het bevrijdingsfestival op 5 mei in de loop der jaren uitgegroeid tot een ware traditie. Vele Rotterdammers genieten van het bevrijdingsfestival dat jaarlijks in onze stad wordt georganiseerd. Wij juichen dit van harte toe, mits het festival op een plek wordt georganiseerd dat recht doet aan de leefbaarheid, het woonplezier van omwonenden alsook de aanwezige flora en fauna. Ook dit jaar wordt het bevrijdingsfestival gehouden in Het Park, naast de Euromast. Vorig jaar trok het bevrijdingsfestival ruim 30.000 mensen; dit jaar worden er nog meer festivalgangers verwacht en daarom wordt het terrein uitgebreid. In Locatieprofiel Het Park, opgesteld door de gemeente in samenwerking met Rotterdam Festivals, wordt het ideaaltype evenement in Het Park als volgt omschreven:
* Kleinschalig qua sfeer en podia/programmering*.
* Liefst gericht op kinderen/familie.
* Aansluitend bij sfeer, historisch karakter van het park.
* Geen programmering met veel geluidsoverlast.
Wij vinden Het Park geen goede locatie voor een grootschalig evenement zoals het bevrijdingsfestival, omdat het in de regel veel overlast veroorzaakt. Locatieprofiel Het Park toont aan dat het niet geschikt (of: bedoeld) is voor dit soort evenementen. Pleinen en grote parkeerplaatsen (bijvoorbeeld bij Ahoy) zijn wat ons betreft meer geschikte locaties voor grootschalige gezelligheid.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Waarom is er voor Het Park gekozen als locatie voor het bevrijdingsfestival?

Antwoord:
Het vieren van bevrijding in Rotterdam heeft een belangrijke symbolische waarde. Daarom heeft het Bevrijdingsfestival ook een bijzondere waarde in Rotterdam. Het is een gratis toegankelijk evenement, voor alle Rotterdammers. En waar jaarlijks ook velen van genieten. Na incidenten in 2009 is het Bevrijdingsfestival verhuisd naar de groene, zachtere omgeving van de Parklaan. Daar heeft het Bevrijdingsfestival zich positief ontwikkeld, zowel wat uitstraling als bezoekersaantallen betreft. Het Bevrijdingsfestival groeide op de Parklaan uit z'n jasje en zocht naar een andere locatie. Na het vertrek van het Dunya Festival uit Het Park is het Bevrijdingsfestival naar Het Park verhuisd en vindt het plaats op de daarvoor speciaal aangepaste velden. Het Bevrijdingsfestival is momenteel het enige zware evenement in Het Park . Een bijkomend voordeel is dat bij het landelijke rondje langs alle bevrijdingsfestivals dat ieder jaar gedaan wordt door de media, Rotterdam in beeld komt met een iconisch gebouw als de Euromast op de achtergrond. Het evenement heeft sinds 2013 tot tevredenheid van zowel bezoekers als andere
betrokkenen in Het Park plaatsgevonden. Zo bleek uit publieksonderzoek bij de editie 2014 dat 78% Het Park een aantrekkelijke locatie vond, 73% de sfeer prettig vond en gaf 64% aan dat het festival goed bereikbaar is.

Vraag 2:
Is het voornoemde locatieprofiel betrokken in deze keuze? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe valt het geschetste profiel te rijmen met Het Park als beoogde locatie voor grootschalige evenementen?

Antwoord:
Ja. Het locatieprofiel is betrokken bij de keuze voor het Bevrijdingsfestival tn Het Park. In het locatieprofiel is opgenomen "Incidenteel vindt er een "zwaarder" evenement in Het Park plaats. Voor deze evenementen die vaak meer publiek trekken en geluid genereren en/of zwaardere podia en aggregaten nodig hebben worden specifieke velden aangewezen welke ook geschikt zijn I worden gemaakt voor dit gebruik."

Vraag 3:
Is het college bereid een overzicht te geven van alle - relatief - grootschalige evenementen die de afgelopen vijfjaar in Het Park zijn georganiseerd, dus waaraan een evenementenvergunning B of C is verleend? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Hieronder het overzicht van de evenementen met een B/C vergunning die de afgelopen vijf jaar in Het Park hebben plaatsgevonden:
In mei 2010, 2011 en 2012 het Dunya Festival;
In augustus 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 De Dag van de Romantische Muziek;
In mei 2013 en 2014 het Bevrijdingsfestival;
in september 2014 Rotterdamse Kost;

Vraag 4:
Het Park is een rijksmonument en dient derhalve met respect behandeld te worden. Het herbergt bijzondere standbeelden, waaronder een monumentaal standbeeld van Hendrik Tollens. In de karakteristieke landschapsstijl die speciaal voor Het Park ontworpen is, door Jan David Zocher en zijn zoon, zijn veel kwetsbare en oude bomen opgenomen. Hoe denkt het college de status van rijksmonument Het Park te waarborgen en te behouden voor toekomstige generaties, gegeven haar keuze om in het park grootschalige evenementen te organiseren?

Antwoord:
In het beheerplan van Het Park, waarin het herstel van het monumentale park is beschreven, zijn de (voor deze monumentale status) belangrijke bomen in beeld. Daarnaast wordt er in dit plan beschreven hoe er met het park omgegaan moet worden. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de voor evenementen aangelegde "all weather" velden die geschikt zijn voor tijdelijk huisvesten van vele bezoekers. Het evenement wordt gericht op deze geschiktheid in het park geplaatst. Hierdoor worden de meeste bomen en boomgroepen ontzien.

Vraag 5:
Wat doet het college op dit moment om oude en kwetsbare bomen in Het Park te beschermen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6:
Hoe denkt het college deze bomen tijdens grootschalige evenementen te kunnen beschermen?

Antwoord:
Om de bomen te beschermen is in de verleende evenementenvergunning een aantal voorwaarden opgenomen, onder andere over het plaatsen van objecten, de plaatsing van aggregaten, het rijden en parkeren in het groen en onder de kroon projecties of boven de boom wortel zone . Schade moet door de organisatie altijd direct gemeld worden en na afronding van de opruimwerkzaamheden moet het terrein weer overgedragen worden aan de beheerder. Voor, tijdens en na het evenement wordt er op deze voorwaarden gehandhaafd.

Vraag 7:
Wordt de schade aan het groen als gevolg van het festival gecompenseerd door de festivalorganisatie, mocht dit ter sprake komen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Kosten voor het herstellen van schade aan de groenvoorziening als gevolg van het evenement, worden bij de organisator in rekening gebracht. Door een voor- en een naschouw van stadsbeheer is de eventuele schade vast te stellen.

Vraag 8:
Het Park geeft ook een thuis aan vele vogels. Het bevrijdingsfestival wordt tijdens het broedseizoen georganiseerd, waarin alle broedende vogels wettelijk beschermd zijn en de festivalorganisator verplicht zich te houden aan hetgeen is bepaald in de Flora- en faunawet. In het kort komt het erop neer dat vogels niet verstoord mogen worden tijdens het broedseizoen. Desalniettemin werken de lage bastonen van versterkte muziek zeer verstorend. En je moet er niet aan denken dat duizenden bezoekers hun lege blikjes bier en patatzakken dumpen in de struiken en bosschages waar vogels hun nesten hebben gebouwd. Dan hebben we het hier nog geeneens over de mogelijkheid dat (mannelijke) bezoekers en masse hier hun blaas legen...

Acht het college het wenselijk dat er grootschalige evenementen worden georganiseerd in parken tijdens het broedseizoen?

Antwoord:
In het Masterplan voor Het Park, opgesteld door de gemeente in 2011, is bij de situering van de evenementenvelden zoveel mogelijk rekening gehouden met mogelijke verstoringen in het kader van de Flora- en Faunawet. Dit Masterplan is ook besproken met milieuorganisaties. De Flora- en Faunawet is geen beoordelingscriterium voor het afgeven van een evenementenvergunning. Overigens is op voorhand niette bepalen of er verstoring zal plaatsvinden cq overtreding van de Flora- en Faunawet. De NVWA is het bevoegde gezag voor de controlerende en handhavende taak. Tot op heden is ons geen overtreding bekend.

Vraag 9:
Hoe denkt het college de wettelijke bescherming van vogels te waarborgen tijdens grootschalige evenementen in Het Park?

Antwoord:
Gedurende het evenement is de organisatie verantwoordelijk voor de zorgplicht in het kader van de Flora- en Faunawet. Dus broedgevalíen van vogels mogen niet/nooit verstoord worden. Ontheffing is onmogelijk, uitgezonderd bij calamiteiten/veiligheidsrisico. De NVWA is het bevoegde gezag voor de controlerende en handhavende taak.

Vraag 10:
Heeft het college overleg gehad met stadsecologen alvorens te kiezen voor Het Park als locatie van het bevrijdingsfestival?

Antwoord:
De stadsecologen in dienst van de gemeente Rotterdam zijn in 2009 betrokken geweest bij de vraag inzake het organiseren van evenementen in Het Park en de totstandkoming van het Masterplan. In het recente verleden is er geen overleg geweest ovef het Park als locatie voor het bevrijdingsfestival.

Interessant voor jou

Aanleg Maasvlakte Plaza: vervolgvragen

Lees verder

Beheer zonder geweer op begraafplaats Crooswijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer