Motie: Voedsel, veiligheid, verbinding, verblijf .... en variatie


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

constaterende dat

  • In het Biodiversiteitskader voedsel, veiligheid, verbinding en verblijf worden geduid als randvoorwaarden van de stedelijke ecologie;

overwegende dat

  • De ‘vijfde v’ van variatie een kritische randvoorwaarde is voor soortenrijkdom, omdat soorten weer nieuwe en andere soorten aantrekken en er zo voedselketens en ecosystemen in stand worden gehouden of zelfs opgericht;
  • Monoculturele aanplant niet alleen zorgt voor een saai en onaantrekkelijk straatbeeld, maar ook ziekten en plagen in de groenpercelen in de hand werken;

verzoekt het college

  • Variatie toe te voegen als kritieke randvoorwaarde voor de ecologie;
  • Variatie maximaal toe te passen in de aanplant van bloemen, planten, struiken en bomen in het gemeentelijk groenareaal, en hierover te rapporteren in de jaarlijkse bomenbalans en voortgangsrapportages van de producten van de zogenoemde Rotterdamse groenagenda (‘Rotterdam gaat voor groen’, ‘Rotterdamse Weerwoord’ en het ‘Biodiversiteitskader’);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen