Herbe­stemming Vogel­vallei op Maas­vlakte 1


2 december 2014

Als je aan de Maasvlakte denkt, wat zie je dan voor je? Waarschijnlijk olieraffinaderijen, schoorstenen, eindeloze rijen containers en veel vrachtwagens en schepen. Toch is er wel degelijk natuur op de Maasvlakte, zoals bijvoorbeeld de Vogelvallei. Dit gebiedje is midden jaren negentig aangelegd op de Eerste Maasvlakte om het verlies aan natuur elders te compenseren. De Vogelvallei is erg succesvol gebleken want je treft er diverse soorten vogels aan, zoals bijvoorbeeld kluten, visdiefjes, lepelaars, kleine mantelmeeuwen en pijlstaarten. Maar er zijn ook andere dieren te vinden, zoals de rugstreeppad – een amfibiesoort die bescherming geniet binnen de nationale milieuwetgeving. De Vogelvallei is kort beschouwd een mooi stukje groen in een grijze en industriële omgeving, met een belangrijke functie voor fauna.

Helaas heeft het Havenbedrijf het plan opgevat om de Vogelvallei grotendeels op te offeren voor een nieuw parkeerterrein. Onder de naam 'Maasvlakte Plaza' is er een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland om dit plan te realiseren, en inmiddels is de vergunning verkregen. De Partij voor de Dieren is bezorgd dat de ecologische waarde van de Vogelvallei in het gedrang komt. De alsmaar toenemende industriële activiteiten op de Maasvlakte verdrijven de dieren die daar wonen en daarnaast leiden zij alleen maar tot extra uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom vandaag aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de herbestemming van de Vogelvallei tot Maasvlakte Plaza. Hoewel het plan tot aanleg van het parkeerterrein uit de koker van het Havenbedrijf Rotterdam komt, heeft de gemeente Rotterdam wel degelijk zeggenschap. Immers, zij is grootaandeelhouder van de haven en bovendien vindt deze gebiedsontwikkeling plaats op Rotterdams grondgebied. Wij willen van het college onder andere weten wat zij van het plan vindt, of zij er de noodzaak inziet, hoe zij de natuur op de Maasvlakte wil beschermen en hoe er wordt omgesprongen met de dieren die er leven. Wat ons betreft is de herbestemming van de Vogelvallei geen toonbeeld van duurzaamheid en moeten we nog meer parkeergelegenheid niet willen.

Gerelateerd nieuws

Vragen over gebiedsontwikkeling

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het college van burgemeester en wethouders kritische vragen gesteld over gebiedso...

Lees verder

Opinie: Circussen met wilde dieren: dierenleed!

Binnenkort staat het Kerstcircus weer op het programma in Ahoy. Helaas zullen hier ook dit jaar weer wilde dieren te aanschou...

Lees verder