Amen­dement: De volkstuin is een bijzonder onderdeel van stads­natuur


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Volkstuinen,

Besluit:

Op bladzijde 4, na de zin “Volkstuinvoorzieningen dragen met hun groene, recreatieve karakter bij aan een aantrekkelijke stad.” navolgende tekstpassage toe te voegen:

“Een volkstuin is een bijzonder onderdeel van stadsnatuur, omdat het een perceel grond is dat wordt gebruikt hetzij voor siertuin, hetzij voor teelt van voedingsgewassen of bloemen en heesters, in hoofdzaak ten behoeve van de gebruiker en het gezin. Ze levert een unieke bijdrage in het bevorderen en versterken van de biodiversiteit binnen het stedelijk ecosysteem.“

--

Toelichting:

Met dit amendement schrijven we een cruciale kwaliteit toe aan de volkstuinen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen