Motie: Vegan Floating Farm


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

overwegende dat

  • De koeien op de Floating Farm geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen;
  • Dat als we het over dierenwelzijn hebben koeien niet op een drijvend ponton horen;
  • De Floating Farm een gevaar vormt voor de volksgezondheid;
  • De Floating Farm stankoverlast veroorzaakt;

voorts overwegende dat

  • We de Nota dierenwelzijn bespreken en er in deze nota geen toekomstperspectief geschetst wordt voor het dierenwelzijn van de koeien op de Floating Farm
  • De Floating Farm niet duurzaam is, maar een drijvend ponton een industriële omgeving waarop koeien buiten hun natuurlijke leefgebied worden gehouden en hierdoor een gevaar voor de volksgezondheid binnen een stadskern vormt.

verzoekt het college

  • Uit te spreken dat de Floating Farm niet past binnen de huidige visie op dierenwelzijn en dat zo snel mogelijk andere huisvesting geregeld moet worden waar de koeien natuurlijk gedrag kunnen vertonen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Van signaleren naar acteren

Lees verder

Motie: Veilig op (de) weg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer