Motie: Geef de dieren in Hoek van Holland ook een thuis


16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoek van Holland – Zuidwest,

constaterende dat

  • Het plangebied direct gelegen is ten zuiden van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen;
  • Er in het plangebied flora en fauna van hoge natuurwaarde aanwezig is;
  • In de flora en faunatoets in het bestemmingsplan wordt gesproken over kansen voor de vergroting van de biodiversiteit in dit gebied;

overwegende dat

  • Dat het aantal stadsvogels in twintig jaar tijd drastisch is afgenomen en gesteld kan worden dat het slecht met hen gaat;
  • Tegen zeer geringe kosten nieuwbouw met pannendaken geschikt te maken is voor medebewoning door dieren zoals gebouwbewonende vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen;
  • Bij renovatie van bestaande gebouwen voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen gemakkelijk te treffen zijn, zodat zij daar kunnen nestelen;

verzoekt het college

  • Bij toekomstige (ver)bouwontwikkelingen in het plangebied natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te nemen en huiseigenaren aan te sporen dergelijke aanpassingen aan te brengen;
  • In relevante delen van het plangebied vegetatie aan te brengen die het leefgebied van de bedreigde huismus versterken;
  • De parkzone tussen de Stationsweg en de Koningin Emmaboulevard natuurlijker in te richten en dit toe te spitsen op de behoeften van aanwezige dieren, zoals poelen voor de rugstreeppad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen