Motie: Voor wat hoort wat


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Volkstuinen,

constaterende dat

  • De gemeente een rol weggelegd ziet voor de volkstuinverenigingen om hun voorziening toegankelijk en geschikt te maken voor andere groepen Rotterdammers en de beschikbare ruimte intensiever te benutten;
  • Vooralsnog geen middelen zijn vrijgemaakt om de verenigingen daarin te ondersteunen;

overwegende dat

  • De gemeente veel van de volkstuinverenigingen verwacht op gebied van inclusie en intensief ruimtegebruik, zonder dat de verenigingen daarin in financiële zin worden ondersteund;
  • Een gewijzigde rol en verantwoordelijkheid voor de volkstuinders als verlengstuk van de lokale overheid voor het genereren van publieke waarde moet inhouden dat bepaalde activiteiten moeten worden gesubsidieerd;

verzoekt het college

  • In de Voorjaarsnota 2024 middelen te reserveren ter ondersteuning van de volkstuinverenigingen voor het inclusiever en intensiever kunnen benutten van volkstuinvoorzieningen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: De volkstuin is een bijzonder onderdeel van stadsnatuur

Lees verder

Motie: Jaarlijks actueel wijkenoverzicht particuliere huur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer