Motie: Versterk de ecolo­gische struc­turen in Hoek van Holland


16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoek van Holland – Zuidwest,

constaterende dat

  • Het plangebied direct gelegen is ten zuiden van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen;
  • Er in het plangebied flora en fauna van hoge natuurwaarde aanwezig is;
  • In de flora en faunatoets in het bestemmingsplan wordt gesproken over kansen voor de versterking van ecologische structuren in dit gebied;

overwegende dat

  • Concrete doelstellingen en maatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de natuur in Hoek van Holland in te waarborgen;
  • Goede ecologische verbindingen van belang zijn zodat soorten kunnen migreren naar andere plekken in de stad;
  • Bij het ontbreken van ecologische verbindingen soorten uit het stedelijke ecosysteem kunnen verdwijnen omdat ze geen nieuwe biotoop kunnen bereiken;
  • Er kansen in het plangebied liggen om de natuur te beschermen en te versterken;

verzoekt het college

  • De kansen voor versterking van de ecologische structuren te benutten door de ecologische structuur Parkzone ten zuiden van het Seinpad, tussen de Stationsweg en de Koningin Emmaboulevard te verbeteren en natuurlijker in te richten;
  • Het bestaande groen in het plangebied door te trekken naar de delen van het plangebied die aansluiten op het noordelijk deel van het Natura 2000-gebied;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen