Motie: Vergroening buiten­ruimte in de pres­ta­tie­af­spraken


3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van de prestatieafspraken 2022-2023 tussen de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en huurdersorganisaties,

constaterende dat

  • In de prestatieafspraken op tal van terreinen afspraken worden gemaakt, zoals stedelijke ontwikkeling, energie en klimaat, beschikbaarheid en betaalbaarheid, en leefbaarheid;
  • Over vergroening van de buitenruimte in corporatiebezit geen afspraken zijn gemaakt voor de periode 2022-2023;

overwegende dat

  • Veel buitenruimte in corporatiebezit stenig is en huurders niet de middelen voorhanden hebben om eigenstandig hun tuin te vergroenen;
  • Aedes, de vereniging van woningcorporaties, haar leden stimuleert om tuinen in corporatiebezit in te zetten voor klimaatadaptatie door middel van vergroening en daarvoor verschillende hulpmiddelen ter beschikking stelt;
  • Vergroening ook een klimaatmitigatiecomponent kent, omdat het de energievraag in de zomer dempt door natuurlijke koeling;
  • Het gezamenlijk vergroenen van de buitenruimte kan leiden tot meer saamhorigheid onder huurders in de wijk, hetgeen bijdraagt aan leefbaarheid;

verzoekt het college

  • In de eerstvolgende prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties vergroening van de buitenruimte (in corporatiebezit) op te nemen als categorie waarover afspraken worden gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen