Motie: Target voor CO2-reductie in de haven


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van het debat over ‘Urgentie klimaatactie’, aangevraagd door het lid Morkoç,

constaterende dat

  • Het college een ‘bijdrage’ wil leveren aan de landelijke CO2-reductieopgave van 55 procent ten opzichte van 1990;
  • In haar target ‘CO2 – 25 in 25’ het college reductie van 25 procent in 2030 ten opzichte van 1990 van de CO2-uitstoot in het stedelijk gebied als doel heeft geformuleerd;
  • Het target geen reductiedoel voor de CO2-uitstoot in de haven omvat;

overwegende dat

  • Ongeveer 90 procent van de stedelijke uitstoot in de haven gebeurt;
  • Een Rotterdamse ‘bijdrage’ aan de landelijke CO2-reductieopgave niets om het lijf heeft zolang het college geen doel koppelt aan de energietransitie in de haven;

verzoekt het college

  • Het target ‘CO2 – 25 in 25’ uit te breiden met een doel voor CO2-reductieopgave in de haven, te weten 25 procent reductie in 2025 ten opzichte van 1990;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen