Motie: We roepen de biodi­ver­si­teits­crisis uit


16 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van het debat over het coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad,

constaterende dat

  • We midden in een uitstervingsgolf van soorten zitten, met een snelheid van uitsterven die tot wel honderd keer hoger ligt dan in perioden tussen uitstervingsgolven;

overwegende dat

  • De biodiversiteitscrisis het welzijn van de planeet ontwricht;
  • Ons leven geen waarde kent als we de uitsterving van soorten geen halt toeroepen en door toedoen van ons handelen soms zelfs verergeren;

voorts overwegende dat

  • Het tij nog te keren is, als we met vereende krachten werken aan biodiversiteitsherstel en kiezen voor ecologie in plaats van economie;
  • De stad als gevolg van de verschraling van het platteland steeds belangrijker wordt voor soorten om zich te vestigen, zo niet van levensbelang is voor de instandhouding van soortenrijkdom;

verzoekt het college

  • De biodiversiteitscrisis uit te roepen;
  • In de collegeperiode 2022-2026 alles op alles te zetten biodiversiteit te herstellen en te versterken, om te beginnen met een biodiversiteitsherstelplan;

en gaat over tot de orde van de dag.

* Stemming vindt plaats in de raadsvergadering van 23 juni 2022.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Spelen met publiek geld is afkeurenswaardig

Lees verder

Motie: Rotterdam wil een wethouder Dierenrechten en Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer