Potverteer salaris wethouders


9 juli 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7/9 juli 2015, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief,

constaterende dat

  • Het college het juist heeft gevonden zonder enige onderbouwing of rechtvaardiging alle bestemmingsreserves, waar in het verleden zo hard voor is geknokt, met 5% te doen verminderen;
  • Dit één woord kent: potverteren;

overwegende dat

  • Wij nog wel een ander potje kennen dat we kunnen verteren;

verzoekt het college

  • Het salaris van haar leden met 5% te verminderen en het totale bedrag te doen toekomen aan de algemene reserve, of het armoedebeleid, of de redding van het Schuttersveld, of iets anders nobels;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, ChristenUnie-SGP, PvdA(2leden), GroenLinks(1lid)

Tegen

CDA, D66, VVD, LeefbaarRotterdam, Nida

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer