Motie: Woeker­prijzen


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • De gemeente leges heft op de aanvraag van omgevingsvergunningen voor het bouwen;

overwegende dat

  • Ontwikkelaars bij het in eigendom verkrijgen van grond binnen de gemeente Rotterdam verantwoordelijk worden voor het versterken van natuurwaarden op private grond;
  • Er met toekomstige eigenaren van woningen en bedrijventerreinen met private buitenruimte privaatrechtelijke afspraken kunnen worden gemaakt over de verhouding tussen steen en groen, alsmede ambities om de natuur wat meer te laten woekeren;
  • Ontwikkelaars ook natuurinclusief kunnen bouwen;

voorts overwegende dat

  • Een korting op de leges op omgevingsvergunningen zich terugverdient door de economische meerwaarde van een groenere stad en een biodivers stadsklimaat, waardoor minder maatregelen nodig zijn voor bestrijding of voorkoming van boomziekten of dierplagen en ook het riool ontlast;

verzoekt het college

  • Een heffingssystematiek te bedenken voor leges die in rekening worden gebracht voor de aanvraag van omgevingsvergunningen voor het bouwen, in het geval dat aanvragers toekomstige eigenaren van private buitenruimte juridisch willen binden aan meer groen en meer biodiversiteit;
  • Met name het laten verwoekeren en het onttegelen van de private buitenruimte hierin mee te nemen, alsmede het natuurinclusief bouwen;
  • De Raad bij de Voorjaarsnota 2022 in kennis te stellen van deze nieuwe heffingssystematiek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen