Aanleg Maas­vlakte Plaza: vervolg­vragen


Indiendatum: mrt. 2015

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen over de herbestemming van de Vogelvallei op Maasvlakte 1 in goede orde ontvangen (zie griffienummer 15bb419). Wij hebben de beantwoording aandachtig bestudeerd en zien aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

De beantwoording van het college heeft duidelijk gemaakt dat de Vogelvallei niet wordt herbestemd. Uiteraard zijn we erg blij dat dit gebied niet alleen behouden blijft, maar tevens ecologisch waardevoller wordt. Echter, het behoud van de Vogelvallei laat onverlet dat de beantwoording van meerdere vragen met deze strekking ('Er vindt geen herbestemming van de Vogelvallei plaats') op punten tekort schiet. De ratio onderliggend aan vragen omtrent herbestemming is ons inziens verkeerd geduid. Het is hier belangrijk om te weten dat het beoogde gebied voor het realiseren van Maasvlakte Plaza óók een ecologische waarde vertegenwoordigt. Dit gebied, wat in sommige bronnen doorgaat als de 'Badkuip', is in de loop der jaren tot een belangrijk rustgebied voor diverse vogelsoorten verworden. Sterker nog, honderden lepelaars verkiezen de Badkuip boven de Vogelvallei omdat eerstgenoemde erg visrijk is. Het verschil tussen de Vogelvallei en Badkuip is in ieder geval niet te zien, zoals de foto's in de bijlage ook tonen.

Met deze wetenschap herformuleren wij enkele eerder gestelde vragen, in de hoop dat deze nu wel adequaat worden beantwoord, en voelen wij ons ook genoopt tot het stellen van nieuwe vragen.

1. Acht het college het gebied tussen de Vogelvallei en de Slufterdijk de enige juiste locatie om een nieuwe parkeervoorziening te realiseren? Indien ja, waarom? Indien nee, is het college bereid om met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) in gesprek te gaan over een alternatieve locatie?

2. Is het college van mening dat ecologische structuren zoveel mogelijk in stand moeten worden gehouden? Indien ja, hoe valt dit te rijmen met de herbestemming van de Badkuip?

3. Welke ecologische consequenties voorziet het college in geval van herbestemming? Specifieker, heeft de voorgenomen herbestemming van de Badkuip consequenties voor de soortenrijkdom in de Vogelvallei?

In de beantwoording wordt gesteld dat Maasvlakte Plaza past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het HbR. Een motivering van dit antwoord ontbreekt. Het creëren van parkeervoorzieningen in het havengebied wordt overigens nergens gemeld in de documentatie van het HbR omtrent duurzaamheid. Logisch natuurlijk, want het faciliteren van verkeer staat haaks op een progressief milieubeleid.

4. Kan het college aangeven waarom het aanleggen van Maasvlakte Plaza past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het HbR?

De vraag over het compenseren van natuur wordt wat ons betreft niet ten volle beantwoord. De casus Maasvlakte Plaza onderligt de vraagstelling, maar wij hoopten op een antwoord van meer algemene strekking. Bovendien is door ons inleidend gesteld dat er wel degelijk natuur verloren gaat als er wordt herbestemd. Daarom nogmaals de vraag:

5. Is het college van mening dat verlies van natuur te allen tijde moet worden gecompenseerd? Indien nee, waarom niet?

In de beantwoording wordt gesteld dat een grootschalige parkeervoorziening op Maasvlakte 1 momenteel ontbreekt. Dit antwoord bevreemdt ons ten zeerste, aangezien het HbR aangeeft dat er al een 'Truckparking Maasvlakte Plaza' bestaat, ingeklemd tussen de Malakkastraat en de Maasvlakteweg (1). Sterker nog, in aanvullende informatie wordt gesteld dat deze parkeervoorziening medio 2014 is uitgebreid tot vijfhonderd plaatsen. Leden van de fractie hebben ter plaatse waargenomen dat er ruim wordt voorzien in de behoefte tot parkeren. Van een direct betrokkene hebben wij vernomen dat de bewuste parkeervoorziening nooit vol staat. De foto's in de bijlage – genomen op een doordeweekse dag– tonen een vrijwel lege parkeerplaats. Op de huidige parkeervoorziening huist ook een restaurant. Daarnaast zijn er uitgebreide sanitaire faciliteiten aanwezig, zoals douches.

6. Klopt de informatie van het HbR zoals hierboven vermeld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat klopt er van de bewering dat de dichtstbijzijnde truckparking zich in de Botlek bevindt (zie de beantwoording van vraag 5 van de eerder gestelde schriftelijke vragen)?

7. Is het college nog steeds van mening dat een grootschalige parkeervoorziening op Maasvlakte 1 momenteel ontbreekt? Indien ja, waarom?

8. Kan het college aangeven wat de huidige bezettingsgraad van de door ons waargenomen parkeervoorziening is in de piekuren? Indien nee, waarom niet?

9. Heeft het college overwogen om belendende braakliggende percelen van de huidige parkeervoorziening te benutten, zoals bijvoorbeeld naast de loods van de firma Nippon Express (zie foto), indien capaciteitsuitbreiding per se gewenst is? Indien nee, waarom niet?

10. Zijn de faciliteiten op de huidige parkeervoorziening nu niet precies wat het HbR voor ogen heeft met de aanleg van Maasvlakte Plaza? Indien nee, aan welke andere faciliteiten denkt het HbR?

(1) http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/haven-rotterdam/bereikbare-haven/Pages/truckports.aspx

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Op 18 maart 2015 stelde J.D. van der Lee {Partij voor de Dieren) ons schriftelijke vragen over aanleg Maasvlakte Plaza: vervolgvragen

Inleidend wordt gesteld:

Geacht college.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft de beantwoording van de schriftelijke vragen over de herbestemming van de Vogelvallei op Maasvlakte 1 in goede orde ontvangen (zie griffienummer 15bb419). Wij hebben de beantwoording aandachtig bestudeerd en zien aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

De beantwoording van het college heeft duidelijk gemaakt dat de Vogelvallei niet wordt herbestemd. Uiteraard zijn we erg blij dat dit gebied niet alleen behouden blijft, maar tevens ecologisch waardevoller wordt. Echter, het behoud van de Vogelvallei laat onverlet dat de beantwoording van meerdere vragen met deze strekking ('Er vindt geen ' herbestemming van de Vogelvallei plaats') op punten tekort schiet. De ratio onderliggend aan vragen omtrent herbestemming is ons inziens verkeerd geduid. Het is hier belangrijk om te weten dat het beoogde gebied voor het realiseren van Maasvlakte Plaza óók een ecologische waarde vertegenwoordigt. Dit gebied, wat in sommige bronnen doorgaat als de 'Badkuip', is in de loop der jaren tot een belangrijk rustgebied voor diverse vogelsoorten venworden. Sterker nog, honderden lepelaars verkiezen de Badkuip boven de Vogelvallei omdat eerstgenoemde erg visrijk is. Het verschil tussen de Vogelvallei en Badkuip is in ieder geval niet te zien, zoals de foto's in de bijlage ook tonen.

Met deze wetenschap herformuleren wij enkele eerder gestelde vragen, in de hoop dat deze nu wel adequaat worden beantwoord, en voelen wij ons ook genoopt tot het stellen van nieuwe vragen.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Acht het college het gebied tussen de Vogelvallei en de Slufterdijk de enige juiste locatie om een nieuwe parkeervoorziening te realiseren? Indien ja, waarom? Indien nee, is het college bereid om met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) in gesprek te gaan over een alternatieve locatie?

Antwoord:
In het voortraject heeft het Havenbedrijf Rotterdam alternatieve locaties onderzocht, waarbij gelet is op beschikbare ruimte, locatie ten opzichte van de terminals en de verkeerscapaciteit,van het omliggende wegennet. De gekozen locatie heeft als voordeel dat deze het meest centraal gelegen is in het verzorgingsgebied. Met de kortste reistijd tot alle terminals en direct aan de hoofdas: de NI 5. Hierdoor wordt het aantal extra kilometers voor een bezoek aan Maasvlakte Plaza beperkt.

Vraag 2:
Is het college van mening dat ecologische structuren zoveel mogelijk in stand moeten worden gehouden? Indien ja, hoe valt dit te rijmen met de herbestemming van de Badkuip?

Antwoord:
Op de Natuurkaart Rotterdam (2014) is aangegeven welke ecologische structuren, inclusief het havengebied, van groot belang zijn voor de gemeente Rotterdam. Daarnaast is er ook op veel plaatsen buiten deze structuren sprake van natuunwaarden. Op de Maasvlaktes is er veel tijdelijke natuur, op terreinen die planologisch bestemd zijn voor havenactiviteiten en daarmee samenhangende functies. Ook de zogenaamde 'Badkuip' is gelegen in een gebied dat altijd bedoeld is voor havengerelateerde functies. Op een klein deel van de kleirijpingsvelden na zal de haven voorrang krijgen op de natuur (zie ook beantwoording vraag 5).

Vraag 3:
Welke ecologische consequenties voorziet het college in geval van herbestemming? Specifieker, heeft de voorgenomen herbestemming van de Badkuip consequenties voor de soortenrijkdom in de Vogelvallei?

Antwoord:
Door het Havenbedrijf Rotterdam is een Passende beoordeling opgesteld. Hieruit blijkt dat geen negatieve consequenties voor de soortenrijkdom te venwachten zijn. Om negatieve ecologische consequenties van de ontwikkeling van de voormalige kleirijpingsvelden (door de PvdD de 'Badkuip' genoemd) te voorkomen wordt de bestaande, tijdelijke Vogelvallei (die vanuit ecologisch oogpunt inderdaad niet optimaal functioneert) herontwikkeld, waarbij de 'bezinkbakken' oostelijk van de Vogelvallei ook bij het natuurgebied worden betrokken. De herontwikkeling van het gebied is gericht op het creëren van diverse eilanden met veel variatie in onder andere oeverlengte, hoogte, vegetatie, etc. Door deze kwalitatieve impuls is de venwachting dat veel verschillende soorten, waaronder alle soorten die momenteel in de voormalige kleirijpingsvelden te vinden zijn, voldoende leefruimte hebben in het toekomstige gebied. Tevens worden maatregelen getroffen om verstoring door de parking te minimaliseren, onder andere door een grondwal aan te leggen tussen beide gebieden. In het vorige bestemmingsplan Maasvlakte 1 had de Vogelvallei (inclusief de 'bezinkbakken') een industriële functie. In het nieuwe bestemmingsplan heeft het gebied een groenbestemming. Hiermee krijgt het gebied een permanente natuurbestemming.

Inleidend op vraag 4 wordt gesteld:

In de beantwoording wordt gesteld dat Maasvlakte Plaza past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het HbR. Een motivering van dit antwoord ontbreekt.
Het creëren van parkeervoorzieningen in het havengebied wordt overigens nergens gemeld in de documentatie van het HbR omtrent duurzaamheid.
Logisch natuurlijk, want het faciliteren van verkeer staat haaks op een progressief milieubeleid.

Vraag 4:
Kan het college aangeven waarom het aanleggen van Maasvlakte Plaza past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het HbR?

Antwoord:
De haven van Rotterdam is het grootste logistieke knooppunt en industriële cluster van Europa. De haven is altijd in ontwikkeling en biedt ruimte aan uitbreiding van bestaande bedrijven, de vestiging van nieuwe bedrijven en ontwikkeling van optimale voorzieningen en infrastructuur. Maasvlakte Plaza past binnen deze ambitie. Met Maasvlakte Plaza wordt ook ingezet op de verbetering van de logistieke keten en daarmee op het zo laag mogelijk houden van de milieubelasting.

Inleidend op vraag 5 wordt gesteld:
De vraag over het compenseren van natuur wordt wat ons betreft niet ten volle beantwoord. De casus Maasvlakte Plaza onderligt de vraagstelling, maar wij hoopten op een antwoord van meer algemene strekking. Bovendien is door ons inleidend gesteld dat er wel degelijk natuur verloren gaat ats er wordt herbestemd. Daarom nogmaals de vraag:

Vraag 5:
Is het college van mening dat verlies van natuur te allen tijde moet worden gecompenseerd? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, niet in alle gevallen hoeft de vermindering van de oppervlakte natuur gecompenseerd te worden. Wanneer er sprake is van aantasting of verstoring van natuur met een formele status als EHS, en Natura 2000, zal vervangende natuur moeten worden gerealiseerd. In dit soort gevallen zal de gemeente Rotterdam de provinciale en nationale regelgeving volgen. Waar het om tijdelijke natuur gaat is geen formele compensatieplicht en zal de gemeente Rotterdam geen algemene eigen regels invoeren die dit alsnog verplichten. Dat laat onverlet dat in sommige specifieke gevallen, zoals nu speelt rond de Vogelvallei en de 'Badkuip', ervoor gekozen kan worden om bepaalde compenserende maatregelen uit te voeren of tijdelijke natuur om te zetten in een permanente natuurbestemming.

Inleidend op de vragen 6 t/m 10 wordt gesteld:
In de beantwoording wordt gesteld dat een grootschalige parkeervoorziening op Maasvlakte 1 momenteel ontbreekt. Dit antwoord bevreemdt ons ten zeerste, aangezien het HbR aangeeft dat er al een 'Trucparking Maasvlakte Plaza' bestaat, ingeklemd tussen de Malakkastraat en de Maasvlakteweg Sterker nog, in aanvullende informatie wordt gesteld dat deze parkeervoorziening medio 2014 is uitgebreid tot vijfhonderd plaatsen. Leden van de fractie hebben ter plaatse waargenomen dat er ruim wordt voorzien in de behoefte tot parkeren. Van een direct betrokkene hebben wij vernomen dat de bewuste parkeervoorziening nooit vol staat. De foto's in de bijlage - genomen op een doordeweekse dag - tonen een vrijwel lege parkeerplaats.

Op de huidige parkeervoorziening huist ook een restaurant. Daarnaast zijn er uitgebreide sanitaire faciliteiten aanwezig, zoals douches.

Vraag 6:
Klopt de informatie van het HbR zoals hierboven vermeld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat klopt er van de bewering dat de dichtstbijzijnde truckparking zich in de Botlek bevindt (zie de beantwoording van vraag 5 van de eerder gestelde schriftelijke vragen)?

Antwoord:
Momenteel is er een parkeervoorziening aanwezig aan de Malakkastraat. Dit betreft een tijdelijke situatie, omdat het terrein in 2017 een andere bestemming krijgt. Ook de locatie van het aanwezige restaurant is om die reden in een tijdelijke unit ondergebracht. De aanname dat er op deze plek uitgebreid gaat worden met nog eens 500 plaatsen is niet correct, mogelijk dat hier gedoeld wordt op de ontwikkeling van Maasvlakte Plaza (hier gaat het overigens om 359 parkeerplaatsen). Havenbedrijf Rotterdam voorziet met de ontwikkeling van Maasvlakte Plaza alle openbare voorzieningen in het gebied te bundelen.

Vraag 7:
Is het college nog steeds van mening dat een grootschalige parkeervoorziening op Maasvlakte 1 momenteel ontbreekt? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 6.

Vraag 8:
Kan het college aangeven wat de huidige bezettingsgraad van de door ons waargenomen parkeervoorziening Is in de piekuren? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De bestaande parkeervoorziening, welke openbaar en kosteloos toegankelijk is, wordt met name in de nachturen gebruikt, net als alle andere parkeervoorzieningen in de haven. Op deze locatie wordt de bezettingsgraad niet gemeten. De bezettingsgraad van truckparkings De Punt, Waalhaven en Distripark Botlek waren samen in februari 2015 85,2% (over de betaalde tijd).

Vraag 9:
Heeft het college overwogen om belendende braakliggende percelen van de huidige parkeervoorziening te benutten, zoals bijvoorbeeld naast de loods van de firma Nippon Express (zie foto), indien capaciteitsuitbreiding per se gewenst is? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het Havenbedrijf heeft een afweging gemaakt tussen de verschillende mogelijke ontwikkelingen voor genoemde locaties en heeft, zoals ook onder vraag 1 is aangegeven, een locatiestudie uitgevoerd. Uitbreiding op de bestaande locatie is niet haalbaar gebleken, dit wordt ontwikkeld voor andere doeleinden. Het commerciële beleid rond de ontwikkeling van de haven is de primaire verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf.

Vraag 10:
Zijn de faciliteiten op de huidige parkeervoorziening nu niet precies wat het HbR voor ogen heeft met de aanleg van Maasvlakte Plaza? Indien nee, aan welke andere faciliteiten denkt het HbR?

Antwoord:
Zoals aangegeven vervangt Maasvlakte Plaza de bestaande, tijdelijke voorziening aan de Malakkastraat. Maasvlakte Plaza wordt een bewaakte truckparking met 359 parkeerplaatsen. Ook komen er voorzieningen voor trailers, ECO-combi's (extra lange vrachtwagens), koelcontainers en bijzonder transporten. Naast de truckparking komt een centraal gelegen gebouw met de voor dit park gewenste functies: horeca, uitgebreid sanitair en in de toekomst 'Virtual Gate' functies (inspecties, douane- en administratieve handelingen op 1 plek). Ook zijn gesprekken gaande over de aanleg van een brandstofverkooppunt en een aantal servicebedrijven voor het wegvervoer.

Interessant voor jou

Flora en fauna in plangebied Noordelijk Niertje

Lees verder

Bevrijdingsfestival in rijksmonument Het Park

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer