Beheer zonder geweer op begraaf­plaats Crooswijk


Indiendatum: apr. 2015

Op de website van dagblad Metro (1) viel gisteren te lezen dat bezoekers van begraafplaats Crooswijk de aanwezigheid van konijnen als overlastgevend ervaren. De konijnen zouden onder andere verzakkingen van graven veroorzaken en aan de bloemen knagen die bezoekers van de begraafplaats achterlaten op de laatste rustplek van overledenen. Dit leidt tot verdriet onder nabestaanden.

1. Heeft de gemeente Rotterdam klachten ontvangen over de aanwezigheid van konijnen op begraafplaats Crooswijk? Indien ja, ervaart de gemeente de konijnen als structureel overlastgevend?

2. Klopt het volgens het college dat nieuwe graven in principe altijd gestut worden, waardoor alleen oude graven nog worden ondergraven door konijnen? Indien nee, wordt dit binnen afzienbare termijn de standaard op begraafplaatsen in Rotterdam?
In het artikel op de website van Metro werd als beheersmaatregel geopperd om konijnen ter plaatse af te schieten, aangezien dit “het meest effectief“ zou zijn. Onder ons gezegd en gezwegen is dit een uiterst curieuze vorm van rentmeesterschap, nietwaar?

3. Over welke beheersmaatregelen beschikt de gemeente Rotterdam om konijnenoverlast te voorkomen?

4. Beschikt begraafplaats Crooswijk over een ontheffing om konijnen af te schieten? Indien ja, op welke gronden is zij verkregen?
De Partij voor de Dieren neemt de gevoelens van bezoekers van begraafplaats Crooswijk uiterst serieus. Juist op dit punt valt er daarom veel af te dingen op de stelling dat het afschieten van konijnen het meest effectief zou zijn. Want dit klopt niet; beheer zonder geweer is stukken effectiever. Afschieten is een kortertermijnoplossing. Daarnaast is het ook relatief duur vergeleken met preventieve maatregelen.
Overlast moet je altijd bij de bron aanpakken. In het geval van konijnenoverlast moeten maatregelen in de eerste plaats zijn toegespitst op de vraag waarom deze pluizenbollen in groten getale ergens voorkomen. Het antwoord laat zich raden: konijnen zijn, net als mensen, fijnproevers. Ze komen af op al het lekkers dat groeit en bloeit en binnen hun bereik valt, zo ook op begraafplaats Crooswijk. Maar konijnen, net als mensen, vinden niet alles lekker. Er zijn vele planten en bloemen die ze niet lusten.

5. Erkent het college dat overlast altijd bij de bron moet worden aangepakt? Indien nee, waarom niet?

6. Ziet het college heil in het aanplanten van planten en bloemen op begraafplaats Crooswijk die konijnen niet lekker vinden? En in het afrasteren van de ‘eetbare’ flora? Indien nee, waarom niet?

7. Ziet het college het als haar taak om bezoekers van begraafplaats Crooswijk te informeren over de bloemen die al dan niet door konijnen worden gegeten, bijvoorbeeld door het plaatsen van borden waar de nodige uitleg wordt gegeven? Indien nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om met bloemisten in de buurt van begraafplaats Crooswijk in overleg te treden over konijnenoverlast, met als doel het assortiment bloemen zo goed mogelijk af te stemmen op het doel van overlastbeperking?
Het afschieten van konijnen is barbaars. De Partij voor de Dieren vindt het een naargeestig idee dat er straks mogelijk jagers op nota bene een begraafplaats lopen; op zo’n gewijdde plaats is geen plek voor bloedvergieten. Overigens ergert zich lang niet iedereen aan de konijnen; er zijn genoeg bezoekers die de konijnen een vrolijk aangezicht vinden. Konijnen afschieten is niet alleen barbaars, maar ook nutteloos. Wellicht is het een leuke populistische maatregel voor sommigen, mede gevoed door onkunde, maar wij weten beter. De grootte van een konijnenpopulatie is namelijk een afspiegeling van de beschikbare hoeveelheid voedsel.

9. Is het college het met ons eens dat het doden van konijnen ernstig dierenleed veroorzaakt, ook aangezien de jongen niet voor zichzelf kunnen zorgen als de moeder wordt gedood?

10. Denkt het college dat er draagvlak is onder bezoekers van begraafplaats Crooswijk om konijnen af te schieten? Indien ja, hoe denkt het college dit te weten?

11. Is het college het met ons eens dat een konijnenpopulatie zich altijd aanpast aan de beschikbare hoeveelheid voedsel? Indien nee, waarom niet?


Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/04/cda-schiet-konijnen-op-begraafplaats-af

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Op 14 april 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over beheer zonder geweer op begraafplaats Crooswijk.

Inleidend wordt gesteld:
Op de website van dagblad Metro viel gisteren te lezen dat bezoekers van begraafplaats Crooswijk de aanwezigheid van konijnen als overlastgevend ervaren. De konijnen zouden onder andere verzakkingen van graven veroorzaken en aan de bloemen knagen die bezoekers van de begraafplaats achterlaten op de laatste rustplek van overledenen. Dit leidt tot verdriet onder nabestaanden.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft de gemeente Rotterdam klachten ontvangen over de aanwezigheid van konijnen op begraafplaats Crooswijk? Indien ja, ervaart de gemeente de konijnen als structureel overlastgevend?

Antwoord:
Ja, de gemeente ontvangt regelmatig klachten over de aanwezigheid van konijnen. De overlast is structureel.

Vraag 2:
Klopt het volgens het college dat nieuwe graven in principe altijd gestut worden, waardoor alleen oude graven nog worden ondergraven door konijnen? Indien nee, wordt dit binnen afzienbare termijn de standaard op begraafplaatsen in Rotterdam?

Antwoord:
Nee, graven worden niet gestut en dit wordt ook geen standaard op begraafplaatsen.

Voorts wordt gesteld:
In het artikel op de website van Metro werd als beheersmaatregel geopperd om konijnen ter plaatse af te schieten, aangezien dit "het meest effectief' zou zijn. Onder ons gezegd en gezwegen is dit een uiterst curieuze vorm van rentmeesterschap, nietwaar?

Vraag 3:
Over welke beheersmaatregelen beschikt de gemeente Rotterdam om konijnenoverlast te voorkomen?

Antwoord:
De overlast is moeilijk te voorkomen, aangezien deze begraafplaats voor konijnen een uitstekende omgeving is zonder natuurlijke vijanden. De maatregelen waarover we kunnen beschikken zijn fretteren (het vangen van konijnen met behulp van fretten), het ophangen van roofvogelkasten en voorlichten van bezoekers over de keuze van de bloemen.

Vraag 4:
Beschikt begraafplaats Crooswijk over een ontheffing om konijnen af te schieten? Indien ja, op welke gronden is zij verkregen?

Antwoord:
Ja, deze ontheffing is door de provincie afgegeven omdat wij aantoonbaar andere maatregelen hebben toegepast, zonder afdoende resultaat.

Voorts wordt gesteld:
De Partij voor de Dieren neemt de gevoelens van bezoekers van begraafplaats Crooswijk uiterst serieus. Juist op dit punt valt er daarom veel af te dingen op de stelling dat het afschieten van konijnen het meest effectief zou zijn. Want dit klopt niet; beheer zonder geweer is stukken effectiever. Afschieten is een kortertermijnoplossing. Daarnaast is het ook relatief duur vergeleken met preventieve maatregelen.
Overlast moet je altijd bij de bron aanpakken. In het geval van konijnenoverlast moeten maatregelen in de eerste plaats zijn toegespitst op de vraag waarom deze pluizenbollen in groten getale ergens voorkomen. Het antwoord laat zich raden: konijnen zijn, net als mensen, fijnproevers. Ze komen af op al het lekkers dat groeit en bloeit en binnen hun bereik valt, zo ook op begraafplaats Crooswijk. Maar konijnen, net als mensen, vinden niet alles lekker. Er zijn vele planten en bloemen die ze niet lusten.

Vraag 5:
Erkent het college dat overlast altijd bij de bron moet worden aangepakt? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het klopt dat konijnen een voorkeur hebben voor bepaalde plantensoorten. Maar dat betekent helaas niet dat ze andere soorten met rust [aten. Wanneer de populatie groeit, worden ook de minder favoriete bloemen en de vaste beplanting opgegeten. Naast het voedselaanbod is ook het leefgebied, de predatie en de rust van invloed op de grootte van de konijnenpopulatie. Deze begraafplaats is op alle vlakken een ideaal leefgebied voor konijnen.

Vraag 6:
Ziet het college heil in het aanplanten van planten en bloemen op begraafplaats Crooswijk die konijnen niet lekker vinden? En in het afrasteren van de 'eetbare' flora? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
We gaan onderzoeken of we bij onderhoud en vervanging van de vaste beplanting kunnen kiezen voor andere soorten. De begraafplaats heeft een monumentale status en de huidige vaste beplanting heeft daar een groot aandeel in. Het is onmogelijk om op korte termijn alle beplanting te vervangen of af te rasteren. Dat zou ook het aanzien vande begraafplaats zeer schaden. Daarnaast betwijfelen wij of daarmee het probleem
opgelost kan worden (zie ook vraag 5). De huidige vaste beplanting heeft in veel gevallen ook niet de voorkeur van konijnen, maar wanneer er tekort aan voedsel optreedt zullen ze deze beplanting toch aanvreten.

Vraag 7:
Ziet het college het als haar taak om bezoekers van begraafplaats Crooswijk te informeren over de bloemen die al dan niet door konijnen worden gegeten, bijvoorbeeld door het plaatsen van borden waar de nodige uitleg wordt gegeven? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja en dit gebeurt al. Ook wordt er momenteel geadviseerd om bloemen in het cellofaan te laten zitten.

Vraag 8:
Is het college bereid om met bloemisten in de buurt van begraafplaats Crooswijk in overleg te treden van overlastbeperking?

Antwoord:
Nee, wij verwachten niet dat dit bijdraagt aan het verminderen van de overlast.

Voorts wordt gesteld:
Het afschieten van konijnen is barbaars. De Partij voor de Dieren vindt het een naargeestig idee dat er straks jagers nota bene op een begraafplaats lopen. Op zo'n gewijde plaats is geen plek voorbloedvergieten. Overigens ergert zich lang niet iedereen aan de konijnen; er zijn genoeg bezoekers die de konijnen een vrolijk aangezicht vinden. Konijnen afschieten is niet alleen barbaars, maar ook nutteloos. Wellicht is het een leuke populistische maatregel voor sommigen, mede gevoed door onkunde, maar wij weten beter. De grootte van een konijnenpopulatie is namelijk een afspiegeling van de beschikbare hoeveelheid voedsel.

Vraag 9:
Is het college het met ons eens dat het doden van konijnen ernstig dierenleed veroorzaakt, ook aangezien de jongen niet voor zichzelf kunnen zorgen als de moeder wordt gedood?

Antwoord:
Ja, het doden van konijnen veroorzaakt dierenleed. De omvang van een te grote populatie waar voedseltekort en ziektes eerder optreden, veroorzaakt naar ons idee overigens ook dierenleed. Het doden en/of vangen gebeurt overigens niet als de konijnen jongen hebben, vandaar
dat Stadsbeheer tijdens het voorjaar en de zomer niet fretteert. Fretteren en het mogelijk schieten bij Myxomatose wordt door onze eigen boswachters gedaan, die daar op een verantwoorde en deskundige manier mee omgaan.

Vraag 10:
Denkt het college dat er draagvlak is onder bezoekers van begraafplaats Crooswijk om konijnen af te schieten? Indien ja, hoe denkt het college dit te weten?

Antwoord:
Wij zijn ons er van bewust dat het bejagen van konijnen op een begraafplaats met fretten of door middel van afschot uitermate gevoelig ligt. Mede daardoor willen we alleen tot afschot overgaan wanneer konijnen lijden aan Myxomatose, een dodelijke ziekte die ernstig lijden veroorzaakt. Er is draagvlak om te schieten onder ten minste een deel van de bezoekers. Dit blijkt uit de reacties die de beheerders van de begraafplaats regelmatig ontvangen. Veel bezoekers van de begraafplaats ervaren hevige emoties wanneer zij geconfronteerd worden met schade aan het graf van hun dierbare. Het dilemma ligt in het feit dat het bejagen van konijnen op een begraafplaats weer bij andere bezoekers en nabestaanden gevoelig ligt. Mede daardoor willen we alleen tot afschot overgaan wanneer konijnen lijden aan Myxomatose, een dodelijke ziekte die ernstig dierenleed veroorzaakt.

Vraag 11:
Is het college het met ons eens dat een konijnenpopulatie zich altijd aanpast aan de beschikbare hoeveelheid voedsel? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Uiteindelijk past de populatie zich aan en zal er een maximum bereikt worden, maar door het natuurlijke karakter van de begraafplaats is er nu eenmaal veel voedsel aanwezig en daardoor veel konijnen. Een grote populatie is vatbaarder voor de dodelijke konijnen?i?kte myxomatose, waardoor de populatie weer zal krimpen en vervolgens weer zal herstellen. Dit is een cyclische beweging.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer