Motie: De Raad beslist bij negatieve welstands­be­oor­deling


28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening Rotterdam 2020,

constaterende dat

  • De Commissie voor Welstand en Monumenten advies geeft aan het college over bouwkundige ingrepen die verband houden met rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten;
  • Het college de bevoegdheid heeft een negatieve welstandsbeoordeling van deze commissie naast zich neer te leggen;

overwegende dat

  • De Raad als hoogste orgaan van de stad een verschil van inzicht tussen het college en de Commissie voor Welstand en Monumenten moet kunnen beslechten, omdat een bouwkundige ingreep van erfgoed invloed heeft op het algemeen belang;

verzoekt het college

  • De Raad te laten beslissen over bouwkundige ingrepen die verband houden met rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten in die gevallen dat de Commissie voor Welstand en Monumenten om advies is gevraagd en negatief heeft geoordeeld;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen