Amen­dement: Flyers politieke partijen zijn ongea­dres­seerd drukwerk


3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Achtste wijziging van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009,

Besluit:

Het ontwerpbesluit Achtste wijziging van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel II wordt in de toelichting op artikel 22a na de alinea die eindigt met de zin ‘Daarbij hebben deze drukwerken veelal een lage frequentie.’ een alinea ingevoegd, luidende:

Drukwerk van politieke partijen met een aanprijzend karakter wordt door de Reclame Code Commissie gezien als reclame. In de ‘Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk’ (CODE VOR) van de Reclame Code Commissie worden politieke partijen gewezen op de onwenselijkheid hun reclamemateriaal te bezorgen bij huishoudens die gebruikmaken van een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker. In de gemeente Rotterdam wordt opvolging gegeven aan de Code VOR. Dit houdt in dat verspreiders van reclamemateriaal van politieke partijen op de CODE VOR worden gewezen. Voor Rotterdamse huishoudens blijft de NEE/JA-sticker van kracht om reclamemateriaal te weren die niet onder de opt-inregeling valt.

--

Toelichting:

Het liefst zouden wij politieke reclame onder de opt-inregeling scharen, maar dat blijkt wettelijk onmogelijk. De huidige Afvalstoffenverordening doet evenwel niets om verspreiding van politieke reclame terug te dringen. Integendeel, de huidige toelichting bij artikel 22a wekt de indruk dat politieke partijen hun reclame ook moeten kunnen bezorgen bij huishoudens die gebruikmaken van NEE/NEE- en NEE/JA-stickers. Wij willen dit met het amendement rechtzetten.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Vergroening buitenruimte in de prestatieafspraken

Lees verder

Amendement: Politieke reclame in de opt-inregeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer